Liikme mootmed 23 aastat,

Nad ostaksid, koguksid ja investeeriksid võlakirju vabalt valitud sotsiaalprogrammidesse eelistatult kavandatud Euroopa sotsiaalvaldkonna tegevuskava raames asjakohaste ELi institutsioonide ja nõuandvate organite tehnilisel toel, et kontrollida nende programmide rahalist jätkusuutlikkust ja võimalikku mõju ühiskonnale. Samuti kutsuti arvamuses üles võtma finantskohustusi, nt Euroopa Sotsiaalfondi sihipärasema ja kättesaadavama kasutamise kaudu, kaaluma Euroopa sotsiaalvaldkonna innovatsioonifondi loomist, et toetada uusi eksperimentaalset laadi sotsiaalalgatusi, ja üleeuroopalise laenuvahendi ideed sotsiaalse infrastruktuuri arendamiseks. Kohaliku omavalitsuse mõiste 1 Kohalik omavalitsus on põhiseaduses sätestatud omavalitsusüksuse - valla või linna - demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, võime ja kohustus seaduste alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes valla- või linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla või linna arengu iseärasusi. Euroopa Parlamendi valimistel koonduvad arvamused ja hääled.

Liikumine finants- fiskaal- ja pangandusliidu suunas on nüüd käivitunud, ent Euroopa Liidul puuduvad vastavad eelarvevahendid sellega kaasneva, majanduskasvu ja sotsiaalset ühtekuuluvust toetava poliitika jaoks.

Samal ajal on edusammud sotsiaalse ja poliitilise liidu suunas endiselt peatunud. Ent majandus- raha- ja sotsiaalliit sõltuvad üksteisest vastastikku, nad toetavad ja tugevdavad üksteist. Koos peaksid Massaazid liikme suurendamiseks looma käegakatsutavama, reaalsel elul põhineva Euroopa, millega kodanikud suudavad suhestuda ning mida investorid, tootjad, töötajad ja tarbijad võivad usaldada ja omaks võtta.

See tähendab dünaamilisemat Euroopat konkurentsivõime, aruka ja kaasava majanduskasvu, majanduslike võimaluste ja tööhõive suurendamiseks ning kõigi sotsiaalsete õiguste tõhusaks nautimiseks. Sellise tasakaaluta ei ole poliitilisel liidul tulevikku. Oluline on luua tugevdatud järelevalvemehhanism, et jälgida majandus- ja rahapoliitika mõju sotsiaalsele olukorrale ja tööturule liikmesriikides.

Samuti tuleks sotsiaal- ja tööhõivepoliitilised meetmed kaasata sätetesse, mis käsitlevad liikmesriikide majanduspoliitika jälgimist Euroopa poolaasta raames. Komitee on seisukohal, et nende dramaatiliste arvude valguses ei ole seesugune lähenemisviis mitte ainult pakiliselt vajalik, vaid ka täielikus kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 9, mis käsitleb ELi sotsiaalse ja säästva arengu eesmärke. Majandus- ja rahaliidu sotsiaalne mõõde vajab selgeid vahendeid, näitajaid ning kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid eesmärke, Liikme mootmed 23 aastat on sama tõhusad nagu majandus- ja rahaliidu majandus- ja finantskohustused.

ELi juhtide olulisim ülesanne on tuua Euroopa ideaal taas inimestele lähedale. Eelkõige puudutab see jõupingutuste toetamist sellistes valdkondades nagu Euroopa reindustrialiseerimine, massilise töötuse vähendamine ja kaotamine, sotsiaalsete põhiõiguste tagamine, ettevõtluse ja uute töökohtade loomise edendamine, vaesusevastane võitlus, sotsiaalse kaasatuse toetamine, sotsiaalsete investeeringute lihtsustamine, kõrghariduse ja kutsekoolituse edendamine ning sotsiaalse juhtimise arendamine ja osalusel põhinev pühendumine Euroopa projektile.

Uut Euroopa sotsiaalvaldkonna tegevuskava tuleks — vastavalt sobivusele — ellu viia õiguslike ja muude kui õiguslike meetmete abil kas kogu ELis või tõhustatud koostöö raames.

Märguanded

See peaks üheaegselt hõlmama Euroopa majanduse elavdamise kava, Euroopa sotsiaalsete investeeringute paketti, Euroopa sotsiaalse mõju hinnanguid, Euroopa noortegarantiid ja ühtset Euroopa oskuste passi ning tagama horisontaalse sotsiaalklausli ja sotsiaalsete põhiõiguste ning kodanikuaktiivsuse austamise.

