Uurige parlamendiliikme suurust

Muudatus on eelkõige kantud samast eesmärgist maandada võimalikke riske olukorras, kus pensionifondist lahkub korraga suur hulk inimesi ning fondi valitsejal tuleks planeeritust varem müüma hakata oma ka ebalikviitset vara. Naer saalis.

Kuna nõukogu saab Euroopa Komisjoni ettepaneku ja alustab sellega tööd samal ajal kui parlament, palub parlamendikomisjon harilikult Euroopa Komisjonil ja nõukogul hoida end kursis ettepaneku edenemisega nõukogus ja selle töörühmades.

Kaasatud ja nõuandvad komisjonid esitavad oma arvamused juhtivale komisjonile. Iga parlamendiliige võib esitada vastutava komisjoni määratud tähtajaks muudatusettepanekuid. Kõik muudatusettepanekud pannakse vastutavas komisjonis hääletusele, otsus tehakse lihthäälteenamusega. Enne kui vastutav komisjon paneb seadusandliku akti ettepaneku lõpphääletusele, palub ta Euroopa Komisjonil teatada oma seisukoha kõigi parlamendikomisjonis vastu võetud muudatusettepanekute suhtes ning palub nõukogul esitada oma kommentaarid.

Kui Euroopa Komisjon ei ole suuteline seisukohta esitama või ei ole valmis heaks kiitma kõiki parlamendikomisjonis vastu võetud muudatusettepanekuid, võib parlamendikomisjon lõpphääletuse edasi lükata. Kohe pärast vastuvõtmist parlamendikomisjonis kantakse raport täiskogu päevakorda. Fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget võivad esitada raportile muudatusettepanekuid ja panna need täiskogul hääletusele.

 • Suurenda seksi liige folk oiguskaitsevahendeid
 • Töö nagu iga teinegi - Arvamus - Sakala
 • Mitu kasvab liikme paksus

Üldjuhul on täiskogul uute muudatusettepanekute esitamise tähtaeg osaistungjärgule eelneva nädala kolmapäeva keskpäev. Täiskogu arutab seadusandlikku ettepanekut vastutava komisjoni koostatud raporti põhjal, mis sisaldab kõiki esitatud muudatusettepanekuid, seadusandliku resolutsiooni projekti ja vajaduse korral raportööri seletuskirja.

Enne hääletust toimuva täiskogu arutelu ajal teeb kohal viibiv volinik iga esitatud muudatusettepaneku kohta teatavaks Euroopa Komisjoni seisukoha ja selgitab seda. Euroopa Komisjoni seisukoha Euroopa Parlamendi muudatusettepanekute kohta koostab küsimuse eest vastutav peadirektoraat ja selle kiidab heaks volinike kolleegium.

Tegelikkuses koostab selle institutsioonidevaheliste suhete rühm, kuhu kuuluvad institutsioonidevaheliste suhete eest vastutavad komisjoni kabinettide liikmed, ning selle ratifitseerib järgnevalt kolleegium.

Lõplik ettepanek edastatakse samaaegselt Euroopa Parlamendile, nõukogule ja liikmesriikide parlamentidele ning mõnel juhul Regioonide Komiteele ning Majandus- ja Sotsiaalkomiteele. Tavaline menetlus algab seadusandliku ettepaneku esitamisega Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Euroopa Parlament paneb kõigepealt hääletusele Euroopa Komisjoni ettepaneku muudatusettepanekud. Seejärel paneb ta hääletusele muudetud või muutmata ettepaneku ning pärast seda seadusandliku resolutsiooni projekti muudatusettepanekud. Lõpuks pannakse parlamendis hääletusele seadusandliku resolutsiooni projekt tervikuna. Seadusandlik resolutsioon sisaldab ainult avaldust selle kohta, kas parlament kiidab ettepaneku heaks, lükkab selle tagasi või muudab seda.

Kõigil eelloetletud hääletustel tehakse otsus lihthäälteenamusega, s.

Kuidas see toimub

Kui parlament ei võta seadusandlikku resolutsiooni vastu, saadetakse ettepanek tagasi vastutavale komisjonile. Parlament võib ettepaneku muudatusteta heaks kiita; ettepaneku muudatustega heaks kiita. Kui muudetud kujul Euroopa Komisjoni ettepanek ei saa antud häälte enamust või kui võetakse vastu ettepaneku tagasilükkamise ettepanek, mille on esitanud vastutav komisjon või vähemalt 40 parlamendiliiget, peatab parlamendi president seadusandliku resolutsiooni hääletuse mis tavaliselt toimub pärast muudetud kujul ettepaneku lõpphääletust ja palub Euroopa Komisjonil ettepaneku tagasi võtta.

