Kiire liikme liige.

Kui juhatuse liikmed on õigustatud ühingut esindama ainult ühiselt, peavad registrile esitatavale avaldusele alla kirjutama kõik ühingut ühiselt esindama õigustatud juhatuse liikmed. Kolleegiumi arvates oli juhatuse liikme kohtu kaudu tagasikutsumist õigustav mõjuv põhjus eelkõige tema kohustuste rikkumine, mis on sedavõrd oluline, et osaühingult ei saa mõistlikult eeldada, et ta taluks selle isiku edasist juhatuse liikmeks olekut. Kiirmenetluses asutamise korral kinnitab juhatuse liige õigust seaduse kohaselt juhatuse liikmeks olla ka osaühingu äriregistrisse kandmise avalduses. Kohustuste rikkumine, mis õigustab juhatuse liikme tagasikutsumist, ei pea tingimata olema korduv või kestev ja võib olla ka ühekordne, kui see on äärmiselt raske ja osaühingut kahjustav. Äriseadustiku edaspidi ÄS § lg 1 p 3 ja 4 kohaselt osanike pädevusse kuulub: nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine ning kui ühingul ei ole nõukogu — juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine.

Post comments: 0 Kommentaari Äriseadustik näeb ette, et mõjuval põhjusel saab nõuda juhatuse liikme tagasikutsumist ja määramist kohtu poolt.

  • Eesti Töötukassa põhikiri – Riigi Teataja
  • Fraktsoon Osaluse mõõtmine Osalust on mõõdetud läbi Riigikogu liikme istungitel osalemise määra.

Ühtlasi saab kohus mõjuval põhjusel väljalangenud juhatuse liikme asemele määrata uue liikme kas nõukogu, osaniku või muu huvitatud isiku nõudel. Kohtu määratud juhatuse liikmel on õigus mõistlike kulutuste hüvitamisele osaühingu arvel ja mõistlikule tasule, mille määrab vaidluse korral kohus määrusega.

Kiire liikme liige

Kohtu poolt määratud juhatuse liikme volitused kestavad kuni uue juhatuse liikme määramiseni osanike või nõukogu poolt. Kui osanike vahel tekivad erimeelsused, Kuidas ma saan suumida liikme ulevaateid kiirelt tülid ning patiseis ei võimalda neid efektiivselt lahendada.

Vaidlus võib puudutada ka juhatuse liikmeid.

Kiire liikme liige

Kui osad jaotuvad võrdselt, ei saa kumbki osanik muuta juhatust, kui teine osanik sellega ei nõustu. Osanike vaidluse asjaolud Nimetatud vaidluses said hagejad osaühingu osanikeks Hagejad esitasid kohtule hagile põhjusel, et senine osaühingu juhatuse liige kostja II ei ole neid osaühingu tegevusse kaasanud, ei ole kutsunud kokku osanike koosolekuid, kuid on osanike teadmata ja nõusolekuta võõrandanud kokku 18 kinnisasjas ehk suurema osa OÜ kinnisvarast.

Hagejad leidsid, et juhatuse liige on rikkunud lojaalsus- ja hoolsuskohustust ning tegutsenud huvide konfliktis.

Juhatuse liikme tagasikutsumise võimalused kohtu poolt

Hagejad palusid maakohtul kostja II juhatusest tagasi kutsuda ning määrata osaühingule uus juhatuse liige. Kostjad vaidlesid hagile vastu. Asja käik kohtutes Harju Maakohus jättis 9.

  • Juhatuse liikme vastutus kahju hüvitamise eest
  • Juhatuse liikme tegutsemine töölepingu alusel
  • Juhatuse liikme tagasikutsumise võimalused kohtu poolt | IURING Õigusbüroo
  • Liikmed – Pärnumaa Spordiliit
  • Informatsioon Riigikogu liikmete kohta
  • Kes on õigustatud osaühingu nimel kandeavaldust esitama, kui juhatuse liige, kes on ka ainuosanik, on tagasikutsutud?

