Ja mis siis, kui keskmine liikme suurus on vaiksem, Ka kõrgemad riigiteenistujad saavad väiksema palgaga hakkama

Transform — võimalus teisendada aegrida: Natural log transform — arvutatakse aegrea elementide naturaallogaritmid alus e ; Difference — arvutatakse aegrea elementide etteantud järku vahed järk 1 — kahe järjestikuse oleku vahed, järk 2 — 1. Haigekassa arvutab haigushüvitise töötaja eest eelmisel aastal arvestatud või makstud sotsiaalmaksu alusel, andmed saadakse maksu- ja tolliametist. Tüüpiliselt on korraga vaadeldavaid aegridu tunnuseid vähe. Libisevat keskmist rakendatakse ka kaalutud keskmise vormis. Osade kaudu võib aegrida vaadelda aditiivsena liituvana : või multiplikatiivsena korrutisena : mis logaritmides annab aditiivse mudeli: Korrutismudel sobib, kui aegrea osad on omavahel seotud, nt sesoonne osa on võrdeline trendiga.

Need on teoreetilised eeldused, mille alusel on välja arendatud aegridade mudelid, sh aegridade prognoosimiseks. Tabelis 1 on esile toodud perioodi — keskmine rahvaarv ja selle standardhälve.

Mehi on sel perioodil keskmiselt 68,3 tuhande võrra vähem kui naisi.

Viimati uuendatud:

Naiste arv on sel perioodil kasvanud perioodi algusega võrreldes enam kui meestel vt haaret, sest vähim rahvaarv oli perioodi alguses ja suurim lõpusmida kinnitab ka suurem standardhälve. Sõjaeelsel perioodil oli aastakeskmine naiste arv tuhat ja meeste arv tuhat. Kuidas joonistada paketis SPSS aegrea graafikut aegrea analüüsi erivõtete abil? Valida käsurida Analyze — Forecasting — Sequence charts.

Variables — kanda väljale tunnused, mis kujutavad soovitavat aegrida soovitavaid aegridu. Time Axis Labels — kanda väljale tunnus, milles on olekutele vastavad aja väärtused.

Transform — võimalus teisendada aegrida: Natural log transform Suurenda tegelikult liikmed arvutatakse aegrea elementide naturaallogaritmid alus e ; Difference — arvutatakse aegrea elementide etteantud järku vahed järk 1 — kahe järjestikuse oleku vahed, järk 2 — 1. One chart per variable — selle valiku korral joonistatakse mitme kujutatava aegrea juhul iga diagramm eraldi.

Time Lines — aknas saab määrata erihuvi pakkuvaid ajamomente märkivate joonte tõmbamise reegli: No reference lines — selliseid jooni ei tõmmata; Lines at each change of — kanda väljale Reference variable tunnus, mille iga muutuse korral tõmmatakse joon; kui selleks on aega märkiv tunnus, siis tõmmatakse joon iga ajamomendi kohta; Line at date — kirjutada ajamomendi number, mille korral tõmmata joon.

Format — aknas saab määrata joonise vormi: Time on horizontal axis — valiku korral on ajateljeks horisontaaltelg, mitte valides — püsttelg; Single Variable Chart s — aegrea joonistamiseks valitakse kas joondiagramm Line Chart või pinddiagramm Area chart; Reference line at the mean of series — valiku korral tõmmatakse aegrea keskmise kohale joon; Multiple Variable Chart — mitme aegrea kujutamisel võib Ja mis siis valiku Connect cases between variables ühendamaks eri aegridade olekuid ajamomentide kaupa.

Kuidas kirjeldada muutusi aegreas? Kui aegrida ei ole püsiv, siis tekib vajadus kirjeldada selle muutust. Praktikas on selleks kasutusel mitmeid intuitiivselt hästi mõistetavaid näitajaid, millest allpool vaatleme kesksemaid.

Lisalugemist on rohkesti võimalik leida igast majandusstatistika käsiraamatust Sauga, rohkesti näiteid; Paas Absoluutne mittesuhteline juurdekasv näitab, kui palju erineb aegrida antud ajamomendil aegrea väärtusest eelmisel ajamomendil.