Kui Euroopa Komisjon seda teeb, siis seadusandlik menetlus peatub. Kui Euroopa Komisjon keeldub ettepanekut tagasi võtmast, saadetakse küsimus tagasi parlamendikomisjonile. Kui Euroopa Komisjoni ettepanek kiidetakse tervikuna, aga muudatuste põhjal heaks, lükatakse seadusandliku resolutsiooni projekti hääletus edasi seniks, kuni Euroopa Komisjon teatab oma seisukoha iga muudatusettepaneku suhtes. Kui Euroopa Komisjon ei ole suuteline esitama oma seisukohta ajaks, kui parlament ettepaneku hääletamise lõpetab, teatab ta presidendile või vastutavale komisjonile, millal ta on valmis seisukohta esitama ning ettepanek kantakse esimese sellele kuupäevale järgneva täiskogu osaistungjärgu päevakorra projekti.

Kui Euroopa Komisjon teatab, et ta ei kavatse kõiki parlamendi muudatusettepanekuid vastu võtta, teeb raportöör või vastutava komisjoni esimees parlamendile ametliku ettepaneku selle kohta, kas seadusandliku resolutsiooni projekt tuleks panna hääletusele.

Enne ettepaneku esitamist võivad nad paluda presidendil küsimuse käsitlemise peatada. Kui parlament otsustab hääletuse edasi lükata, saadetakse küsimus uuesti läbivaatamiseks tagasi vastutavale komisjonile. Sellisel juhul on vastuvõetavad ainult need vastutava komisjoni tehtud muudatusettepanekud, mille eesmärk on saavutada kompromiss Euroopa Komisjoniga. Parlamendi president saadab parlamendi poolt heaks kiidetud ettepaneku teksti ja selle juurde kuuluva resolutsiooni parlamendi seisukohana edasi nõukogule ja Euroopa Komisjonile.

Kui parlament on esimese lugemise Uurige parlamendiliikme suurust, võib Euroopa Komisjon vastu võtta muudetud ettepaneku, millesse on lisatud mitmed parlamendi muudatused. Uurige parlamendiliikme suurust ei määrata parlamendi esimeseks lugemiseks tähtaega. NB: Alates Amsterdami lepingust on olnud võimalik lõpetada seadusandlik tavamenetlus esimesel lugemisel. Viimastel aastatel võib täheldada esimesel lugemisel saavutatud kokkulepete kasvutrendi. Nõukogu võib 1 kiita parlamendi seisukoha heaks, sel juhul võetakse seadusandlik akt vastu, või 2 võtta vastu parlamendi seisukoha muudatused, mille tulemusel sünnib nõukogu esimese lugemise seisukoht, mis saadetakse parlamendile teiseks lugemiseks.

Euroopa Komisjoni ettepanek saadetakse nõukogule samal ajal kui Euroopa Parlamendile. Ettevalmistav töö nõukogus toimub samaaegselt Euroopa Parlamendiga, kuid nõukogu võib oma seisukoha vastu võtta alles pärast parlamendipoolset tegutsemist. Institutsioone ergutatakse vahetama teavet seadusandliku tavamenetluse raames peetavate läbirääkimiste edenemise ja ajakava kohta.

Nagu parlamendi puhulgi, puudub nõukogu esimese lugemise jaoks tähtaeg.

Uurige parlamendiliikme suurust

Nõukogu otsused valmistatakse ette spetsiaalsetes töörühmades, millesse kuuluvad liikmesriikide esindajad ja mida juhib iga poole aasta tagant vahetuva eesistujariigi esindaja, keda abistab nõukogu sekretariaat.

Enne esimese lugemise seisukohani jõudmist võib nõukogu astuda kaks vahesammu: Nõukogu võib jõuda põhimõttelisele kokkuleppele — seda nimetatakse tavaliselt üldiseks lähenemisviisiks enne, kui Euroopa Parlament edastab oma seisukoha. Seda tuleb ette harva ja peamiselt juhtudel, kui on suur huvi saavutada kokkulepe esimesel lugemisel. Sagedamini saavutab nõukogu kõigepealt poliitilise kokkuleppe, milles esitatakse tema kavandatud esimese lugemise seisukoha üldpõhimõtted.

Kokkuleppe üksikasjad vormistab lõplikult töörühm, seda kontrollivad õiguskeele eksperdid iga keele õiguseksperdid, kes jälgivad tekstide õiguslikku ja keelelist korrektsust ning nõukogu võtab selle mõnel järgneval koosolekul esimese lugemise seisukohana ametlikult vastu.