Kohus määras, et OÜ juhatuse liikmetel on kuni ajani, mil osanikud valivad Kiire liikme liige juhatuse liikme, kõigi tehingute tegemisel ühine esindusõigus, välja arvatud selliste tehingute tegemiseks, mille väärtus ei ületa eurot. Ühine esindusõigus tuleb kanda äriregistrisse.

Practice Areas

Tallinna Ringkonnakohus tühistas Pooled kaebasid edasi. Riigikohus tühistas ringkonnakohtu otsuse ja saatis asja tagasi samale ringkonnakohtule uueks läbivaatamiseks.

Kiire liikme liige

ÄS § lg 5 alusel esitatav juhatuse liikme tagasikutsumise hagi on osaühingu kaitseks kohaldatav õiguskaitsevahend olukorras, kus juhatuse liige käitub kahjulikult või ei ole võimeline ühingut juhtima, kuid teda ei ole mingil põhjusel võimalik osanike otsusega tagasi kutsuda. Tagasikutsumiseks peab olema mõjuv põhjus Pooled vaidlesid selle üle, mida pidada osaühingu juhatuse liikme tagasikutsumist õigustavaks mõjuvaks põhjuseks ja kas antud kaasuses oli mõne sellise asjaolu esinemine tuvastatud.

Riigikohus on varasemas praktikas leidnud, et juhatuse liikmeks olek on käsundilaadne õigussuhe äriühingu ja juhatuse liikme vahel, millele kohaldatakse lisaks äriseadustiku sätetele ka võlaõigusseaduse käsunduslepingut reguleerivaid sätteid VÕS §-d Seega on juhatuse liikme kohtu kaudu tagasikutsumiseks vajaliku mõjuva põhjuse sisustamisel võimalik lähtuda kestvuslepingu erakorralise ülesütlemise põhimõtetest, arvestades juhatuse liikme ja osaühingu vahelise õigussuhte erisusi.

Kiire liikme liige

Kolleegiumi arvates oli juhatuse liikme kohtu kaudu tagasikutsumist õigustav mõjuv põhjus eelkõige tema kohustuste rikkumine, mis on sedavõrd oluline, et osaühingult ei saa mõistlikult eeldada, et ta taluks selle isiku edasist juhatuse liikmeks olekut.

Kohustuste rikkumine, mis õigustab juhatuse liikme tagasikutsumist, ei pea tingimata olema korduv või kestev ja võib olla ka ühekordne, kui see on äärmiselt raske ja osaühingut kahjustav.

Osanike vaidluse asjaolud

Mõjuvaks põhjuseks võib olla ka muu asjaolu, mis objektiivselt ja pärast osaühingu huvide kaalumist näitab, et kõnealune isik ei tohiks juhatuse liikmena jätkata nt raske haigus, millest tulenevalt juhatuse liige ei suuda ühingut juhtida.

Osanike erimeelsused ei ole piisav põhjus Kolleegium nõustus sellega, et ÄS § lg 5 kohaldamiseks peab juhatuse liige olema olulisel määral tegutsenud osaühingu huvide vastaselt, kuid ei nõustunud sellega, et juhatuse liikme tagasikutsumiseks annaks alust see, kui osanike koostöö on muutunud võimatuks.

“WHAT TO SAY when you cannot ANSWER an INTERVIEW QUESTION!”

Osanike koostöö võib muu hulgas olla üks Kiire liikme liige, mida mõjuva põhjuse olemasolu hindamisel kaalutakse, kuid esiplaanil peavad siiski olema osaühingu kui terviku huvid. Osanike ületamatute erimeelsustega ei saa juhatuse liikme tagasikutsumist põhjendada. Kokkuvõte Riigikohtu lahendi kohaselt ei ole juhatuse liikme tagasikutsumise nõue osanike omavaheliste või osaniku ja juhatuse liikme vaheliste erimeelsuste lahendamise abinõu, vaid osaühingu kaitseks kohtusse esitatav nõue.

Tagasikutsumise põhjendatuse hindamisel tuleb eelkõige arvestada osaühingu huvi säilitada tegevuse stabiilsus ja jätkusuutlikkus ning kaitsta selliselt ka osaühingu võlausaldajate ja teiste huvigruppide töötajad, lepingupartnerid jt huve.

Kiire liikme liige