Tegevuskavas tuleks samuti uurida ja edendada Euroopa kodanike õigust tagatud miinimumsissetulekule. Selleks antakse välja piiriülesed haridusvautšerid ja luuakse ERASMUSe-tüüpi ainepunktisüsteemid, et suunata töötuid uute haridusväljavaadete juurde, arendada uusi kognitiivseid ja erialaseid oskusi, avada karjäärivõimalusi ja aidata neil pöörduda tagasi Euroopa tööturule. Samal ajal eeldab vaba liikumist võimaldav Euroopa kindlamat ja ajakohastatud alust liikuvusele näiteks teistes liikmesriikides töötavatele inimestele kohalduvad asjakohased õigused teabele ja toetuseleet lihtsustada inimeste ühendusesisest liikuvust töö otsimisel kogu ELis, tagades seejuures võrdsed lähtetingimused ausaks konkurentsiks ning sotsiaalsete põhiõiguste ja kollektiivlepingute austamise.

Majanduse juhtimine eeldab sotsiaalset mõõdet 2. Fiskaalliit peaks põhinema ühistel võlainstrumentidel. Seda tuleks ellu viia eelarvedistsipliini, eelarve konsolideerimise ja dünaamilisema Euroopa majanduskasvumudeli raamistikus, millega kodanikud suudavad suhestuda ning mida investorid, tootjad, töötajad ja tarbijad võivad usaldada.

Navigeerimismenüü

Ületada tuleks jätkuv ebakindlus euroala terviklikkuse osas, kuna see kahjustab inimeste ja ettevõtete usaldust. Euroopa vajab uut investeerimiskava, 2 et suurendada vahendeid reindustrialiseerimise toetamiseks, majanduskasvu taastamiseks ja võitluseks töötuse vastu. Samal ajal on kokkuhoiumeetmete tagajärgedel olnud laastav mõju sotsiaalsele ühtekuuluvusele, sotsiaalkaitsele, kaasavale tööturule ja vaesuse tasemele.

Praegu on Euroopa Liidus 26 miljonit töötut ja miljonit inimest kannatab vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse all. Majanduse elavdamise, rahandusliku stabiilsuse, säästva majanduskasvu ja konkurentsivõime eesmärke ei saavutata ilma sotsiaalse mõõtme uuendamiseta. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võtab teadmiseks selle uue rõhuasetuse sotsiaalpoliitikale riiklikul tasandil, ent peab vajalikuks ka ELi-ülest juhtimist sotsiaalpoliitiliste meetmete, sotsiaalsete investeeringute ja sotsiaalse võrdlusanalüüsialal.

Liikme mootmed 23 aastat

Praegused suundumused Euroopa sotsiaalses tasakaalustamatuses mitte ainult ei õõnesta majanduskasvu ja sotsiaalse ühtekuuluvuse jätkusuutlikke lahendusi, vaid kujutavad endast Euroopa Parlamendi valimistel koonduvad arvamused ja hääled.

On oluline, et need valimised oleksid hüppelauaks ja mitte piduriks enamale Euroopale, kodanikele, perekondadele ja ettevõtetele lähemal seisvale Euroopale ning sotsiaalsemale Euroopale. Troika liikmetena peavad komisjon ja Euroopa Keskpank lähtuma kogu oma tegevuses sotsiaalsetest põhiõigustest tulenevatest kohustustest. Majandus- ja rahaliidu sotsiaalse mõõtme raamistikus peaks komisjon tõhusalt jälgima ja hindama sotsiaalsetest põhiõigustest täielikku kinnipidamist ning selle tagama.

Uue Euroopa sotsiaalvaldkonna tegevuskava ja sotsiaalinvesteeringuid käsitleva kokkuleppe suunas 3. Arvamuses viidati komitee teedrajavale tööle töötajate sotsiaalseid põhiõigusi käsitleva ühenduse harta, Hoolimata ELi Prantsusmaa eesistumise ajal toimunud tööhõive ja sotsiaalküsimuste eest vastutavate ministrite mitteametlikul kohtumisel saadud toetusele, jätsid komitee arvamuse peagi varju majanduskriis ja viis pöörast aastat, mille vältel üritati päästa majandus- ja rahaliitu ning suurendada majanduslikku ühtekuuluvust euroalal.

Liikme mootmed 23 aastat

Nüüd on kindlalt saabunud aeg Euroopa sotsiaalvaldkonna tegevuskava idee juurde tagasi tulla, et koos vastavate sotsiaalse ühtekuuluvuse ja sotsiaalpoliitika meetmetega pidada sammu majandusjuhtimise uute vormidega ja neid toetada.

Omavalitsusüksustes, mille püsielanike enamiku keel ei ole eesti keel, võidakse volikogu istungite protokollid lisaks eesti keelele vormistada ka selle omavalitsusüksuse püsielanike enamiku moodustava vähemusrahvuse keeles.