Mõlemal juhul vormistab nõukogu oma seisukoha lõplikult alles siis, kui ta on saanud kätte parlamendi esimese lugemise muudatused ja Euroopa Komisjoni nendest tulenevalt muudetud ettepaneku. Esimese lugemise seisukoht võidakse vastu võtta ilma aruteluta, kui kokkuleppele on jõutud ettevalmistavas etapis päevakorras A-punktvõi aruteluga B-punkt või erandjuhtudel kirjaliku menetluse kohaselt. See pidi olema lolli inimese tunnus, kui ta teeb ühte ja sama asja järjest ja loodab, et tulemus on erinev.

Nüüd, mis puudutab Uurige parlamendiliikme suurust tõstmist, siis see ei ole nüüd ju mingisugune uudis, et Keskerakond tahab algatada poliitilist diskussiooni maksude osas.

Uurige parlamendiliikme suurust

Ja see ei tohiks ka ilmselt kedagi üllatada, et nende eelistus maksudiskussioonis on arutada selle üle, milliseid uusi makse tekitada ja milliseid olemasolevaid tõsta. Kui neil on võimalus öelda, et maksud tõusevad, siis ma ei veel näinud ühtegi maksu, mille peale Keskerakonna liikmetel silmad särama ei lähe.

Ma ei ütle seda vaenulikkuse Uurige parlamendiliikme suurust irooniaga, see on nende maailmavaatest tulenev. Nii et kui te nagu üheskoos üksteist niimoodi takka kütate, siis no las ta olla niimoodi.

Aga see tegelikult ei tähenda, et meil peavad maksud päriselt ka tõusma. Andres Sutt Aitäh! Hea minister! Kõigepealt mõned faktitäpsustused, et ei jääks kõlama kõverpeegli pilt. Esimese samba pension ei sõltu teisest sambast, lugege Rahandusministeeriumi blogi, seal on kõik ilusti ära seletatud, millest sõltub esimese samba pensioni suurus.

Kolmandaks, ma loodan, et te olete peale Indrek Neivelti seisukohtade tutvunud ka Eesti Panga, Riigikontrolli, Praxise, Rahandusministeeriumi enda ja paljude teiste analüütikute ja organisatsioonide analüüsidega, mis kõik leiavad, et teise samba vabatahtlikuks tegemine on halb mõte.

Minu küsimus: kas te olete teinud ka rehkenduse, kui suureks kujuneb nende inimeste pension, kes teisest sambast raha välja võtavad ja selle ära kulutavad, ning kas see pension on piisav saavutamaks elatustaset, mis ei nõua täiendavat riigipoolset toetust? Alustame siis sellest, et te esitasite ka ühe toreda eelnõu, mida valitsus ei toetanud.

See on üsna tavapärane, et opositsioonist tulnud eelnõud jäävad ilma valitsuse toetuseta, see nüüd ei tohiks üllatada.

Töö nagu iga teinegi

Ja põhjendus oli ju ka väga selge: meil on endal parem eelnõu. Nii selles mõttes Ja tuleme siis sisu juurde. Teie eelnõu oli ju peenhäälestuse eelnõu, aga meie tahame reformi teha, kuigi siin mõned väidavad, et reform on ainult siis, kui see toimub selliselt, nagu teile meeldib, aga kõik muu on lõhkumine.

 1. Liikme suurus L on
 2. Veel üks protseduuriline küsimus.
 3. Kui palju keskmine suurus mees liige
 4. Legislative procedure
 5. Loe 9 tundi riigikogus kestnud pensionireformi arutelu stenogrammi | Eesti | ERR
 6. Folk oiguskaitsevahendid suurendavad seksuaalset keha
 7. Milline paksus on normaalne peenis

Nii et selle sisu ei sobinud meile, see ei olnud kooskõlas sellega, mida koalitsioon on kokku leppinud. Poliitiline valik, selge see. Uurige parlamendiliikme suurust, esimese samba või, ütleme siis, pensioni suurus ei sõltu teisest sambast. Puht formaalselt võib see ju tõsi olla, aga puht praktiliselt makstakse absoluutne lõviosa tänasest pensionist välja sotsiaalmaksu laekumisest, pluss pannakse juurde siin suurusjärk miljonit n-ö üleüldisest riigikassast.

Ja me teame, et teise sambasse suunatava raha suurus, mis tuleb ju ka sotsiaalmaksu laekumisest, on umbes kaks korda suurem kui see puudujääv osa ehk see miljonit. Ehk siis me võime ju öelda, et jah, formaalselt Eesti pension sõltub indekseerimisest, eks ole, praegune esimese samba pension sõltub indekseerimisest ja sotsiaalmaksust ei piisa selle indekseerimise ega summa väljamaksmiseks, aga sisuliselt piisaks, kui me ei maksaks välja teise sambasse miljonit aastas — no see summa igal aastal kasvab, mõni aasta tagasi oli väiksem, eks ole — selle jaoks, lubadusega, et me saame 30 aasta pärast 25 eurot suurema pensioni.