Töötasu hüvitist makstakse töölepinguga töötajatele: kellele ei ole kokkulepitud mahus tööd anda või kelle töötasu on vähendatud ning kes töötab hüvitist taotleva tööandja juures hiljemalt alates 1. Töötamise alustamise kohta peab kanne olema töötamise registrisse tehtud samuti hiljemalt 1. Töötajale, kes oli terve kalendrikuu, mille eest hüvitist taotletakse, haiguslehel või tasustamata puhkusel, hüvitist ei maksa. Kas töötukassa hüvitab ka võlaõigusliku lepingu käsundus- või töövõtulepingu alusel töötava inimese töötasu? Töötasu hüvitist makstakse vaid töölepinguga töötajale.

Negatiivne juurdekasv tähendab aegrea kahanemist ja positiivne kasvu. Nulljuurdekasv tähendab püsivat aegrida. Absoluutse juurdekasvu mõõtühik on sama mis aegreal. Absoluutsetest juurdekasvudest tekib omakorda aegrida ühe elemendi võrra lühem kui algne aegrida — esimesel liikmel ei ole eelnevat liigetmida võib vajadusel analüüsida nagu tavalist aegrida. Arvust 1 väiksem kasvutempo tähendab kahanemist, arvust 1 suurem kasvutempo kasvu ja arvuga 1 võrduv kasvutempo aegrea püsivust antud ajamomendil.

Kasvutempo näitab, kui mitu korda ületab antud väärtus eelmist kasvamisel või kui suure osa moodustab eelmisest kahanemisel. Kasvutempode väärtustest moodustub omakorda aegrida, mida võib analüüsida tavapärasel viisil.

Lisame, et keskmise kasvutempo arvutamisel kasutatakse tavaliselt geomeetrilist keskmist: Eelneva võrduse viimane osa tuleb lihtsalt välja, kui panna kasvutempo asemele avaldis aegrea liikmete kaudu.

Kui kasvutempo on 1, siis on juurdekasvutempo 0.

Reavahe suurus

Kui juurdekasvutempo on positiivne arv, siis juurdekasvutempo näitab mitmendiku võrra aegrea liikmest eelmisel ajamomendil aegrida kasvas. Kui juurdekasvutempo on negatiivne, siis juurdekasvutempo näitab, mitmendiku võrra Kiire suurenemine Dick Paksus liikmest eelmisel ajamomendil aegrida kahanes.

Suhtelist juurdekasvu väljendatakse sageli kui keskmine liikme suurus on vaiksem. Sageli vaadeldakse aegrea muutust teatava alusajamomendi suhtes jaanuar, I kvartal, perioodi algusaasta, parim aasta jne. Sel juhul asendatakse eelnevates mõistetes eelmine ajamoment alusajamomendiga ja kõneldakse vastavalt alusjuurdekasvust ik base growthaluskasvutempost alusindeksist ja suhtelisest alusjuurdekasvust ehk alusjuurdekasvutempost i.

Alusjuurdekasv näitab aegrea antud momendi liikme erinevust alusmomendi liikmest. Aluskasvutempo näitab, kui mitmekordne on aegrea liige käesoleval momendil võrreldes alusmomendiga või, negatiivse kasvutempo korral, kui suure osa moodustab aegrea liikmest alusmomendil. Suhteline alusjuurdekasv näitab, kui suure osa võrra alusmomendi liikmest on aegrea käesoleva momendi liige suurem või väiksem negatiivse aluskasvutempo korral alusmomendi liikmest. Juurdekasvu, kasvutempot ja juurdekasvutempot võib iseloomustada kui ahelindikaatoreid, sest arvutuse alus nihkub aegrea iga liikme korral.

Esimese aegrea geomeetriline keskmine kasvutempo on 1, ja teise aegrea geomeetriline keskmine kasvutempo st kahanemistempo on 0, Pöördume tagasi rahvaarvu näite juurde ja vaatleme, kuidas esitatud mõistete abil iseloomustada Eesti rahvaarvu muutust perioodil — Uurime esmalt, milline näeb välja absoluutsete juurdekasvude aegrida, mille moodustame esialgsest aegreast liikmete järjestikuse lahutamise teel paketis SPSS on ulatuslikud võimalused aegridade teisendamiseks, vt vastavat tekstikasti.

Rahvaarvu juurdekasv on kuni Kui perioodi algusaastad kõrvale jätta, siis võiksime kõnelda perioodi keskosas suhteliselt püsivast ning alguses ja lõpus aeglustuvast juurdekasvust.

