Liikme suurus voistlustel, Eesti arhitektuurivõistluste juhend 2008

Üldiselt: Transpordi võistluspaika ja tagasi korraldab iga malev iseseisvalt. Võistkonnalt, kes finišeerib peale kontrollaega, lahutatakse iga üleoldud alustatud minuti eest kaks trahvipunkti. Volinike kogu ainupädevusse kuulub: 4. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed. Vahendite hankimine EAL põhikirjalise tegevuse tagamiseks ning rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks.

FIA põhikirja ja spordikoodeksi täitmine; 2. Eesti rahvuslike võistlusmäärustike ning kalenderplaanide kehtestamine ja rakendamine; 2.

Juhend — Libahundi Jälg

Sportlaste, kohtunike, võistluste korraldajate, võistlusradade haldajate, instruktorite, treenerite jt ametnike koolitamine ja litsentseerimine; 2.

Autospordi- ja autondusalase informatsiooni hankimine, säilitamine ja levitamine; 2. Vahendite hankimine EAL põhikirjalise tegevuse tagamiseks ning rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks. EAL viib ellu ja realiseerib muu hulgas järgmiseid tegevusi ja õiguseid: 2. Arendab koostööd teiste organisatsioonidega, omavalitsusorganitega, juriidiliste ja füüsiliste isikutega nii kodu- kui välismaal; 2. Omab ainuõigust Eesti meistrivõistlustele kõikidel autospordialadel; 2.

Omab ainupädevust Eesti autospordi võistlusmäärustike ja rahvusliku kalenderplaani kehtestamiseks; 2. Omab ainupädevust Eestis korraldatavate autospordivõistluste lülitamisel FIA rahvusvahelisse kalendrisse; 2.

Omab õigust delegeerida Eestis korraldatavate rahvusvaheliste autospordivõistlustega seotud äri- ja kommertslepingute sõlmimist; 2.

Lähimad võistlused

Korraldab autospordi- ja autondusalaseid üritusi; 2. Koordineerib ja juhib FIA rahvusliku autoklubi staatuses autoturismiga, tollisoodustusega, tehnilise teenindamisega, liiklusohutusega, autoajalooga, liiklusteabega, keskkonnakaitsega jmt seonduvat; 2.

Moodustab ja koordineerib Eesti territooriumil tegutsevaid struktuure kõigi teeliiklejate ohutuse, abistamise, teavitamise jne eesmärgil; 2. Esindab Eesti autosporti ja autondusalast tegevust FIA-s; 2. Omab õigust muuks tegevuseks, ka äritegevuseks oma põhikirjaliste eesmärkide ja ülesannete täitmisele vajaminevate vahendite hankimisel. Artikkel 3 — Liikmeskond 3. EAL liikmeteks võivad olla juriidilised isikud, kelle tegevuse üks eesmärk on autospordi või autonduse edendamine.

EAL liikmeks astuda soovijail tuleb esitada kirjalik avaldus, koopia ühingu põhikirjast ning maksekorralduse koopia liikmemaksu tasumise kohta. Avalduse kohta teeb juhatus otsuse 30 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumisest EAL juhatusele.

Kuidas liiduga liituda?

Juhul, kui juhatus avaldust ei rahulda, tagastatakse liikmemaks liikmeks astuda soovijale hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates avalduse rahuldamata jätmisest. Liikmemaksude suuruse kehtestab EAL üldkoosolek. Liikmemaksu tasumise tähtaeg on iga kalendriaasta Kui liige ei tasu liikmemaksu tähtaegselt, on volinike kogul õigus liikme liikmestaatus peatada, liige EAL liikmeskonnast välja arvata või piirata liikme hääleõigust üheks aastaks.

EAL liikmetel on õigus: 3. Osaleda EAL tegevuses liidu eesmärkide ja ülesannete täitmisel; 3.

EKFL põhikiri - Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit

Oma esindajate kaudu osaleda hääleõiguslikena EAL üldkoosolekutel ja olla valitud liidu juht-kontroll- ja teistesse valitavatesse organitesse; 3. Omada EAL registreerijalitsentsi; 3. Esitada arupärimisi ja ettepanekuid EAL juhtimiseks valitud organite tegevuse kohta; 3. Saada EAL tegevusest teda huvitavat informatsiooni; 3.

Kasutada juhatuse poolt kehtestatud tingimustel EAL vara, vahendeid, teenuseid jmt.