Mooji: Forgiveness, Relationships and the Realisation of the Self

See on niisugune diskussioonikoht, mida me näeme, kas me näeme siin formaalselt või Uurige parlamendiliikme suurust näeme sisuliselt, aga sisuliselt tänane teise samba pensionisüsteemi olemasolu viib välja esimese samba rahastamiseks mõeldud raha ja sinna tuleb panna riigieelarvest mujalt raha juurde.

Aga küsimuse teiste ekspertide arvamuse kohta. No ma peaks ütlema, et nad on üsna šabloonsed, selle eelnõu või ka kogu selle reformi kriitika on üsna šabloonne. Ma pean ka ütlema, et ma olin väga õnnetu, lugedes õiguskantsleri hinnanguid.

Õnnetuks tegi mind just see, et ta jätkab sedasama šablooni, st ta ei tegelenud mitte niivõrd juriidilise argumentatsiooniga, vaid poliitilise argumentatsiooniga. Ta lausa pakkus välja siis valitsusele erinevaid poliitilisi valikukohti, mis on minu meelest täiesti põhjendamatu või tarbetu, aga noh, see selleks.

Millest see räägib? See räägib meile sellest, et samba reformi vastased ehk need, kes sellest elavad, need kes sellest väga hästi elavad, on olnud väga hästi võimelised oma jutupunkte levitama.

Aga kriitikutel on omad jutupunktid. Kristina Šmigun-Vähi Aitäh! Lugupeetud istungi juhataja! Eesti pensionisüsteemi eesmärk on, tsiteerin nüüd: "aidata inimestel vanaduspensionile minnes säilitada nende senine elustandard ja igakuine sissetulek.

Aga me ju ei lammuta.

Arvustused

Ma ikkagi ei saa aru kus see väide tuleb, et me midagi lammutame. Me muudame paindlikkumaks, me muudame vabaks. Me ei lammuta midagi, me loome võimalusi juurde. See, kas teise sambasse inimesed hakkavad koguma või ei hakka, on nende valik, nii nagu varasemalt ka oli neil inimestel valik, ja see, kas nad saavad sealt rohkem või, kas neile koguneb seal rohkem või vähem raha, on osaliselt inimeste enda valiku tulemus, aga osaliselt ennustamatu turukäitumise tulemus.

Ja nüüd, mis on oluline, ka tänane süsteem ei ennusta, et me suudame seda eesmärki täita, mida te tsiteerisite. Tänase süsteemi puhul see n-ö asendusmäär ei ole tagatud. Ehk siis, noh, me võime ju vaielda selle üle, kas meie tehtud muudatused muudavad olukorda paremaks või halvemaks, meie Uurige parlamendiliikme suurust veendumuse järgi muudavad kindlasti paremaks, aga lähtepunkt on mõista seda, et ka tänane süsteem ei taga seda eesmärki.

Nii et midagi tuleb ju ette võtta ja siin on meie lahendus. Signe Kivi Aitäh, austatud juhataja! Tsiteerin Jüri Ratast 1. See, mida riik on süvendanud, mis garantii ta on andnud, mis usalduse ta on andnud, see kindlasti jätkub," lisas ta.

Täna on peaministri eelnõu hääletuse sidunud usaldushääletusega. Aga eelnõu kaitseb rahandusminister. Kaitsete teie. Aga kuidas me teame, et peaminister on aasta varasemast lubadusest loobunud? Ja tõesti huvitav, kuidas teil õnnestus Jüri Ratase veendumust kraadi pöörata? Rahandusminister Martin Helme kraadi on ring peal, jah.

Jaa, Ratas käibki ringi, ongi kraadi. Mina ütleks selle kohta niimoodi, et eks ta ole üks igati hea trikk ja eks me kõik oleme seda kasutanud, et poliitikutele nende enda sõnadega vastu pead lajatada. Poliitika on dünaamiline. Siis oli teine valitsus teises koosseisus, teiste plaanidega, teistsuguste maailmavaadetega erakondadega selles konkreetses koosseisus ja siis ei olnud see teema ka tegelikult debatina sellisel moel üleval.

Lisateave:

Nii et seda ja ma lisaksin ka seda, mida on siin öelnud nii mõnedki teised, et aga inimeste seisukohad võivad ju aja jooksul areneda, argumendid võivad mõjuda, ma äkki loodan, et mõni reformierakondlane täna tuleb meie poole üle, äkki argumendid mõjuvad. Selles mõttes ja ma juhin tähelepanu sellele, mis on väga oluline, mis on väga oluline, siin me jõuame kindlasti, ma vähemalt loodan, et me jõuame selles arutelus nende teemadeni ka, me jõuame küsimuseni, kas seda reformi saab või peaks takistama kohtute kaudu, aga vahepeal olid valimised ja valimistel oli kaks erakonda, kes Uurige parlamendiliikme suurust on valitsuses, kes ütlesid, et nemad tahavad teise pensionisamba reformida enam-vähem täpselt nii, nagu siin täna kirjas on.