Sama järelduse saame teha rahvaarvu kasvutempo vaatlemisel joonis 5aga teisest vaatenurgast. Rahvaarvu kasvutempo on vaadeldaval perioodil vahemikus 1, kuni 1, st iga järgnev aasta ületab eelmise sama väljendasid positiivsed juurdekasvud joonisel 4.

Juurdekasvutempo langeb alates Aegridade tuletamine antud aegreast paketi SPSS abil Osa selle tekstikasti sisust tuleb kõne alla veidi hiljem. Näpunäide absoluutsete vahede aegrea arvutamiseks: kasutada funktsiooni Difference. Näpunäide kasvutempo arvutamiseks: moodustada viitajaga 1 hilisemaks nihutatud aegrida funktsiooniga Lag ja leida käsureaga Transform-Compute esialgse ja nihutatud aegrea jagatis.

Näpunäide geomeetrilise keskmise arvutamiseks: Compare Means — Means, valida Geometric mean. Kuidas tuua esile aegrea põhisuundumus ehk trend? Aegrea süstemaatilise osa — trendi — teadmine võimaldab aegrea kompaktset Ja mis siis matemaatilise funktsiooni kujul ja selle kaudu ka teatud ulatuses ennustada aegrea tulevast käiku. Trend peegeldab formaliseeritud kujul aegrea sõltuvust ajast. Praktilistel kaalutlustel on alati mõistlik eelistada sobivatest trendi kirjeldavatest mudelitest võimalikult lihtsat.

Trend on ligilähedane aegrea esitus ja seepärast tuleks trendi täiendavalt iseloomustada ka täpsuse poolest, nt vastava matemaatilise funktsiooni kirjeldusastme kaudu kui suure osa aegrea hajuvusest kirjeldab valitud lähendfunktsioon, kasutada determinatsioonikordajat aja seisukohalt. Trendi kirjeldamise ülesanne on lahendatud ka sel juhul, kui trendi eritleda ei õnnestu, sest igas aegreas ei pruugi trendi olla. Õigemini, trend on sel juhul ajast sõltumatu konstandiga aegrea keskmine võrduv funktsioon.

Millest kõneleb see, et rahvaarvu näites vahede aegrida aastatel — joonis 4 on vähemalt ositi suhteliselt püsiv? Sellest, et rahvaarvu selle perioodi aegrida on vähemalt ositi võimalik küllalt hästi kirjeldada lineaarse trendiga.

Inimeste ulevaated suurendasid oma liikme 12 peenise suurus

Tõepoolest, kui aegrea trend avaldub aja suhtes lineaarselt ja iga t korral kehtib seos kus a ja b on sobivalt leitud parameetrid, siis vahe dt on püsiv: Lineaarse trendiga aegreas on juurdekasv püsiv. Vahede aegrea koostamine on lihtne võte trendi eemaldamiseks.

  • Liikme pikkuse soltuvus kingade suurusest
  • Keskmise töötasu arvutamine - Tööegvorguteenus.ee
  • Haigushüvitis kuni | Eesti Haigekassa
  • Aeg on oluline näitaja sotsiaalses analüüsis — muutuja, mis võrreldes staatiliste andmetega ilma kahtluseta rikastab järeldusi, kuid samaaegselt lisab erinõudeid ning piiranguid andmeanalüüsi.
  • Töötasu hüvitise korduma kippuvad küsimused | Töötukassa

Kui järele jääb juhuslik aegrida nullmürataseme suhtes, siis võib järeldada, et lineaarne trend on aegrea hea iseloomustaja. Seejärel tasub uurida lähemalt, missuguse matemaatilise võrrandiga on see trend. Kui vahede rida ei ole püsiv, siis tasuks edasi uurida teist järku vahede aegrida ehk vahede vahedest moodustatud aegrida. Kui see on püsiva käiguga, siis võiks olla heaks trendi lähendiks ruutfunktsioon selle põhjendus on analoogiline äsjatoodule, ainult algebraliselt natuke tülikam.

Aegrea lähendkõverat sobitatakse praktikas ajast sõltuvuse lähendfunktsioonide laiast hulgast, mitte üksi polünoomidena aja suhtes, nagu äsja vaatlesime nt eksponentsiaalne sõltuvus ajast, logaritmiline trend. Tabav lähendfunktsiooni valik on hea sobituse alus.