Suurendage liige 3-5 kell

Lahkuda EAL liikmeskonnast oma juhtorgani vastava kirjaliku avalduse alusel peale võlgnevuste likvideerimist. EAL liikme õigus osaleda hääleõiguslikuna EAL üldkoosolekutel tekib liikmeks astumise aastale järgnevast aastast alates. Osalema oma esindajate kaudu EAL üldkoosolekutel ja juhtorganitesse kuulumisel nende töös; 3.

  • Mis tohutu liikme suurused
  • Liitumine — Eesti Discgolfi Liit
  • LIIKMELISUS - No Work Surf Club - Lohesurfi koolitused, Surfireisid ja Üritused
  • Fusioloogiline liikme suurus
  • Põhikiri | Eesti Ujumisliit
  • Kes on sellest suurest munnist suur hulk kingi
  • Online liige kasvab
  • Eesti Arhitektide Liit

Tasuma õigeaegselt liikmemaksu ja muud EAL ees võetud kohustused; 3. Kasutama heaperemehelikult ning säästlikult EAL vara ja vahendeid. Tagasikutsutud või tagasiastunud juhatuse liikmed asendatakse üldkoosolekul juhatuse liikmete valimise korra alusel. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule.

Liikme suurus voistlustel liikmetel on õigus saada ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist. Juhatus peab andma liidu liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudmisel vastava aruande. Juhatus korraldab Liidu liikmete arvestuse ning on kohustatud esitama registripidajale andmeid Liidu liikmete arvu kohta.

Juhatuse, samuti Liidu muu organi liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisega, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega Liidule süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt. Juhatuse, samuti liidu muu organi liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega tekitanud süüliselt kahju Liidu võlausaldajale, vastutavad võlausaldaja ees solidaarselt liiduga.

Juhatuse või Liidu muu organi liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis aastat rikkumise toimumisest või rikkumise algusest.

Põhikiri | Eesti Autospordi Liit

Juhatus võtab vastu otsuseid Liidu juhtimise küsimustes. Juhatuse koosolekud kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

Juhatuse koosolekuid juhib Liidu president, presidendi äraolekul juhatuse koosolekul valitud koosoleku juhataja. Juhatus võib vastu võtta otsuseid juhatuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kõik juhatuse liikmed elektrooniliste sidevahendite kaudu fikseeritavana.

Juhatuse liige ei või osaleda hääletuses, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist Liidu poolt.

Kuidas liige paksus suureneb

Koosolekud protokollitakse, vastuvõetud otsused fikseeritakse kirjalikult ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

Üldkoosolek teostab järelvalvet Liidu teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande teostamiseks määrab üldkoosolek kolmeliikmelise revisjonikomisjoni.

Revisjonikomisjoni liikmed valitakse kõigi üldkoosolekul osalevate Liidu liikmete esindajate poolt neljaks aastaks. Revisjonikomisjoni liikmete valimisel järgitakse põhikirja punktis Revisjonikomisjon valib enda hulgast esimehe. Järelvalvet teostava revisjonikomisjoni liikmed peavad olema teovõimelised füüsilised isikud ning nad ei tohi kuuluda juhatuse liikmete hulka ega töötada Liidu sekretariaadis. Volikogu täidab Üldkoosoleku ülesandeid täies ulatuses, välja arvatud osas, mis ei ole seadusest tulenevalt Üldkoosoleku ainupädevuses.

Juhatus Juhatus juhib ja korraldab enda pädevuse piires Klubi jooksvaid tegevusi ning võtab vastu otsuseid. Juhatuse pädevuse sätestab Volikogu. Juhatus valitakse Volinike poolt Volikogu koosolekul Klubi liikmete hulgast. Juhatuses on üks kuni viis liiget.

Žürii vahepealsed tööprotokollid avalikustamisele ei kuulu. Žürii lõpp-protokolli allkirjastamise järel avalikustatakse auhinnatud tööde märgusõnad, määratakse kindlaks tulemuste väljakuulutamise aeg ja koht, mis avaldatakse avaliku võistluse puhul meedias ning millest kutsutud võistluse puhul teatatakse kõigile osavõtjatele. Võistlustööde sisu ei avalikustata enne võistlustööde autorite avalikustamist. Žürii liikmed ning žürii töösse kaasatud eksperdid ja muud isikud tagavad žürii töös osalemisel saadud teabe konfidentsiaalsuse ning välistavad selle teabe kättesaadavuse kolmandatele isikutele teisiti, kui avalikustamisele kuuluvate žürii istungite protokollide ja nendes sisalduva teabe teel.