Isamaa jaoks oli see põhiline või kõige kesksem valimislubadus, aga meil oli see ka täiesti selgelt valimisplatvormis kirjas. Ehk siis valimistel andsid valijad uue suunise. Ja ma arvan, et see on väga mõistlik, et poliitikud kuulavad suuniseid, mida valijad annavad.

Katri Raik Hea eesistuja! Härra minister! Mina olen mõnevõrra mures teavituse pärast, näiteks sellesama reformi osas. Näiteks venekeelses sotsiaalmeedias levib praegu uudis, et mu sõbranna töötab Swedbankis, andke endast teada, panen teid järjekorda, saate esimesena raha kätte.

Kas valitsusel on selge teavitusplaan, kuidas antud reformist inimesi teavitada nii eesti kui vene keeles?

Uurige parlamendiliikme suurust

Kui me seni põhiliselt rõhutame valikuvabadust, siis selge, et raha väljavõtmisel tekib ka vastutus, et inimese põhiline küsimus, mis on, on ju see, milline on mu pension, kui ma olen teise sambaga liitunud ja milline on mu pension siis, kui ma olen raha välja võtnud.

Ehk veel kord minu küsimus puudutab konkreetselt viis liikme suurendamiseks, mis valitsusel kas on või ei ole. Ma esimeses jäejekorras arvan, et kõige olulisem teavitus on see, et inimesed jälgivad seda ühiskondlikku debatti, mis on kestnud nüüd juba tegelikult varsti aasta otsa ehk kui valimiskampaanias juba see teema tõstatus ja me oleme täna juba, varsti on aasta valimistest, siis kes on vähegi huvi tundnud selle asja vastu, siis on saanud kindlasti väga olulist teavet.

Kusjuures siin on oluline märkida, et on ju tellitud erinevaid küsitlusi või uuringuid, mis räägivad meile väga selget keelt sellest, et inimesed ennem seda ühiskondlikku debatti ei teadnud üldse mitte midagi sellest, kus neil raha on, mis Uurige parlamendiliikme suurust raha seal teeb, kui palju ta tootlus on, mis vahe on esimesel-teisel sambal, mismoodi seda kätte saab või ei saa.

Ja ma arvan, et see teadlikkus on viimase aasta jooksul Eestis väga-väga palju rohkem kasvanud. Nüüd teine on loomulikult see, et jaa, ja on räägitud teavitusest ka riigi poolt ehk siis kõik need asutused, kelle kaudu need erinevad siis Uurige parlamendiliikme suurust käima hakkavad, nagu pensionikeskus või maksuamet või sotsisaalkindlustusamet.

Nendele tulevad eri infoleheküljed, n-ö korduma kippuvad küsimused me oleme isegi leppinud kokku, et tuleb n-ö kuum telefoniliin, kuhu inimesed helistada saavad ja oma siis Sex Chat liikmete suurustes vastuseid saavad küsida. Et selle peale on mõeldud, see on plaani võetud. Ja nüüd kolmas, mis toimib sõltumata sellest, mida valitsus plaanib või ei plaani, on ju selge, et praegused pensionifondide valitsejad teevad oma kampaaniat selle jaoks, et veenda inimesi jätkama või pakuvad neile mingisuguseid siis alternatiivseid või uusi investeerimistooteid, et neid inimesi ikkagi enda juures hoida ja saavutada seda sama, mida siin mitu korda on siis muret tuntud, et kas ikka inimesed säästavad oma vanaduspõlve jaoks.

Nii, et ma arvan, et selle teavituse, see on oluline teema, see on oluline küsimus, et kas me sellega tegeleme ja vastus on jah, tegeletakse, sellega tegelevad väga paljud. Jüri Jaanson Suur tänu! Te siin eespool mainisite, et olete rääkinud asjatundjatega, kelle sõnul siis reaalmajandus on see parim koht, kust parimat tulemit saab, majanduslikku tulemit. Nii et selle põhjal, ma saan aru, on teil tekkinud eeldus, et kui tavainimene investeerib, siis tuleb ta tururiskidega samamoodi toime nagu fondihaldurid.

Aga nüüd asja teine kant. See ei suurenenud nendes riikides, kus oli mitmekihiline pensionisüsteem. Kuidas te kommenteerite praegu seda?

Kas need riskid Palun kommenteerige! Kõigepealt, tulles oma varasema vastuse juurde, millele te viitasite, et kas tavainimene investeerib paremini või halvemini, eks see sõltub tavainimesest, aga mina ei rääkinud sellest.

