Suurendamine liikme 100 eest

Tõlget võib kinnitada ka vandetõlk. Kuni sissemaksete täieliku tasumiseni kõigi osanike poolt ei või osaühing suurendada ega vähendada osakapitali, samuti ei või osaühing teha osanikele ühtegi väljamakset.

Sisekontroll ja siseaudit 7. Aktsiaselts on kohustatud tagama sisekontrollisüsteemi toimimise. Aktsiaselts peab moodustama siseaudiitori ametikoha või ostma siseaudiitori teenust audiitorühingult.

Aktsionäril on õigus nõuda erikontrolli tegemist ning kasutada selleks enda poolt juhitava asutuse struktuuriüksust. Osalemine teistes äriühingutes 8. Aktsiaselts võib osaleda teistes äriühingutes nii Eestis kui välismaal. Teises äriühingus olulise osaluse omandamise ja võõrandamise, samuti tütarettevõtja asutamise või lõpetamise otsustab üldkoosolek. Üldkoosoleku otsus on vajalik ka Aktsiaseltsi tütarettevõtjate poolt teises äriühingus olulise osaluse omandamiseks või võõrandamiseks.

Aktsiaseltsi tütarettevõtjate juhtimise ja aruandluse põhimõtted kinnitab üldkoosolek, täpsustades vajadusel ka tütarettevõtjate otsused, mis eeldavad Aktsiaseltsi Üldkoosoleku või nõukogu nõusolekut. Aktsiaseltsi esindamine 9.

Language switcher

Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige. Kõigis Aktsiaseltsi majandustegevusega seotud õigustoimingutes, sealhulgas kohtuvaidlustes võivad Aktsiaseltsi esindada nõukogu poolt määratud prokuristid. Nõukogu määrab ka prokuristide pädevuse. Eelarve, aruandlus, kasumi jaotamine ja reservkapital Eelarve Aktsiaseltsi kõikide tulude ja kulude kohta koostatakse tasakaalus eelarve, mis peab vastama Aktsiaseltsi finantsplaanile ning riigieelarve seaduses sätestatud eelarvepositsiooni reeglitele, netovõlakoormuse reeglile ning muudele piirangutele; Aktsiaselts koostab ja esitab igal aastal riigieelarve seaduses sätestatud nõuetele vastavalt finantsplaani, mis on aluseks Aktsiaseltsi eelarve koostamisel.

Majandusaasta Aktsiaseltsi majandusaastaks on kalendriaasta 1. Aruannete koostamine ja kinnitamine ning andmete avalikustamine. Juhatus koostab seaduses ja põhikirjas sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need üldkoosolekule kinnitamiseks. Raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne tuleb esitada audiitorile selliselt, et aktsionärid jõuaksid auditeeritud aruande kinnitada enne seaduse ja põhikirjaga sätestatud tähtaja möödumist.

Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast. Aastaaruande koosseisus esitatakse aruanne Hea Ühingujuhtimise Tava järgimise kohta Aktsiaseltsis.

Juhatus esitab mitte hiljem kui 4 kuud pärast majandusaasta lõppu Rahandusministeeriumile ja Riigikontrollile auditeeritud ja kinnitatud majandusaasta aruande koopia. Koos majandusaruande koopiaga esitatakse ülevaade selle kohta, kuidas nõukogu on Aktsiaseltsi tegevust aruandeperioodil korraldanud, juhtinud ja järelevalvet teostanud, ning näidatakse igale nõukogu ja juhatuse liikmele majandusaasta jooksul makstud tasude summa.

Aktsiaseltsi teistel aktsionäridel on õigus nõuda nimetatud aruannet ja ülevaadet tutvumiseks samal tähtajal. Aktsiaselts avalikustab järgneva teabe oma veebilehel ning tagab selle kättesaadavuse vähemalt viie aasta jooksul pärast avalikustamist: Kasumi jaotamine ja dividendide maksmine Aktsiaseltsi majandusaasta kasumi jaotamise otsustab Üldkoosolek vastavalt seadusele.

Dividende makstakse kinnitatud majandusaasta aruande alusel. Dividendide suuruse, maksmise korra ja tähtajad otsustab üldkoosolek, kui seadusest ei tulene teisiti.

Kreemi tohusus liikme suurendamiseks

Juhatus võib nõukogu nõusolekul teha pärast majandusaasta möödumist, kuid enne majandusaasta aruande kinnitamist aktsionärile ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatuses summast, mida võib aktsionäride vahel jaotada. Juhatuse liige võib juhatusest tagasi astuda mõjuval põhjusel, teatades sellest nõukogule selle võimatuse korral esitades asjakohase avalduse äriregistri pidajale.