Asjaomase töö ettevalmistamise eest vastutav majandus- ja rahaliidu sotsiaalse mõõtme allkomitee võttis arvamuse

Õigusaktide täitmise kontroll Seaduste ja volikogu määruste ning otsuste ja valla- või linnavalitsuse määruste ning korralduste täitmist kontrollivad seaduses ja valla või linna põhimääruses sätestatud korras volikogu ja valitsus. Tööandja kohustus volikogu liikme ees Tööandja on kohustatud võimaldama volikogu liikmel osa võtta volikogu istungitest ja tema komisjonide koosolekutest ning täita volikogu antud ülesandeid.

Volikogu liikme õigus saada teavet 1 Volikogu liikmel on õigus saada volikogu ja valitsuse õigusakte, dokumente ja muud teavet, välja arvatud andmed, mille väljastamine on seadusega keelatud. Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse § 5 lõige 9 käesolevas sättes ettenähtule ei laiene.

Liikme mootmed 23 aastat

Vallavanema ja linnapea valimine Vallavanema või linnapea valib volikogu käesolevas seaduses ja valla või linna põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras kuni neljaks aastaks. Vallavanema ja linnapea õigus moodustada valitsus 1 Vallavanemal või linnapeal on valituks osutumise päevast volitus moodustada valitsus.

Valitsuse volituste tähtaeg 1 Valla- või linnavalitsus saab oma volitused volikogu poolt valitsuse ametisse kinnitamise päevast. Valla- ja linnavalitsuse pädevus 1 Valla- või linnavalitsus: 1 valmistab ette volikogus arutamisele tulevaid küsimusi, lähtudes valitsuse seisukohtadest või volikogu otsustest; 2 lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis volikogu määruste või otsustega või valla või linna põhimäärusega on pandud täitmiseks valitsusele; 3 lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis ei kuulu volikogu pädevusse; 4 lahendab küsimusi, mis on käesoleva seaduse § 22 2.

Volituse andmisel linna ametiasutusele, mis teostab avalikku võimu, on korralduse andmise õigus selle ametiasutuse juhil.

Nädalakiri /23 - Eesti Linnade ja Valdade Liit

Valla- ja linnavalitsuse määrustele ning korraldustele esitatavad nõuded ja nende jõustumine 1 Valla- ja linnavalitsuse õigusaktid avalikustatakse ning need peavad olema kättesaadavad kõigile isikutele seaduses ja valla või linna põhimääruses sätestatud korras. Kui valla või linna põhimääruses ei ole sätestatud teisiti, avalikustatakse valitsuse määrus väljapanekuga valla- või linnakantseleis.

Õigusaktide algatamise õigus 1 Vähemalt ühel protsendil hääleõiguslikel valla- või linnaelanikel, kuid mitte vähem kui viiel hääleõiguslikul valla- või linnaelanikul on õigus teha kohaliku elu küsimustes valla- või linnavolikogu või -valitsuse õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks algatusi, mis võetakse arutusele hiljemalt kolme kuu jooksul. Kui algatatud küsimus kuulub volikogu pädevusse, esitab valitsus selle ühe kuu jooksul volikogule lahendamiseks koos omapoolse seisukohaga.

Muudatuste taotlemine volikogu ja valitsuse õigusaktides 1 Igaühel on õigus taotleda volikogult või valitsuselt nende poolt vastuvõetud õigusaktidesse muudatuste tegemist või nende tühistamist, Liikme mootmed 23 aastat nendega on seadusvastaselt kitsendatud tema õigusi.

Munitsipaalomand 1 Munitsipaalomand on vallale või linnale kuuluv vara. Riigi poolt tasuta antud kinnisasja võib võõrandada ainult kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kehtestatud korras. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele asjaõigusseaduse RT I39, ;44, sätteid. Majandustegevus ja osalemine juriidilistes isikutes 1 Vald või linn võib teenuste osutamiseks asutada valla või linna ametiasutuse hallatavaid asutusi, mis ei ole juriidilised isikud, olla osanikuks või aktsionäriks valla või linna arengu seisukohast olulises äriühingus, samuti asutada sihtasutusi ja olla mittetulundusühingu liikmeks.

Hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisu kinnitamine ning muutmine toimub volikogu poolt kehtestatud korras. Valla või linna ametiasutus ja ametiasutuse hallatav asutus registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris. Sihtasutuse, osaühingu või aktsiaseltsi nõukogu liikmed nimetab, samuti muid asutaja, osaniku või aktsionäri õigusi teostab valla- või linnavalitsus.

Liikme mootmed 23 aastat

Kui osaühingul ei ole nõukogu, nimetab valla- või linnavalitsus osaühingu juhatuse liikmed. Nad kutsusid Euroopa Komisjoni üles lisama oma tulevastesse õigusaktide ettepanekutesse sätteid, mis võtaks arvesse maapiirkondade eripärasid ja võimaldaks eraldada neile piisavat rahastamist, eriti Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide EFSI kaudu.