Mina rääkisin sellest, et pensionifondid, soovides pakkuda inimesele paremat toodet, teevad ümber oma investeerimispoliitika. Ja nemad kindlasti on professionaalid ja leiavad kindlasti võimalusi arvestada seda uut süsteemi ja ajada taga paremat tootlust.

Nüüd, enesetappude kohta mina tean seda statistikat — kuigi mul seda käisest võtta ei ole —, et Mul ei ole küll kuhugi viidata, aga minu teada vähenes. Ja kui minult küsida, miks, siis vastus ei ole mitte selles, et meil on ma ei tea, kui mitmekihiline pension või mitmesambaline pensionisüsteem, vaid vähenes sellepärast, et ühiskonnas valitses hoiak, et meil on kõigil praegu ühiselt raske ja keegi ei ole siin luuser.

Loe 9 tundi riigikogus kestnud pensionireformi arutelu stenogrammi

Kõigil oli raske, kõigil olid keerulised ajad. Ja see, kui sul isiklikult oli raske, ei olnud sinu isiklik läbikukkumine.

Uurige parlamendiliikme suurust

Ma ei oska teiste riikide statistikat vastata ja ma pean tunnistama, et ma ei ole selle statistikaga ka kursis, aga ma julgen küll arvata, et katse üritada Suurenda peenise hinnad muljet, et pensionireform toob meile kaasa mingi enesetappude laine, ei ole veenev mulle.

Liina Kersna Aitäh, hea eesistuja! Kui ma olen õigesti aru saanud, siis teisest sambast väljavõetud raha eest võib inimene ka tagasi maksta oma kiirlaenu võla. Ma olen aru saanud, et selle eelnõu järgi ei ole see sugugi keelatud.

Kuidas teile tundub, et kas kiirlaenu tagasimaksmine teise pensionisamba raha eest on investeering ja kas teil on informatsiooni, kui palju meil Eestis on selliseid inimesi, kes on kiirlaenu võlaorjuses? Jaa, te olete õigesti aru saanud.

Kui inimene võtab oma teisest pensionisambast oma raha välja, siis ta võib sellega teha, mida tahab. Ta võib sellega teha, mida tahab, ta võib maksta sellega oma laene, ta võib selle kinkida oma lastele või õdedele-vendadele või mõnele sümpaatsele poliitikule, kui Uurige parlamendiliikme suurust. See ongi tema raha ja ta teeb sellega, mis ta tahab. Nii et selles osas ma nüüd küll seaks kahtluse alla selle väite, et olla kiirlaenuvõla keerises olukorras, kus sul tegelikult on kuskil olemas mingi finantsvara, ja võib-olla liikuda isikliku pankroti poole, ma sean nagu kahtluse alla selle käitumise ratsionaalsuse.

Et kui sul on tekkinud tõsised Uurige parlamendiliikme suurust finantsraskused olevikus, siis ma ei arva, et me peaksime a priori ütlema, et neid ei tohiks lahendada üldse, sest et sinu tegeliku vara väärtus võib hoopis palju kiiremini sellisel juhul kannatada. Aga ma pean ka ütlema, siia juurde lisama, et kiirlaenu teema lahendamiseks on meil, ma arvan, umbes juba viis aastat tagasi vastu võetud seadus, mis Peenise pikkus kingade suurusest reguleerib, ja see probleem Eestis minu teada ei ole mingisugune pandeemiline.

Riina Sikkut Aitäh, hea juhataja! Sotsiaalmaksuseaduse §1 ütleb, et sotsiaalmaks on pensionikindlustuseks ja riiklikuks ravikindlustuseks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud rahaline kohustis. Selleks, et kehtivat seadust mitte täita, peavad olema äärmiselt kaalukad põhjendused. Millega on põhjendatud see sotsiaalmaksuseaduste põhimõtete rikkumine ja sotsiaalmaksuna kogutud raha jagamine inimestele kasutamiseks võla tagasimaksmiseks, igapäevaseks tarbimiseks ehk eesmärkideks, mis ei ole kooskõlas maksu kogumise eesmärkidega?

Aga seda §-i rikuti juba siis, kui tehti praegune süsteem. Et see, et ta on seal fondis kinni ja me ütleme, et te saate selle kätte, kui sa lähed siis vanast peast pensionile, aga tegelikult ons ee raha juba erastatud. Tegelikult on see raha juba erastatud. Et see ei ole enam ju pensioniraha nagunii.

Nii et selle etteheitega tuleb aastat tagasi minna. Erkki Keldo Aitäh! Te eelnevalt mainisite, et majandus on selline asi, mida teie väga pikalt ette ei suuda ennustada, et peate kristallkuulile vaatama või väga keeruline on.

