Liikme suuruse hulgas.

Nõukogu liikme tasustamine: 7. Seltsi esimees ja teised juhatuse liikmed vabastatakse ametist 1 isikliku avalduse alusel, 2 tagasikutsumise korras, kui neile avaldab umbusaldust üle poole üldkoosolekul olevaist Seltsi liikmetest.

ÕESi esindab õigustoimingutes Seltsi esimees. Ta juhatab koosolekuid ning teostab üldist järelevalvet Seltsi varade kasutamise üle. Esimehe äraolekul või tema surma korral täidab tema kohuseid aseesimees, kellele viimasel juhul lähevad kõik esimehe volitused.

Juhatuse teised liikmed võivad ÕESi esindada ainult ühiselt. Seltsi asjaajamist ja publikatsioonide väljaandmist korraldab sekretär, kes ei pea olema Seltsi liige.

Liikme suuruse hulgas

Sekretär protokollib koosolekuid ning hoolitseb väljaannete toimetamise ja Seltsi kirjavahetuse eest. Raamatukoguhoidjale allub Seltsi raamatu- ja arhivaalikogu ning väljaandelao korrashoid.

Kui Seltsi majanduslik olukord võimaldab, võib Selts abiks juhatusele palgata ka asjaajaja või raamatupidaja, kelle tööd suunab Seltsi esimees või aseesimees.

Vastu võetud ÕESi aastakoosolekul Üldsätted 1.

Seltsi esimees ja teised juhatuse liikmed vabastatakse ametist 1 isikliku avalduse alusel, 2 tagasikutsumise korras, kui neile avaldab umbusaldust üle poole üldkoosolekul olevaist Seltsi liikmetest. Seltsi raha hoitakse pangaarvel, välja arvatud jooksvaks asjaajamiseks vajalikud summad ja sellest kaetakse tarvilikud väljaminekud, eeskätt Seltsi kogude säilitamise ja teadustööde ning väljaannetega seotud kulud.

Vahendid Seltsi tegevuseks laekuvad liikmemaksudest, sihtotstarbelistest toetustest, annetustest ja Seltsi väljaannete müügist. Koosoleku aeg ja päevakord tehakse liikmeile teatavaks vähemalt 7 päeva varem üldkoosoleku või juhatuse poolt määratud korras.

Üldkoosolekul arutatakse Seltsi eesmärkidele vt.

Kohtulahendite liigitus

Üldkoosolek otsustab lõplikult kõik Seltsi ellu puutuvad küsimused. Üldkoosolek teeb otsused v. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord kolme kuu jooksul. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus, audiitor või aktsionärid, kelle aktsiad esindavad vähemalt ühte kümnendikku aktsiakapitalist.

Koosoleku kutsed koos lisamaterjalidega tuleb toimetada nõukogu liikmetele vähemalt nädal enne koosolekut. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.

Liikme suuruse hulgas

Kõik nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalevad nõukogu liikmed ja protokollija. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel otsustab nõukogu esimehe või teda asendava liikme hääl. Nõukogul on õigus võtta vastu otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed.

Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute jaoks, mis väljuvad Seltsi igapäevase majandustegevuse raamidest. Nõusolek on vajalik muuhulgas tehingute jaoks, millega kaasneb: Osaluse omandamine teistes äriühingutes või selle lõpetamine; Tütarettevõtja asutamine või lõpetamine; Seltsi tegevusstrateegia kinnitamine ja muutmine; Olulised muudatused Seltsi tegevuses või Seltsi kaasamine äritegevusse, mis ei ole seotud Seltsi senise majandustegevuse eesmärkidega.

Nõukogu määrab kohale ja kutsub tagasi prokuristid ja juhatuse liikmed. Nõukogu määrab üldkoosoleku päevakorra. Nõukogu koosolekuid võib läbi viia Eesti Vabariigis või välismaal.

Liikme suuruse hulgas

Juhatusse kuulub kuni seitse liiget, kes valitakse ametisse kolmeks aastaks. Juhatuse liikmed määrab kohale ja kutsub tagasi nõukogu, kes otsustab ka nende tasustamise määrad ning juhul kui juhatuses on üle kahe liikme, määrab juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe ning vajadusel aseesimehe.

Juhatuse liikme vastutusvaldkonnad, tööülesanded ning muud õigused ja kohustused määratakse temaga sõlmitavas lepingus.