Juba eelmisel aastal, 3.

Ettepanekus kutsuti üles koordineerima Euroopa poliitikat maapiirkondade arengu tagamiseks, et tulla toime kõigi Euroopa piirkondade, eriti maapiirkondade majanduslike, keskkonna- ja sotsiaalsete väljakutsetega.

Ühtekuuluvuse edendamiseks ja territoriaalse killustatuse ohu vältimiseks tulevikus tehti ettepanek luua arukate külade pakt Smart Villages Pactet tagada tõhusam, integreeritud ja kooskõlastatud lähenemisviis ELi poliitikale, mis maapiirkondadele mõju avaldavad. Euroopa Regioonide Komitee kordab neid nõudmisi, mis on maaelu arengu tagamiseks aastatel ja üliolulised. Euroopa Parlamendi liige ja mitmeaastase finantsraamistiku raportöör Jan Olbrycht lisas, et ühise põllumajanduspoliitika teine sammas ei tohiks olla esimese samba reserv ning maaelu areng ei peaks piirduma ühise põllumajanduspoliitikaga, vaid maaelu arengu vajadusi tuleks arvestada kõigis Euroopa poliitikates.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus – Riigi Teataja

Euroopa Parlamendi liige Ulrike Müller lisas, et "me vajame Euroopa Liidus tugevaid maapiirkondi ja seetõttu kutsun üles jätkama ühise põllumajanduspoliitika jätkamist, selleks et saaks eraldada maaelu arengu fondile järgmisel rahastamisperioodil piisavalt raha.

Minu arvates on sellega seoses võtmeelementideks teadmiste edasiandmine ja innovatsioon, abi noortele põllumajandustootjatele ning toetus keskmise suurusega ettevõtetele. Enam kui pool elanikkonnast elab maapiirkondades, kus sageli puudub kiire internet, head transpordiühendused, kergesti ligipääsetavad tervishoiu- ning haridus- ja kultuuriasutused.

See on ka teema, millega peame tegelema.

Sarnased tooted

Nad leidsid, et maapiirkonnad, mägised ja kaugemad piirkonnad tuleks järgmisel ühtekuuluvuspoliitika perioodil viia Euroopa majandus- ja sotsiaalpoliitika keskmesse. Maapiirkonnad peavad saama kasutada sarnaseid võimalusi linnapiirkondadega.

Liikme mootmed 23 aastat

Regioonide Komitee nõustub, et need algatused on praeguse süsteemi positiivne täiendus. Komitee nõustub ka sellega, et järelevalve õigusriigi põhimõtte järgimise üle, mis kuulub küll peamiselt liikmesriikide vastutusalasse, on liikmesriikide ja liidu ühine ülesanne.

Parimad kategooria ettepanekud

ELi lepingu artiklis 2 on sätestatud kindel õiguslik alus kõnealuse kontrolli teostamiseks ELi institutsioonide poolt. Oluline osa õigusriigi tugevdamisel on kodanikuühiskonnal ning piirkondlikel ja kohalikel omavalitsustel: viimased on demokraatliku õiguspärasuse alustasand ning neil on keskne roll õigusriigi kultuuri edendamisel ja järelevalves sellega seotud põhimõtete järgimise üle. Õigusriigi tugevdamine liikmesriikides viib igale inimesele antud õiguste tugevdamiseni. Komitee on veendunud, et täielik õigusriigi põhimõtte kaitse süsteem eeldab kontrolli liikmesriikide üle, aga ka järelevalvet ELi institutsioonide üle.

Komitee on seetõttu seisukohal, et liidu õigusriigi põhimõtte järgimise järelevalvesüsteemi tuleks täiendada ELi väliste mehhanismidega. Komitee on teadlik õiguslikest probleemidest, mis ootavad lahendust, ja tervitab seetõttu komisjoni kavatsust taasalustada protsessi liidu ühinemiseks Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga, nagu on nõutud Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõikes 2.

Liikme mootmed 23 aastat

Euroopa Komisjoni teatises on täpselt välja toodud elemendid, mis iseloomustavad õigusriigi põhimõtet, nagu kohtusüsteemi sõltumatus, põhiõiguste kaitse, aktiivse kodanikuühiskonna olemasolu ja meediakanalite paljusus. Need on olulised elemendid, mille abil tagada liikmesriikide vastastikune usaldus, liidu nõuetekohane toimimine, liidu ja liikmesriikide lojaalne koostöö ning eelkõige kodanike Euroopa Liidu õigussüsteemist tulenevate õiguste täielik austamine. Komitee kutsub komisjoni üles tagama, et mehhanismides õigusriigi põhimõtte ja eelkõige igal aastal teostatava järelevalve süsteemi kaitsmiseks võetakse arvesse põhiõiguste rikkumise ja demokraatlikest põhimõtetest eemaldumise ohtu liikmesriikides.