Teksti suurus

Heaks abiliseks mudeli valikul on sageli aegrea diagramm, millelt tuleb otsida sarnasust mõne matemaatilise funktsiooni graafikuga.

Loomulikult on vaja sisuliselt mõista modelleeritavat protsessi. Nagu juba eespool öeldud: kasutada nii lihtsat funktsiooni kui võimalik, aga loomulikult olenevalt ka trendi leidmise eesmärgist. Üldise suundumuse selgitamisel on lihtne ajast sõltuvuse reegel parem kui suure täpsusega keeruline mudel, kuid näiteks füüsikalise katse tulemusi kirjeldades või majandusprognoosi korral jääks sellest võib-olla vajaka.

Naaseme rahvaarvu muutuste juurde aastatel — Kui hoolikalt vaadelda joonist 2, siis on näha ka teatavat kõrvalekallet kumerust hüpoteetilisest sirgjoonelisest rahvaarvu kasvust. Seepärast sobitame vastava aegrea trendina sirge kõrval ka teisi funktsioone.

Partneritele

Kuidas seda teha paketi SPSS vahenditega, on kirjeldatud vastavas tekstikastis. Tabelis 3 on esitatud tuhandetes väljendatud rahvaarvu lineaarse mudeli kohased tabelid paketi SPSS kasutamise tulemusena. Aega arvestatakse aasta järjekorranumbri kaudu alates Tulemused on esitatud kohati liiga suure täpsusega, aga nii on lugejal võimalik soovi korral kaasa arvutada. Tabeli 3 esimene osa sisaldab trendi sobitusastet iseloomustava mitmese korrelatsioonikordaja aja suhtes R, ik multiple correlation coefficient ja selle ruudu determinatsioonikordaja, ik determination coefficient, R square ; korrigeeritud väärtus arvestab mudelis olevate tegurite arvu, praegu vabaliige ja aeg ning väärtus praktiliselt ei muutu.

Ka hinnangu standardhälve ei ole aegrea liikmete suurusjärku rahvaarv tuhandetes arvestades suur. Tabeli 3 teise osa moodustab klassikaline dispersioonalüüsi tabel, milles näidatakse trendi lahknevust aegreast liikmeti summaarse ruuthälbe osadena: trendi poolt kirjeldatud osa regressioon, aegrea avaldis aja kaudu ja jääk trendi poolt kirjeldamata osa.

Determinatsioonikordaja näitab trendi abil kirjeldatud osa suhet kogu hälbesse.

Meesliigese suurus ei ole erektsiooni ajal Koer peenise suurus

Dispersiooni lahutusega osadeks kontrollitakse hüpoteesi, et vaadeldav mudel aja kaudu on statistiliselt sama kirjeldusjõuga nagu ainult konstanti sisaldav mudel st keskmisega võrdumise mudel. Esitatakse sellekohane F-statistik ja olulisuse tõenäosus.

Lineaarse mudeli kohaselt kasvab rahvaarv aasta keskmiselt Lineaarse trendi kohane rahvaarv Kui võrrelda neid tegeliku rahvaarvuga neil aastail, mis on vastavalt Tabelis on esitatud veel ka standarditud andmeile vastav kordaja võrdub üheainsa seletava tunnuse korral korrelatsioonikordajaga ja t-statistik kordaja ja selle standardhälbe suhe kontrollimaks hüpoteesi kordaja võrdumisest nulliga, mille tulemuseks esitatakse olulisuse tõenäosus.

Katsetame ka teisi trendifunktsioone. Kui dispersioonanalüüsi detailset tabelit ei kasuta, siis tuuakse paketi SPSS korral mitut mudelit korraga sobitades esile kõigi kasutatud mudelite ühine kokkuvõte tabel 4milles esitatakse determinatsioonikordaja, tähtsamad osad dispersioonanalüüsi tabelist vrd lineaarse trendi rida tabeli 3 keskmise osaga ja trendi mudeli kordajad vrd lineaarse mudeli rida tabeliga 3. Näeme, et ruuttrendi kirjeldusaste on suurim ja logaritmilise trendi kasutamine on suhteliselt ebaõnnestunum valik.