Mõjuval põhjusel võib väljalangenud juhatuse liikme asemele uue liikme määrata nõukogu, aktsionäri või muu huvitatud isiku nõudel kohus. Kohtu poolt määratud juhatuse liikme volitused kestavad kuni uue juhatuse liikme määramiseni nõukogu poolt. AS-i Luterma juhatuse liige valitakse kolmeks aastaks lähtuvalt ettevõtte põhikirjast.

Juhul kui juhatuses on rohkem kui kaks liiget, määrab AS-i Luterma nõukogu firma juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe. Põhikirja muutmise otsus jõustub vastava kande tegemisel äriregistrisse. AS-i Luterma põhikirjas ei ole sätestatud suuremat häälteenamuse nõuet. AS-il Luterma on ainult ühte liiki aktsiad. AS-i Luterma võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige. Kui AS-i Luterma juhatuses on kolm või enam liiget, Suurendamine liikme 100 eest põhikirja kohaselt aktsiaseltsi kõigis õigustoimingutes esindada juhatuse esimees üksinda või teised juhatuse liikmed koos juhatuse esimehega.

Äriseadustiku järgi kehtib ühine esindatus kolmandate isikute suhtes ainult juhul kui see on kantud äriregistrisse. AS-i Luterma juhatuse liikmetel ei ole õigust aktsiaid emiteerida ega tagasi osta. Ettevõtja ja selle juhatuse liikmete või firma töötajate vahel ei ole kokkuleppeid, milles sätestataks hüvitised seoses VpTS §19 sätestatud ülevõtmisega.

AS LUTERMA 2008/2009 majandusaasta 9 kuu auditeerimata vahearuanne

AS-i Tere juhatuse liige Taavi Toots töötab alates Ülo Kivine on olnud AS-i Tere juhataja alates selle asutamisest a. Koos Ülo Kivisega jätkab juhatuse liikmena Aivar Häelm. Alates a. Perioodil Heliste OÜ Koprapere juhatusse. Andres Heliste ei oma AS-i Luterma aktsiaid. Heino Priimägi on alates Heino Priimägi kuulus kuni aastani AS-i Luterma toiduainetööstuse tütarettevõtjate nõukogudesse.

Marko Kaha kuulub AS-i Luterma nõukokku Alates Vastavalt AS-i Eksklusiiv nõukogu otsusele kutsuti ettevõtja juhatuse liikme kohalt tagasi Alar Pink.

Osade ostuhind kokku on krooni 20 mln EURmillest arvati tehingu lõpuleviimise kuupäeva seisuga maha PPT intressi kandvad kohustused. Ostuhinnast 8 krooni 0,51 mln EUR tasus ostja ettemaksuna müügilepingu sõlmimisel. Kogu ostuhind tasutakse müüjatele samaaegselt osade omandi ülekandmisega tehingu lõpuleviimise kuupäeval. Kirjeldatud tehing ei ole käsitletav tehinguna seotud isikuga Tallinna Väärtpaberibörsi poolt emitentidele kehtestatud nõuete tähenduses. TERE omandamisega viiakse lõpuni Luterma grupi piimandusvaldkonna tugevdamine ja restruktureerimine, mille käigus AS-i Luterma enamusaktsionär AS Rubla koondab piimandusvaldkonna tegevused ühte ettevõttesse.

Peenise suurused Ehitusfoto

Vastavalt Tallinna Väärtpaberibörsi poolt emitendile kehtestatud reeglitele tuleb eelnimetatud müügitehingut käsitleda tehinguna seotud osapoolega.

Tehing on sooritatud turutingimustel ning TERE aktsiate omandamise tehingut käsitletakse Tallinna Börsi reglemendi kohaselt tehinguna seotud osapoolega. Tehingu lõpuleviimise memorandumi kohaselt kohaselt kujunes eelpool viidatud õiglase väärtuse hinnangu alusel TERE aktsiate lõplikuks ostuhinnaks krooni 59,4 mln EUR.

Kõik tehingu eeltingimused sh Konkurentsiameti luba koondumiseks ning vajalik nõusolek AS-i Luterma aktsionäride üldkoosolekult on täidetud. Ühendatav ühing loetakse ühinemismenetluse lõppemisel lõppenuks.

Suurenda videoliige

Siseauditi osakond 1 Siseauditi ülesande täitmiseks on moodustatud Eesti Panga struktuuriüksusena siseauditi osakond. Nõukogul ja presidendil on õigus anda siseauditi osakonnale lisaülesandeid.

