Keskmine liikme suurus 15 aastat vana.

Täna taotleb Toomas pensionit. Aga sellele lisanduvad automaatselt elamiskulud – ja neid ei maksta aastas sugugi kõigi, vaid ainult päeva eest –, mille suurus pole liiati kõigile ühe vitsaga löödud.

Nii Norras kui Inglismaal teeb seda parlament.

Leedus on selleks kehtestatud vastav seadus. Poolas on senati liikme palga arvestamise aluseks aseriigisekretäri palk. Isamaa ja Res Publica Liidu esimees Mart Laar on pakkunud, et riigikogu järgmise koosseisu palga otsustaks sõltumatu komisjon, mille moodustamise alused sätestaks seadus.

Keskmine liikme suurus 15 aastat vana

Kolumnist Enn Soosaar on esinenud ettepanekuga määrata palgaotsustajaks nn tarkade kogu. Laari ja Soosaare pakutud variandid on kasutusel Läänemere vastaskaldal.

Keskmine liikme suurus 15 aastat vana

Soomes nimetab president ametisse parlamendipalga komisjoni, mille kolm liiget ei tohi olla Eduskunna liikmed ega muul viisil selle teenistuses. Rootsi Riksdagi tiiva all tegutseb samuti spetsiaalne kolmeliikmeline tasustamiskomisjon, mille liikmed määrab ametisse Riksdagi juhatus.

Euroopa rahvasaadikute palgad erinevad üle 100 000 krooni

Läinud aasta andmetel kuulusid komisjoni üks ringkonnakohtu eesistuja, üks läänivanem ja üks pensionär, endine läänivolikogu kantseleiülem, vahendas Postimehele riigikogu pressitalitus.

Olles uurinud 21 riigi kogemusi, nentis Priks, et palga arvestamise alusena kasutatakse nii keskmist palka kui miinimumpalka, nii teatud valitsusametnike kui avalike teenistujate palku, nii riigikohtu esimehe kui presidendi palka, nii kogutulu suurust inimese kohta kui fikseeritud summat, mida korrigeeritakse kord aastas tarbijahinnaindeksi järgi. Joonlaud ei aita Kui eelnevast loetelust, mis pole lõplik, võtta lähema vaatluse alla esimesena nimetatud keskmine palk, tuleb silmas pidada, et siingi pole tegemist põrmugi ühesuguse «joonlauaga».

Priksi andmeil on Bulgaarias parlamendiliikme palk seotud avaliku sektori keskmise palgaga, Sloveenias erasektori keskmise palgaga ning Horvaatias riigi üldise keskmise palgaga.

Eestis on riigikogu liikme palk seotud riigi eelmise aasta neljanda kvartali keskmise palgaga, mille alusel arvutatakse riigikogulase töötasu jooksva aasta 1. Statistikaameti andmeil kerkis mullu viimases kvartalis Eesti keskmine palk 12 kroonini, mis teeb parlamendi lihtliikme palga suuruseks sellest kuust 49 krooni. Seni sai riigikogu liige palka üle kaheksa tuhande krooni vähem ehk 40 krooni.

  1. Euroopa rahvasaadikute palgad erinevad üle krooni
  2. Pensioniõigusliku staaži kuni
  3. Keskmine liige
  4. Он выдавил улыбку.

Ühtlasi kerkivad keskmise palga kasvades saadikutele määratud hüvitised, mille suurus on kuludokumentide alusel kuni 30 protsenti palgast. Seni said nad küsida tööga seotud kulutuste kompenseerimist ligi 12 krooni ulatuses, alates märtsist tõuseb see summa 14 kroonini.

Keskmine liikme suurus 15 aastat vana

Neid summasid Euroopa konteksti paigutades ilmneb, et riigikogu liikmed teenivad üle kahe korra rohkem kui Leedu seimi liikmed, kelle kuutasu on 21 krooni.

Samas jääb riigikogulaste sissetulek üle kahe korra alla Suurbritannia alamkoja liikmete teenistusele, mis on krooni.

Sissetulek

Aga nii nagu ilma ei saa kirjeldada pelgalt õhutemperatuuri järgi, ei saa ka parlamendisaadikute teenistuse suurust hinnata üksnes palga alusel. Just erinevad tööülesannete täitmisega seotud kulutuste hüvitused, lisatasud ja päevarahad on need, mis saadikute sissetulekud riigiti raskesti võrreldavaks muudavad. Näiteks parlamendi komisjonidesse kuulumise eest ei maksta krossigi lisaks Norras ega Soomes, Slovakkias ega Poolas.

Küll aga teenivad selle pealt lisa brittide alamkoja komisjonide esimehed ning Leedu seimis peale esimeeste ka aseesimehed. Kui Põhjamaade parlamentide liikmeil puuduvad maksusoodustused, siis seevastu Poola senati liikmeil on suurem osa päevarahast maksuvaba.

Pensionistaaž

Lisatasu komisjonist Ühtsus puudub ka näiteks küsimuses, kui suur on reisimisega kaasnev päevaraha. Leedus on see 60 krooni, Norras tervelt krooni. Peale ametipalga, lisatasude ja muude kulude kompenseerimise ootab rahvaasemikke volituste lõppemisel hüvitis, mille maksmine sõltub nende teenistusajast parlamendis.

Keskmine liikme suurus 15 aastat vana

Tegelikkuses tähendab see ametipalga säilitamist teatud ajaks. Sünnitunnistusse on Toomas kantud Maarika isana.

Tütre kaheaastaseks saamisel lahkus Toomas pere juurest. Täna taotleb Toomas pensionit.

Taotlusele tuleb lisada Hilja nõusolek, et Maarika kasvatamine läheb Toomase staaži hulka. Näide 2.

Pensionistaaž | Sotsiaalkindlustusamet

Peeter ja Liivia olid abielus ning neil oli kaks last — Piia ja Pille. Gunnar ja Kersti olid abielus ning neil oli samuti kaks last — Lauri ja Laura.

Keskmine liikme suurus 15 aastat vana

Aastad läksid, elud muutusid ning Gunnar lahutas oma esimesest abikaasat Kerstist ning abiellus Liiviaga, kes oli äsja oma abikaasast Peetrist lahku läinud.

Liivia lapsed esimesest abielust Pille ja Piia ning Gunnari noorem laps Laura, kes oli isa uuesti abiellumise ajal 7 aastane, kasvasid Liivia ja Gunnariga.

Keskmine liikme suurus 15 aastat vana

Täna läheb Liivia pensionile. Ta on saanud Peetrilt nõusoleku Piia ja Pille kasvatamise staaži arvamiseks oma staaži hulka. Kuna Liivia on kasvatanud 8 aastat Gunnari nooremat last Laurat ning olnud sellel ajal Laura isa Gunnariga abielus, siis mõlema bioloogilise vanema nõusolekul Gunnari ja Kersti nõusolekul saab ta samuti Laura kasvatamise staaži endale.