Sellest nähtub, mida hilisem aasta, seda väiksem on rahvaarvu kasv aja seisukohalt aja ruudu kordaja on miinusmärgiga, aja kordaja plussmärgiga. Vähenevat kasvutempot nägime ka jooniselt 4 ja nüüd ilmnes aeglustuv rahvaarvu kasv Ja mis siis teist laadi analüüsi kaudu. Sobitamisel logaritmfunktsiooni kaudu ei liikunud mõte siiski väga vales suunas, sest saab lihtsalt näidata, et sel juhul aegrea juurdekasvutempo on pöördvõrdeline ajaga.

Siiski osutus regressioonimeetodil leitud parim logaritmiline trendikõver kahanemises liiga järsuks. Seda näeme jooniselt 6, kus on kujutatud tabelis 4 kirjeldatud trendijooned tegeliku aegrea kõrval. Näeme, et sobitusaste on determinatsioonikordaja alusel kõrge, aga lahknevus aegrea punktidest viga, prognoosijääk suurem kui lineaarse lähendi korral joonis 6. Ruuttrend järgib kõige täpsemalt aegrida.

Kas ma saan liige suurendada maht Realistlik pihusti liikme suurendamiseks

Selgelt on näha lineaarse trendi viga perioodi alguses ja lõpus ning keskel nimetasime eespool joone kumerust. Eelnevalt toodud näide lineaarse trendi hea täpsuse kohta oli meelega valitud kohast, kus sirgjoon läbis vastavat punkti suhteliselt täpselt Nüüd kummutasime selle pistelise mulje.

Keelevahetuse vaikeväärtus

Tabelis 5 on esile toodud trendi suhtes arvutatud jääkide aegrea liige miinus väärtus trendijoonel, püstjoone pikkus punktist trendijooneni statistika. Ruuttrendi viga jääb Vea keskmine on trendi konstruktsiooni kohaselt 0, aga standardhälbed varieeruvad tugevalt, nt ebaõnnestunult valitud logaritmtrendi puhul on see kümnekordne ruuttrendiga.

Ka eksponentsiaalse trendi vigade standardhälve on suhteliselt suur. Kas trendi alusel võiks teha ka prognoose ik forecast, prognosis, prediction? Haigushüvitis kuni Haigekassal on lubatud haigushüvitis välja maksta 30 kalendripäeva jooksul hetkest, mil õigesti vormistatud haigusleht haigekassasse jõuab.

Teine variant on haigekassale saata digitaalselt allkirjastatud kontomuutmise avaldus aadressile info [at] haigekassa. Posti teel tuleb avaldus saata aadressile Lastekodu 48, Tallinn Haigushüvitis on rahaline kompensatsioon, mida makstakse ravikindlustatud inimesele, kellel jääb haigestumise tõttu saamata sotsiaalmaksuga maksustatav tulu.

Haigushüvitist saab näiteks haigestumise, tööõnnetuse, liiklus- või olmevigastuse korral. Kui töötav inimene haigestub ja peab seetõttu töölt eemal olema, väljastab arst selle tõendamiseks elektroonilise töövõimetuslehe ehk haiguslehe. Selle alusel maksavad tööandja ja haigekassa inimesele haigushüvitist.

Sa oled siin

Kolme esimese haiguspäeva eest hüvitist ei maksta kuid tööandja saab seda soovi korral teha. Lähemalt saate lugeda siit.

suurendada liige tohutu Kuidas suurendada liikme videoharjutusi

Arvestamise aluseks võetakse inimese haiguslehel märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud kalendriaastal arvestatud või makstud sotsiaalmaksu andmed, mis saadakse maksu- ja tolliametilt. Selle põhjal arvutatakse välja töötaja keskmine päevatulu.

Töötasu hüvitise korduma kippuvad küsimused

Hüvitiselt peetakse kinni tulumaks. Kalendripäeva keskmise tulu arvutamisel ei võeta arvesse doktoranditoetuselt, vanemahüvitiselt ja muudelt valla, linna või loomeliidu poolt makstavatelt toetustelt makstud sotsiaalmaksu.

Sellistel puhkudel maksab haigushüvitist alates teisest päevast haigekassa. Haiguslehe kestus Haiguslehe võib arst vajadusel väljastada ka pikemaks ajaks kui hüvitise maksmise periood. Haiguse või vigastuse korral on kindlustatul õigus saada haigushüvitist kuni haiguslehel märgitud töövõime taastumise päevani, kuid mitte rohkem kui järjestikust kalendripäeva tuberkuloosi või järjestikust kalendripäeva mõne muu haiguse korral.