EASTERN EUROPE TRAVEL VIDEO (BEST DESTINATIONS + PLACES MUST VISIT)

Töö tasustamine 1 Juhatuse tasustamise alused palgad, lahkumishüvitused, lisatasud, toetused ja preemiasüsteemid kehtestab nõukogu. Toetuse viisid, ulatuse ja korra kehtestab nõukogu presidendi ettepanekul ja panga eelarves selleks ette nähtud vahendite piires.

Sihtkapitalid ja -fondid Eesti Panga sihtkapitalid ja -fondid jagunevad erireserviks ja muudeks reservideks fondideks. Kui osanike nimekirja peab väärtpaberite keskregister, tuleb osakapitali suurendamine ja vähendamine ka seal registreerida.

Eesti Panga põhikiri

Lisaks tuleb ka ühinemisest, jagunemisest ja ümberkujundamisest enne muudatuste tegemist äriregistris EVK-d teavitada. Osakapital peab olema vähemalt eurot. See tuleb enne osaühingu registrisse kandmist täielikult tasuda, välja arvatud juhul, kui osaühing asutatakse äriseadustiku §-s ¹ sätestatud viisil vt selle kohta allpool osaühingu asutamise kohta sissemakseid tegemata.

Kui osakapital ei ole eurodeks ümber arvestatud, peab osakapital olema vähemalt 40 krooni. Osaühingu netovara bilansi aktiva miinus passivas näidatud kohustused ei tohi väheneda alla euro ega allapoole poolest registrisse kantud osakapitalist. Sellises olukorras peab juhatus kokku kutsuma osanike koosoleku, kes peab otsustama äriseadustiku §-s nimetatud meetmete tarvitamise. Vastasel juhul võidakse ühing sundlõpetada. Sissemakseta asutatud osaühingu korral kehtivaid erisusi vt allpool Osaühingu asutamine sissemakseid tegemata.

Osaühing peab esitama majandusaasta aruandeid ka siis, kui tal majandustegevust ei ole.

Teksti suurus

Püsiva maksejõuetuse korral on osaühingu juhatus ise kohustatud kohtusse pankrotiavalduse esitama. Juhatuse liikme vastu, kes oma kohustuste rikkumisega tekitas kahju ühingule, saab 5 aasta jooksul esitada kahju hüvitamise nõude äriseadustiku § alusel.

Kahju tuleb hüvitada ühingule. See ei välista võlausaldajate deliktiõiguslikke nõudeid juhatuse liikmete vastu.

Alates 1. Enne 1. Siiski võivad osanikud võtta vastu otsuse kohustusliku reservkapitali moodustamise või suurendamise lõpetamise kohta. Lisaks on selline ühinemine võimalik juhul, kui osalus kuulub abikaasade ühisvara hulka.

Üldkoosolek 7. Üldkoosolek on Aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosolekud võivad olla korralised või erakorralised. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas nelja 4 kuu jooksul Aktsiaseltsi majandusaasta lõppemisest. Korralise Üldkoosoleku toimumise aja ja koha määrab juhatus.

Mitme osaniku olemasolu korral võib esmalt koondada osalused ühe isiku kätte, misjärel on võimalik sellist ühinemismenetlust kasutada ka rohkemate osanike puhul. Ühinemisel läheb ühingu vara füüsilisele isikule üle üldõigusjärgluse korras.

Üldinfo Vastavalt Harju maakohtu registriosakonna teatele 3. Ettevõtja nimevahetuse otsustasid AS-i Kalev aktsionärid erakorralisel üldkoosolekul AS Luterma otsustas AS-i Luterma tegevus aruandeperioodil jaotus mitmesse valdkonda: toiduainete tootmine ja -müük, kinnisvaraalane tegevus, trüki-ja telemeedia, kirjastamine. Ettevõtjal on pikema kestvuse kogemus kondiitri- ning piimatoodete segmendis.

Kui üle mineva vara hulka kuulub ettevõte, siis võib vara omandav füüsiline isik muutuda ühinemise kaudu füüsilisest isikust ettevõtjaks.

Kuna ühinemine tähendab seda, et füüsiline isik võtab piiramatu vastutuse ühingu kõigi kohustuste eest, siis peaks tal olema täpne ülevaade, millised õigused ja kohustused ta üle võtab. Selleks võib ühingus teha ka audiitorkontrolli.

