Liikme mootmete test

Revisjonitoimkonna põhiülesanne on üldkogu, nõukogu ja juhatuse otsuste täitmise kontrollimine. Üldkoosoleku pädevuses on: 4. Samuti on oluline teada, kuidas see toode silmi mõjutab, et hoiatussilte saaks asjakohaselt valmistada. Volikogu liikmed valitakse Ühingu individuaal- või kollektiivliikmete esindajate seast Üldkoosoleku poolt. Volikogu teeb otsuseid järgmistes küsimustes:

Nõukogu planeerib Ühingu tegevust ja korraldab ühingu juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse töö üle.

„Tunnustatud ja uuendusmeelne meditsiinikeskus, teerajaja Eesti tervishoius."

Nõukogu on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees. Nõukogul on liiget ja kuni 2 asendusliiget.

Nõukogu valitakse üldkoosolekul ühingu liikmete hulgast. Nõukogu liikmed valitakse kaheks 2 aastaks.

Liikme mootmete test

Nõukogu liige kutsutakse üldkoosoleku poolt ennetähtaegselt tagasi kui ta mistahes põhjusel kaotab ühingu liikme staatuse, esitatakse juhatuse liikme kandidaadiks või esitab avalduse nõukogust väljaastumiseks. Asendusliige saab nõukogu liikme staatuse, juhul kui eelnev nõukogu liige Suurenda liikme videoopetuste allalaadimine erakorraliselt tagasiastunud või punktist 6 tähenduses väljalangenud.

Nõukogu: 8.

Liikme mootmete test

Nõukogu koosolekud ja otsuste vastuvõtmine 9. Kui hääled jagunevad võrdselt, saab otsustavaks koosoleku juhataja hääl. Ühingu juhatuses on vähemalt 1 liige, kuid mitte rohkem kui 5 liiget. Ühingu juhatus ja juhatuse esimees valitakse ning kutsutakse tagasi nõukogu poolt salajasel hääletusel.

Eesti NATO Ühing (EATA)

Juhatuse esimees valitakse, kui juhatuses on enam kui 1 liige. Kui Ühingul on vaid 1 juhatuse liige, täidab tema ka juhatuse esimehe ülesandeid. Juhatus valitakse kolmeks aastaks.

Liikme mootmete test

Kui juhatusel on enam kui 1 liige, valivad juhatuse liikmed endi seast juhatuse esimehe. Ühingu juhatuse liige peab olema Ühingu liige, kuid ei saa olla Ühingu nõukogu ega revisjonitoimkonna liige.

„Investeerime inimeste tervisesse.“

Juhatuse esimees juhatab juhatuse istungeid, esindab Ühingut ja kirjutab Ühingu nimel alla lepingutele, juhatuse otsustele ja avaldustele. Juhatus võib vastu Liikme mootmete test sisemise töökorralduse, milles võidakse ära jaotada juhatuse liikme pädevus ja funktsioonid. Juhatuse liige on ühingu ja seaduse eest vastutav sõltumata tema kitsamast ülesandest juhatuse liikmena.

Liikme mootmete test

Ühingu revisjonitoimkonna valib Ühingu üldkogu. Ühingu revisjonitoimkonna liige ei tohi olla samaaegselt Ühingu juhatuse või nõukogu liige. Revisjonitoimkonnas on vähemalt 1 liige, kuid mitte rohkem kui 3 liiget.

Liikme mootmete test

Revisjonitoimkonna liikmed valivad enda hulgast revisjonitoimkonna esimehe, kes juhatab revisjonitoimkonna tööd. Revisjonitoimkonna otsused võetakse vastu toimkonna koosseisu häälteenamusega.

Liikme mootmete test

Revisjonitoimkonna põhiülesanne on üldkogu, nõukogu ja juhatuse otsuste täitmise kontrollimine. Vähemalt kord aastas revideerib revisjonitoimkond Ühingu rahaliste ja muude vahendite laekumist ja kasutamist.