Piirang kehtib vaid hüvitise maksmise perioodi kohta, mitte haiguslehe kestuse kohta. Haigushüvitise arvutamine ja näited Tööandja arvutab haigushüvitise töötaja viimase kuue kuu keskmise palga põhjal. Haigekassa arvutab haigushüvitise töötaja eest eelmisel aastal arvestatud või makstud sotsiaalmaksu alusel, andmed saadakse maksu- ja tolliametist.

Masside suurus Stock Foto suurused abikaasa liige

Haigushüvitise arvutamine töölepingu alusel töötavale kindlustatule Kalle töötab töölepingu alusel. Töövabastuse põhjus on haigestumine, töövabastuse aeg on Esimese kolme haiguspäeva eest Kallele hüvitist ei maksta. Tööandja maksab hüvitist perioodi Üksnes põhipuhkuse tasu arvestamisel on määrusega ette nähtud n-ö palga säilitamine ning seda juhul kui töötajale on eelneval kuuel kalendrikuul makstud muutumatu suurusega töötasu. Muutumatu on töötasu ka siis, kui töötaja töötasu pole muutunud, aga ta on kuue kuu jooksul saanud näiteks haigushüvitist või puhkusetasu.

Juhul kui töötasu on olnud muutuv, tuleb ka põhipuhkuse tasu arvestamisel arvutada keskmine. Keskmise töötasu arvutamise üldised põhimõtted Keskmine töötasu arvutatakse arvutamise vajaduse tekke kuule eelnenud kuue kalendrikuu teenitud töötasust, mis on sissenõutavaks muutunud määruse § 2 lg 2.

Siinkohal on oluline selgitada mõningaid olulisi nüansse.

Põhinavigatsioon

Arvutamise vajaduse tekke kuuks on keskmise töötasu arvutamisel kuu, millal algas vajaduse tekitanud sündmus. Näiteks puhkusetasu ükskõik millise puhkuse arvutamisel on arvutamise vajaduse tekke kuuks kuu, millele langeb eelviimane tööpäev enne puhkuse algust määruse § 2 lg 2. Seda olenemata sellest, kas puhkusetasu makstakse välja enne puhkust või palgapäeval. Haigushüvitise arvutamisel on arvutamise vajaduse tekke kuuks kuu, millele langeb esimene haiguslehe päev.

Kõikidel muudel juhtudel on arvutamise vajaduse tekke kuuks kas palgapäev või töölepingu lõppemise lõpparve väljamaksmise aeg.

Pensioniõigusliku staaži kuni I grupi invaliidi või alla aastase invaliidist lapse eest hoolitsemine 9. Laste kasvatamine Lapse kasvatajad lepivad omavahel kokku, kes saab pensionistaaži kasutada: väikelapse eest hoolitsemise eest kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni lapse kasvatamise eest 8 aastat. Kokkulepet väljendab kirjalik nõusolek. Näide 1.

Oluline on välja tuua, et töötasuks on igasugune tasu, mida makstakse töötamise eest sh lisatasu, tulemustasu jne. Puhkusetasu ja hüvitisi nt päevaraha, valveaja tasu, haigushüvitis jne keskmise töötasu hulka ei arvestata. Keskmise töötasu arvestamisel võetakse arvesse teenitud ja sissenõutavaks muutunud töötasud, st et näiteks kui tulemustasu makstakse üheksa kuud pärast tulemusi, siis isegi juhul kui kuue kuu sees makstakse see tulemustasu välja, siis kuna see on välja teenitud enne kuut kuud, siis see keskmise töötasu arvestusse ei lähe.

Töötasu muutub sissenõutavaks palgapäeval või töölepingu lõppemisel. Niisamuti ei ole vaja keskmist töötasu ümber arvutada, kui pärast keskmise töötasu arvutamist ja maksmist makstakse arvesse võetava ajavahemiku eest täiendavat tasu nt töötajale makstakse eelmise aasta tulemuste eest lisatasu.

Keskmise töötasu arvutamise erijuhud Kui keskmise töötasu arvutamise vajadus tekib enne esimest palgapäeva, siis arvutatakse keskmine töötasu töölepingus kehtiva töötasu järgi.

Kui töötaja on töötanud alla kuue kuu ning on esimese töötasu kätte saanud, arvutatakse keskmine töötasu töötatud kuude pealt, mil töötaja on töötasu teeninud.