Keskmise suurusega POLOV liige, Obinitsa Raamatukogu põhimääruse kinnitamine

Soovime edu meie väikestele staaridele ja jälgime nende võidukäike! Määruse jõustumine Määrus jõustub Need õpetavad last säästma loodust ja hoolima tervisest ning olla salliv. Vara ja finantseerimine 1 Raamatukogu vara moodustavad vallavalitsuse poolt tema valdusesse antud põhi- ja väikevahendid ning muu vara, mis on antud tema kasutusse teiste füüsiliste või juriidiliste isikute poolt. Kontroll, järelevalve ja aruandlus 1 Kontrolli ja järelevalvet raamatukogu tegevuse üle teostab Meremäe Vallavalitsus.

Vastu võetud Üldsätted 1 Obinitsa Raamatukogu edaspidi raamatukogu on universaalse koostisega üldkasutatav rahvaraamatukogu. Tema postiaadress onObinitsa postkontor, Võru maakond.

Kas peenise voib summa vahendada

Tegevuse eesmärk ja ülesanded 1 Raamatukogu tegevuse Keskmise suurusega POLOV liige on tagada elanike vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist. Põhiteenused on lugejatele tasuta.

LME on igaastane suuremate rahvusvaheliste konkursside eelvoor ja on suunatud tulevastele lavatähtede otsingule. Sellele järgnes põhjalik ettevalmistus ja lõpuks särasid väikesed staarid laval range žürii ees. Finaalshowle eelnes finalistide pildistamine Ameerika Auto salongis ametliku galerii jaoks. See pidi olema läbimõeldud iseseisvalt, rakendades oma loovust, kujutlusvõimet ja stiilitunnet.

Juhtimine 1 Raamatukogu tööd juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Kui juhatajal ei ole raamatukogunduse või infoteaduste kõrgharidust, peab tal olema raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste.

FOTOD&VIDEO: Eesti kõige andekamad ja ilusamad lapsed suunduvad Hollywoodi

Raamatukogu nõukogu 1 Nõuandva koguna võib raamatukogu juurde moodustada raamatukogu nõukogu, kelle pädevuses on: 1 ettepanekute tegemine raamatukoguga seonduvate sihtprogrammide ja -projektide väljatöötamiseks ning nende elluviimises osalemine; 2 raamatukogu tegevuse analüüsimine ja ettepanekute tegemine arengukavade kohta; 3 muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate ettepanekute tegemine.

Nõukogusse kuuluvad: vallavalitsuse esindaja, raamatukoguga tihedat koostööd tegeva teeninduspiirkonna suurema asutuse, seltsi või ühiskondliku organisatsiooni esindaja ning lugejate esindaja.

Kuidas suurendada peenise kogust

Koosoleku kutsub kokku nõukogu juhataja, kes valitakse nõukogu liikmete hulgast. Raamatukogu juhataja osaleb nõukogu koosolekutel.

Slogan Image

Vara ja finantseerimine 1 Raamatukogu vara moodustavad vallavalitsuse poolt tema valdusesse antud põhi- ja väikevahendid ning muu vara, mis on antud tema kasutusse teiste füüsiliste või juriidiliste isikute poolt. Lugeja ja tema vastutus Raamatukogu teeninduse korraldus ning lugejate õigused ja kohustused sätestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu.

Mida peate seksuaalse liikme suurendamiseks harjutusi tegema

Kontroll, järelevalve ja aruandlus 1 Kontrolli ja järelevalvet raamatukogu tegevuse üle teostab Meremäe Vallavalitsus. Raamatukogu tegevuse reorganiseerimine või lõpetamine 1 Raamatukogu tegevuse reorganiseerimine või lõpetamine toimub vastavalt Eesti Vabariigi Rahvaraamatukogude seadusele vallavolikogu otsuse alusel.

Määruse kehtetuks tunnistamine Tunnistada kehtetuks Meremäe Vallavolikogu Määruse jõustumine Määrus jõustub Margus Palok.

Kinga suurus ja cm liige