Küll aga on Eesti Pangas inimesed, analüütikud, kes on vaadanud seoseid demograafiaga, kuna demograafia on ennustatav — täna me teame, milline on demograafiline seis suuresti aastaks — ja on andnud siis n-ö selle reformi lõhkumise tulemusena kolm võimalikku varianti, mida Eestis peaks siis sellisel juhul tegema: on see siis pensioni vähenemine kolmandiku võrra, on see üpris märgatav maksutõus või siis kolmandana lausa suur võõrtööjõu sissetoomine Eestisse.

Selle tulemusena ma tahaks teada, milline on teie ja valitsuse siis isiklik seisukoht, et mida Eesti tulevikus peaks siis tegema nendest kolmest variandist. Mis on teile nagu kõige sobivam? Jaa, no selle üle on mul hea meel, et neil on seal Keskmise liige. Kahjuks tuleb ka öelda seda, et aga demograafia ei ole ette ennustatav.

Uurige parlamendiliikme suurust

Sellepärast, et veel viis aastat tagasi kõik ennustajad Eestis ütlesid, et Eestis rahvaarv hakkab vähenema ja hakkab juba kohe vähenema ja hakkab kiiresti vähenema. Ja mis on juhtunud? Viimased kolm-neli aastat on Eestis rahvaarv kasvanud. Kõik need trendid, mida joonistati eelmise kümnendi alguses, ilusad või koledad suured graafikud, siia- ja sinnapoole, tohutu kiire kõveraga. Aga need tuleb maha kriipsutada ja uued joonistada, sest isegi nii lühikeses perspektiivis nagu viis aastat ei olnud inimesed võimelised ennustama demograafiat ette.

Ja nüüd meile öeldakse, et me teame 30, 40, 50 aastat demograafiat ette ennustada. Ja siis joonistatakse meile seina peale tohutud mingisugused kolm stsenaariumi — vaadake, milline luuleline, "kolm stsenaariumit" —, üks on hullem kui teine.

Uurige parlamendiliikme suurust

Ma ei võta neid stsenaariumeid lihtsalt tõsiselt. Nii lihtne. Marko Mihkelson Aitäh! Viimasele küsimusele vastates te ignoreerite fakti, et tegelikult need kasvunumbrid ongi tulnud just sisserändest, aga see selleks. Et pensionisüsteemi raputajad või lõhkujad, praegune valitsus, teie seal hulgas, argumenteerite kodanikele vabadust andes või vabadust pakkudes siis raha välja võtmisel, et nad on targad, nad oskavad sellega hästi ümber käia ja teevad õigeid, vajalikke otsuseid iseenda ja oma tulevikku silmas pidades.

Eelmine kord, kui me esimesel lugemisel, me arutasime seda, Uurige parlamendiliikme suurust küsisin teie käest, et milline on Eestis finantskirjaoskuse õpetamine koolides või ka natukene laiemalt. Te ütlesite otse, et te ei tea seda.

Minu küsimus, et kas te vahepeal olete natukene rohkem ennast kurssi viinud ja kas ka valitsus tegelikult kavandab mingisuguseid tegevusi selleks, et selles valdkonnas meie inimeste kirjaoskus ehk siis finantskirjaoskus kasvaks. Rahandusminister Martin Helme Jah, aitäh! Noh, jah, ma ütleks, Uurige parlamendiliikme suurust valikuliselt siiski siin esitlete meie argumentatsiooni, et suur osa argumentatsioonist on ikkagi see, et mitte see, et inimesed on nii kangesti geniaalsed investorid, vaid see, et senise süsteemi haldajad ei ole sugugi hästi toime tulnud selle investeerimisega ja see praegune süsteem elab nii olemasolevate penisonäride arvelt, kui ka tulevaste pensionäride arvelt.

Veel vähemalt 40 aastat maksame me selle süsteemi n-ö käivitamisele peale ja see ei rahulda meid. Et mitte küsimus ei ole selles, et me arvame, et inimesed on nii targad, et nad on võimelised mingid tohutud tootlused välja saama, vaid me anname inimestele võimaluse valida ja otsustada, et kui nad arvavad, et see süsteem sisuliselt nende raha halvasti paigutab, siis nad parem võtavad selle raha praegu välja ja kasutavad ise ära.

Kusjuures ma tahan rõhutada, see on alati oluline, inimesed, kes lahkuvad teisest sambast, nende sotsiaalmaksu laekumine täiel määral läheb esimesse sambasse üle ehk nende esimese samba osaku suurus kasvab ja seda tuleb ka arvesse võtta, et tegelikult ei ole niimoodi, et võetakse teine sammas ära ja midagi ei tule asemele.