Kui inimene ei soovi isiklikku vastutust, on endiselt võimalik läbida tavapärane likvideerimismenetlus.

Kas minu liige on temaga rahul

Maksuõiguslike küsimuste kohta vt maksu- ja tolliameti kodulehelt. Notar on ettevõtja ja registriosakonna vahendaja Avalduse, asutamislepingu ja põhikirja tõestamine notari poolt sisaldab konsultatsiooni, projekti koostamist ning infot selle kohta, palju Te peate riigilõivu maksma.

Teil on õigus nõuda avalduse tõestanud või kinnitanud notarilt, et ta esindaks Teid asjaajamises kohtu registriosakonnassh edastaks dokumente vt lisaks notariaadiseaduse § 30 lg ja § 33 lg 1 ning notari tasu seaduse § Notaril on osalejate taotlusel õigus ja kohustus koostada ja edastada osaühingu osade väärtpaberite keskregistris registreerimise taotlus, käibemaksukohustuslase registreerimise avaldus, rahvastikuregistrile elukohaandmete muutmise teade ja notariaadimäärustiku lisas 1 nimetatud tegevusloa, litsentsi ja registreeringu taotlus vt notariaadimäärustiku § Asutajad võivad volitada notarit sõlmima ühingu nimele pangas stardikonto, millele saab ilma pangakontorisse minemata osakapitali sissemakse kanda.

Dokumentide vormistamise üldnõuded Kohtu registriosakonnale kande tegemiseks esitatud avaldus peab olema notariaalselt kinnitatud või esitatud digiallkirjastatult ettevõtjaportaali kaudu. Kohtu registriosakonnale tuleb esitada originaaldokumendid või nende notariaalselt kinnitatud koopiad.

Allkirju ja koopiaid võib lisaks notarile kinnitada konsulaaresindaja. Allkirja avaldusel võib kinnitada ka pädev välismaine ametiisik, kui tema volitusi kinnitatakse legaliseerimisega Eesti konsulaarasutuses või apostilliga. Esitatud dokumendid peavad olema eesti keeles või koos notariaalselt kinnitatud tõlkega.

Äriseadustik (lühend - ÄS)

Tõlget võib kinnitada ka vandetõlk. Avaldusele tuleb lisada riigilõivu tasumise tõend. Asutamise puhul näidake maksekorraldusel ära ka notariaalse asutamistehingu tõestamistoimingu number see number on kirjas asutamislepingu notariaalaktis või notariaalmärkesmittenotariaalse asutamise puhul asutajatele äriregistri ettevõtjaportaalis antud asutamisnumber.

Lõivude tasumisel tuleb kasutada äriregistri ettevõtjaportaalist, e-notarist või kohtu registriosakonnast saadud viitenumbrit. Viitenumbrit ei pea kasutama, kui riigilõiv tasutakse enne toimingu tegemise taotlemist. Registrikande tegemiseks vajalikud dokumendid digiallkirjastatud või notariaalselt kinnitatud avaldus, mis adresseeritakse kohtu registriosakonnale ning sisaldab äriseadustiku paragrahvis nimetatud andmeid; samuti tõend riigilõivu tasumise kohta notariaalselt tõestatud asutamisleping äriseadustiku § lg 2 nimetatud andmetega ja selle lisana kinnitatud põhikiri äriseadustiku § lg 1 nimetatud andmetega avaldus võib sisalduda ka asutamislepingus.

Account Options

Osaühingu asutamisel kiirmenetluse korras asendab notariaalset asutamislepingut ja selle lisana kinnitatud põhikirja tüüppõhikiri vt äriseadustiku § nõukogu ja audiitorite olemasolu korral nende isikuandmete leht — nimede ja isikukoodidega, nõukogu esimehe korral, kellel puudub Eesti rahvastikuregistris registreeritud elukoht, lisaks aadressi ja elektronposti aadressiga ettevõtja sidevahendite numbrid eraldi lehel, lisada võib ka interneti kodulehekülje aadressi panga teatis osakapitali rahalise sissemakse tegemisest või mitterahalise sissemakse korral sissemakse osaühingule üleandmise leping ja selle väärtust tõendavad dokumendid.

Äriseadustiku paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhtudel tuleb lisada audiitori arvamus.

Tal on suur liikme suurus

Juhatuse liikmed tõendavad mitterahalise sissemakse üleandmist oma allkirjadega teade kavandatud põhitegevusala kohta Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori 4. Avaldusele tuleb lisada selle aluseks olev protokoll või väljavõte protokollist, millesse on kantud registriandmete aluseks olev otsus.