Riigivaraseaduse muutmise seadus

Juhatuse esimees või teda asendav liige kutsub juhatuse kokku nii sageli, kui seda nõuavad Seltsi asjad. Juhatuse esimees või teda asendav liige peab kutsuma juhatuse koosoleku kokku juhatuse liikme nõudmisel. Otsused, millel on Seltsi seisukohalt oluline tähtsus tuleb vastu võtta juhatuse koosolekul.

Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poolte juhatuse liikmetest. Juhatuse esimees on juhatuse koosoleku juhataja. Kui juhatuse esimees ei saa täita oma ülesandeid, on juhatuse koosoleku juhatajaks teda asendav liige.

Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest.

Vikipeedia:MTÜ Wikimedia Eesti/Põhikiri

Häälte võrdse jagunemise korral otsustab koosoleku juhataja või teda asendava liikme hääl. Kõik juhatuse koosolekud protokollitakse.

Juhatuse liikmeks olek tähendab eelkõige seda, et juhatuse liikme ja äriühingu vahel tekib ametisuhe.

Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed. Juhatuse liige ei või osa võtta hääletamisest, kui otsustakse nõusoleku andmist tehingu tegemiseks Seltsi ja juhatuse liikme vahel, samuti Seltsi ja juriidilise isiku vahel, milles juhatuse liikmel või tema lähikondlasel on oluline osalus.

MTÜ liige on kohustatud: 3. IV Üldkoosolek[ muuda lähteteksti ] 4. MTÜ kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik MTÜ liikmed ja igal liikmel on hääletamisel üks hääl. MTÜ üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas: 4.

  • – Riigi Teataja
  • Soovitused liikme suurendamiseks
  • Rahvusvaheliselt on kasutusel ka nimi "Wikimedia Estonia".
  • Üldkoosolek 7.
  • Все они ведут беспокойную и беспорядочную жизнь.
  • Riigivaraseaduse muutmise seadus – Riigi Teataja
  • Наступило недолгое молчание.

MTÜ juhtorganite liikmete valimiseks; 4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab MTÜ juhatus või saadab igale liikmele vähemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist kirjaliku teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid MTÜ juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse või MTÜ muu organi pädevusse. Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole MTÜ liikmetest.

Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud MTÜ liikmetest või nende esindajatest. V Juhatus[ muuda lähteteksti ] 5.

Juhatusse kuulub vähemalt kolm liiget, kes määratakse asutamisel ametisse asutajaliikmete poolt ja edaspidi üldkoosolekul kaheks aastaks MTÜ liikmete hulgast ja kes peavad olema teovõimelised füüsilised isikud. Juhatuse ülesannete hulka kuulub: 5.

AKTSIONÄRIDE ERAKORRALINE ÜLDKOOSOLEK

MTÜ raamatupidamise korraldamine vastavalt raamatupidamise seadusele. Juhatus on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees vastavalt seadusele; 5. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada MTÜ-d õigustoimingutes vastavalt juhatuse otsusele.

VI Osakonnad[ muuda lähteteksti ] 6. Osakonna kõrgeimaks organiks on osakonna koosolek. Osakonna koosoleku kokkukutsumise kord kehtestatakse osakonna esimesel koosolekul.

Alljärgnevalt on esitatud erakorralise üldkoosoleku päevakord koos Seltsi nõukogu ettepanekutega: Jagunemiskava heakskiitmine Seltsi nõukogu on teinud üldkoosolekule ettepaneku kiita juhatuse poolt Põhikirja muutmine Seltsi nõukogu on teinud üldkoosolekule ettepaneku muuta Seltsi põhikirja ja kinnitada põhikiri uues redaktsioonis. Muu hulgas muudetakse Seltsi ärinime. Jagunemiskava, põhikirja uue projekti, jagunemisaruande, audiitori aruande ja jagunemises osalevate ühingute kolme viimase majandusaasta aruannete ja tegevusaruannetega on võimalik tutvuda Seltsi asukohas. Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks seisuga

Osakonda juhib ja esindab õigustoimingutes juhataja, kes valitakse ametisse üheks aastaks osakonna koosolekul osakonna liikmete lihthäälteenamusega. Osakond võib küsida MTÜ käest raha oma kavandatavate projektide elluviimiseks.

Liikme suuruse hulgas

Osakonna rahaliste vahendite kasutamise õigus on osakonna juhatajal osakonna koosoleku poolt kehtestatud korras.