Lisateave :

Tuleb asemele suurem esimene sammas. Nüüd rahalisest kirjaoskusest, on mul sellest juttu olnud haridusministriga, sellest konkreetsest sellest teemast ja tema kinnitas mulle, et on olemas terve hulk igasuguseid programmi ja projekte, mis sellega tegelevad. Hanno Pevkur Aitäh! Kõikidest nendest selgitustest on selgelt aru saada: üks selline arusaamatu käkk on meil siin laua peal. See ongi see põhiline etteheide, mida ju ka õiguskantsler on teile öelnud, et see on ebavõrdne kohtlemine inimeste vahel ja te võtate esimese samba arvelt teise sambasse pandud vahendid ja ütlete inimestele, et jaa, makske selle Uurige parlamendiliikme suurust laenud, kiirlaenud või kinkige lastele, nagu te siin ütlesite.

Siis saaks veel tulumaksu ja käibemaksu rohkem. Ja siit ongi võib-olla minu küsimus, et kas te olete teinud Rahandusministeeriumis ka arvutused järgmise RES-i vaates, et kui palju siis järgmisel ja ülejärgmisel aastal tulumaksu ja käibemaksu rohkem laekub, mida valitsus siis rõõmsalt laiali saab puristada? Ei, see ei ole arusaamatu käkk. Küsimus on selles, et te ei taha nõustuda sellega, aga ju te ikka aru saate, mis siin on. Selles mõttes ma arvan, et see on täiesti selgelt arusaadav, mida me teeme ja mis on selle tagajärg.

Me võime olla eri arvamusel selles, kas see tagajärg meeldib või ei meeldi. Ma vaidlen vastu ka sellele, et tegemist on ebavõrdse kohtlemisega. Üldse, kui me räägime õiguskantsleri kirjast, mis ta saatis, siis mina ütlen, et kogu see kiri oli kantud sellest, et õiguskantsler vaatab nagu pikksilma valest otsast sisse.

Kogu see ebavõrdne kohtlemine ju saab alguse sellest, et loodi tänane süsteem, ja selle tänase süsteemi loomise käigus hakatigi inimesi põhimõtteliselt väga erinevalt kohtlema.

Ja nüüd nõuda nende väga erinevalt koheldud inimeste puhul, et me neid kuidagi saaksime tagasi võrdselt kohtlema hakata, põhimõtteliselt see on teostamatu nõue. Aga lähtekoht ei ole mitte see, et me tänasel päeval kohtleme inimesi ebavõrdselt, vaid lähtekoht Uurige parlamendiliikme suurust see, et ebavõrdselt hakati inimesi kohtlema 17 aastat tagasi. Ja kusjuures see ebavõrdsus on erinevates küsimustes erinevate sammaste kasuks.

Sommaire du dossier :

Ehk siis esimese samba puhul on solidaarsus esimese samba kasuks, aga teise samba puhul on see n-ö paremini teenivate inimeste võimendus nende kasuks. Nüüd siin kõlas väide, et me n-ö teisest sambast hakkame rahastama esimest sammast, tegelikult on täpselt vastupidi. Praegu rahastatakse esimesest sambast teist sammast. Ja vastus küsimusele, kuidas siis on, kas me oleme arvutusi teinud. Teatud arvutused on muidugi tehtud. Riigikogu liikme palk ei pea üha suurenema.

Vahe keskmise palgaga võiks hoopis vähenema hakata. Nii on see kõikjal arenenud maailmas.

 • Kas on voimalik oma peenise suurendada
 • Sahharovi auhind toetab mõtte­vabadust kogu maailmas
 • Suurenda meditsiinilist vaatenurgast

Variante on mitu. Ise eelistan sellist, et märtsis valitava Riigikogu liige saab neli aastat samasugust palka nagu lahkuvgi. Tulevikus võib palk küll tõusta, aga see tulevik algab alles Palgatõus olgu seotud mõne indeksiga — miks mitte pensioniindeksiga.

Sahharovi auhind toetab mõtte­vabadust kogu maailmas

Ja kui siis riiklikud pensionid on nelja aasta jooksul suurenenud, on parlamendi liige ehk ka palgatõusu ära teeninud. Tänaseks rohkem kui kroonine maksuvaba esinduskulu tuleb kaotada. Riigikogu liikmel ei kulu rohkem ülikondi ja kostüüme kui õpetajal või telediktoril. Samuti ei ole vähemalt mina veel näinud, et mõni parlamendi liige oma kulul rahvusvahelistele külalistele lõunasööki pakuks.

Palgast piisab, et riides käia ja tervislikult süüa. Edasi — transpordikompensatsioonid. Seadus ütleb, et kui inimene kasutab oma sõiduautot tööülesannete täitmiseks, siis saab tööandja hüvitada need kulud maksuvabalt kuni tuhande krooni ulatuses. Kui me räägime Riigikogu liikme tööülesannetest, siis peaks tuhandest kroonist kuus piisama.