Laste liikme suurenemine.

Hindamine annab kindluse, et sekkumine on vajalik ja välja valitakse vastsündinu terviseriskide ennetamisel koduvisiidist potentsiaalselt kasu saavad pered. Leian, et selline ajalooline mälu ja inimeste harjumus koostööd teha on hästi oluline.

Laste liikme suurenemine

Käesolevad projekid Riigile strateegilise partnerina Aastatel toome Eestisse pilootprojektina raskelt traumeeritud lastevanemate toetusprogrammi "Daring to care". Kohaliku omavalitsuse sotsiaal- ja lastekaitsetöötajatele ning vaimse tervise spetsialistidele viime aasta jooksul läbi tasuta koolituspäevi ja supervisiooni.

Lastekaitseseadus (lühend - LasteKS)

Kohaliku omavalitsuse sotsiaal- ja lastekaitsetöötajatele ning vaimse tervise spetsialistidele korraldasime 8 tasuta koolituspäeva ja supervsiooni. Aasta jooksul toimusid intensiivsed leinatöösessioonid e. Lisaks toimusid individuaalnõustamised leina kogenud lastele ja nende vanematele.

Pilootprojektina toimusid õpetuslikud toetusgrupid eelkooliealiste, leina kogenud laste vanematele.

Uuring: Eesti õpilaste e-õppe perioodi õppekoormus suurenes, samas jäi ka rohkem uneaega

Meetoditeks individuaalne leina- ja traumatöö Laste liikme suurenemine lastele kui nende täiskasvanud pereliikmetele, 40 lapse osalemine kolmes leinatoetuslaagris ja täiskasvanud pereliikmete toetusgrupid. Projekti rahastas regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühenduse Sihtkapital.

Laste liikme suurenemine

Projekti eesmärkideks oli ühingu efektiivsem ja ressursse säästvam toimimine erinevate vabatahtlike gruppide kaasamise kaudu ning Eesti ühiskonnas kodanikuaktiivsuse võimaluste avardamine ning vabatahtliku töö propageerimine.

Meie peamisteks töövormideks leina kogenud lastega perede abistamisel on olnud leinatoetuslaagrid, kus lapsed ja noored osalevad leinatoetusgruppide töös, pakume ka toimetulekut ning loovust arendavaid tegevusi ning nõustamist.

Ühing omab juba aastast kogemust ja aktiivselt on programmis osalenud ca last ja noort.

Lapse tervise jälgimise juhend - Ravijuhend

Kõik teenused on peredele tasuta. Kuna kõiki projektitegevusi viivad ühingu liikmed läbi täismahuga põhitöö kõrvalt, on meie organisatsiooni meeskonna ajaressurss väga piiratud.

Maavanema ülesanne §

Enamus liikmeid elab Tallinnas ja Tartus, mistõttu ka peredega otsesuhtlemine maapiirkondades on keeruline. Üha rohkem oleme tajunud vabatahtlike kaasamise vajadust, kes saaksid ühingu arengus ja igapäevatoimimises kaasa lüüa assisteerimisel, peredega suhtlemisel ja esmasel programmi tutvustamisel, ürituste organiseerimisel, kampaaniate läbiviimisel, tõlkimisel, kodulehekülje kaasajastamisel jm.

Lapse tervise jälgimise juhend (RJ-Z/29.1-2019)

Nimetatud tegevuste hõlbustamiseks oleme projekti toel koostanud korraliku vabatahtlike kaasamise, hoidmise ning motiveerimise kava. Moodustatud on laagris osalenud noortest Vilistlaskogu, programmis osalenud täiskasvanud pereliikmetest Vanemate Kogu ja lastega töötavatest spetsialistidest Koostöökogu.

Laste liikme suurenemine

Projekti toel on toimunud vabatahtlikele 4 koolituspäeva. Edasine rõhk on vabatahtlike motiveerimisel, kinnistamisel ja nende aktiivsuse hoidmisel ja tõstmisel.

Minu ema armastas korrata: kes ei hooli piskust, ei saa ka suurt. Juhin tähelepanu, et teie poolt viidatud lapsetoetus 19,18 eurot ei ole ainuke peretoetus, mida perekond riigilt saab. Järgneb tabel, mis on kättesaadav ka internetist — M. Kõiki neid toetusi makstakse lapsevanema ühekordse taotluse alusel. Kui toetus suurenes, eraldi taotlust esitama ei pidanud, vaid toetus tõusis automaatselt.

Kui oled huvitatud vabatahtliku tööst meie programmi juures, kirjuta lastekriis lastekriis. Projekt kestis juuni kuni märtsini Projekti tegevustega loodi paremad võimalused lähedase pereliikme kaotanud laste abistamiseks ja probleemide ennetamiseks.

Kriisiprogrammist - Laste ja Noorte Kriisiprogramm

Projekti eesmärkideks oli ühingu tuluosa suurendamine annetuste kaudu ning koos annetajate teadlikkuse kasvuga parandada ka annetus- ja heategevuse väärtustamist Eestis. Kuna programmi rahastamine on läbi aastate olnud heitlik ja vaatamata jõupingutustele puudub riiklik püsifinantseerimine, siis peamised vahendid laste ja perede abistamiseks tulevad vabaühendustele suunatud projektidest, kohalikelt omavalitsustelt, osutatud teenustest ning annetustest.

Senised kogemused on kinnitanud, et annetamisprotsessis on kõik osapooled - annetajad, teenust saavad pered ja meie teenuse pakkujana - tundnud rahulolu ja positiivseid emotsioone. Projekti toel toimus meie kodulehe uuendamine, korraldasime koos Vilistlaskogu liikmetega erinevaid mõttetalguid, viisime ellu annetuste kogumise kampaaniaid ning valmisid olulised trükimaterjalid ühingu tegevust tutvustav voldik, annetuste kogumise flaier, tänukiri annetajatelemida levitatakse erinevate ürituste käigus nii praegustele kui potentsiaalsetele annetajatele.

Laste liikme suurenemine

Projekti tulemusena valmis ka annetuste kogumise plaan ja konkreetsem Laste liikme suurenemine edaspidiseks. Avatud on ka annetustelefon Projekti toel viiakse läbi esmased nõustamised leina kogenud lastega peredele ja kuni 45 lapsel ja noorel on võimalus osaleda leinatoetusgruppide töös augustis Pivarootsis toimuvas leinatoetuslaagris.