Avaliku võistluse auhinnatud ja äramärgitud võistlustööde nimekaartidega ümbrikud avatakse võistlustulemuste avalikul väljakuulutamisel, kus avalikult nimetatakse võistlusest osavõtja nimi ja võistlustöö autorite nimed.

Võistluste info

Kui võidutööde avalikustamisel tuleb ilmsiks, et auhinnatud töö autor id on isik udkellel polnud osavõtuõigust, peab žürii uuesti kokku tulema ja uue otsuse tegema. Avaliku võistluse võistlustöödest korraldatakse avalik näitus, kuhu pannakse välja žürii protokollid ning ekspertide arvamus ed võistlustööde kohta arvamus t e olemasolu korral.

Peakorraldaja eksponeerib auhinnatud võistlustöid oma veebisaidil. Auhinnatud või osalemistasuga tasustatud võistlustööde omandiõigus läheb peakorraldajale või mõnele teisele võistlustingimustes nimetatud korraldajale üle auhindade või osalemistasude väljamaksmise hetkest. Peakorraldaja võib omandada osavõtjalt lisaks ka mõne auhindamata võistlustöö, tasudes selle eest ergutusauhinnaga võrdse summa.

suurim liige maailma millise suurusega

Auhindamata ja väljaostmata tööd tagastatakse osavõtjatele võistlustingimustes määratud korras. Kõikide võistlustööde autorite isiklikud õigused jäävad nende autoritele. Kõikide võistlustööde autorite varalised õigused kuuluvad võistlustööga esitatud ja autorite poolt allkirjastatud nimekaardil osavõtja poolt nimetatud isikutele. Võistluse ja võistlustingimustega ei saa määrata autori te varaliste õiguste üleminekut osavõtja nimetatud isikutelt teistele isikutele enne osavõtja sellekohast tahteavaldust ning vastavasisulise lepingu sõlmimist korraldajate ja osavõtja vahel.

Kui võistlusega seda põhimõtet rikutakse, siis loetakse see võistluse halvaks tavaks ning EAL võib käsitleda võistlust juhendi p Juhendi p-des 4. EALi eestseisus Liikme suurus voistlustel vajaduse korral eriolukordades tekkinud küsimused, mida käesolev juhend ei käsitle, samuti võistlustingimuste koostamisel, võistluse korraldamisel või võistlusele järgnenud tegevuses tekkinud lahkhelid.

EALi eestseisus annab vajaduse korral hinnangu võistluse auhindade või osalemistasude sobiva suuruse, võistlusest osavõtjate või Liikme suurus voistlustel liikmete sobivate kvalifikatsiooninõuete või võistlustingimuste piisava põhjalikkuse kohta. Arhitektuurivõistluse korraldamiseks võivad võistlusest huvitatud isik peakorraldaja ja EAL sõlmida lepingu, mille järgi EAL korraldab võistluse ning nõustab peakorraldajat kõigis sellega seotud küsimustes. Kõik võistluse korraldamisega seotud kulud auhinnad ja osalemistasud, žüriiliikmete tasud, võistlustingimuste koostamine, võistlustulemuste avaldamine ja säilitamine, näituse korraldamine jm kaudsed kulud kannab sel juhul peakorraldaja.

Juhul kui võistluse tingimused rikuvad oluliselt käesoleva juhendi põhimõtteid või kui võistlus korraldatakse halva tava kohaselt, siis soovitab EALi eestseisus oma liikmetel võistlusest mitte osa võtta ning loobuda ka žürii töös osalemisest, saates üldjuhul oma liikmetele ja meediale sellekohase märgukirja ning avaldades sama teabe EALi veebisaidil.

Võistlejat keda karistatakse ühe mängu vältel kahe kollase kaardiga järgneb punane kaart ja võistleja jätab järgmise mängu vahele.

Iga uus kohtumine tühistab eelneva kollasekaardi, ehk siis saadud kollane kaart ei kehti järgmises kohtumises. Kohtunikul on õigus karistada mängijat punase kaardiga ja turniirilt eemaldada, kui mängija käitumine on olnud palliplatsil ebasportlik. Kõik tekkinud vaidlused mänguajal lahendab kohtunik palliplatsil.

Hilisemaid pretensioone mängu lõpus ei menetleta. Autasustamine: Kolme esimest võistkonda autasustatakse karikaga, mängijaid diplomi ning medaliga. Kaitseliidu karikavõitjaks tulnud võistkonda autasustatakse eriauhindadega.