Suurenenud liikme 3 cm 4 nadala jooksul,

Avalikustamise, arutelu ja ettepanekute esitamise aja kehtestab volikogu. Tulumaksu osa Eesti riigieelarves pole suur 7 protsenti riigieelarvest, 10 protsenti kogu maksutulust.

Spirograafiat võib läbi viia vastava väljaõppe saanud tervishoiutöötaja.

Suurenenud liikme 3 cm 4 nadala jooksul

Täiskasvanute hulgas läbi viidud mahukates küsitlusuuringutes on selgunud, et astma kõige tundlikumaks sümptomiks on episoodiline kiunete ja vilinate esinemine väljahingamisel, kuid astmale viitavad ka muud eelpoolkirjeldatud sümptomid 78.

Kui anamneesi alusel jääb astma kahtlus püsima, on vaja määrata täpsustavad uuringud. Spirograafial on vaja enne ja pärast bronhodilataatortesti mõõta järgmisi näitajaid: FEV1 : forsseeritud ekspiratoorne sekundimaht ehk õhu hulk, mida suudetakse pärast maksimaalset sissehingamist forsseeritult ühe sekundi jooksul välja hingata; FVC: forsseeritud vitaalkapatsiteet ehk suurim õhu hulk, mida suudetakse pärast maksimaalset sissehingamist forsseeritult välja hingata; FEV1 ja FVC suhe.

Suurenenud liikme 3 cm 4 nadala jooksul

Käesoleva ravijuhendi väljatöötamise ajal kehtib GLI andmestik ja spirograafiaks vajalik tarkvara on kättesaadav kodulehelt. GLI spirograafia referentsväärtused põhinevad 97 terve ja mittesuitsetava isiku andmetel, kes olid pärit 33 riigist ja kelle vanus oli 2,5 aastat kuni 95 aastat Et defineerida obstruktsiooni raskusastmed ilma võimaliku vanuse, soo ja pikkuse nihketa, analüüsis Quanjer koos kaasautoritega 21 üldrahvastikku kuuluva isiku spirograafiaid ning 17 isiku kliinilistel näidustustel tehtud spirograafilisi uuringuid Astma raskusastmed defineeriti z-skoori alusel, mis näitab, kui mitme standardhälbe võrra erineb patsiendi FEV 1 sama vanuse, pikkuse ja sooga ning ilma kopsuhaiguseta ja mittesuitsetavate isikute FEV 1 keskmisest väärtusest.

Prooviraviks määrake inhaleeritav budesoniid µg kaks korda päevas või muu Suurenenud liikme 3 cm 4 nadala jooksul glükokortikosteroid ekvivalentses annuses täpsemalt vt tabel 2.

Suurenenud liikme 3 cm 4 nadala jooksul

Prooviravi efekti hinnake 4 nädala möödudes: astmale viitavaks tunnuseks on FEV 1 suurenemine vähemalt ml võrra või oluline kliiniline paranemine. Puuduvad võrdlevad uuringud selle kohta, kui pika prooviravi perioodi möödudes tuleks paranemist hinnata ning ravijuhendites on soovitused mõnevõrra erinevad: prooviravi efekti soovitatakse hinnata mõne nädala kuni 6—8 nädala möödudes, sh GINA Töörühm andis konsensusliku soovituse hinnata prooviravi efekti 4 nädala möödudes.

Suurenenud liikme 3 cm 4 nadala jooksul

Spirograafilisest uuringust loobumise põhjus tuleb raviloos dokumenteerida. Ekspiratoorse tippvoolu määramiseks kasutatakse kolme järjestikust mõõtmist PEF -meetriga, millest võetakse arvesse kõige kõrgem väärtus Mõõtmiste ajal võib patsient seista või istuda ning tema selg ja kael peavad olema sirged 13 Kopsude röntgenuuring määrake siis, kui köha on püsinud kauem kui 8 nädalat või on kahtlus radioloogiliselt visualiseeritavale haigusele.

Töörühma hinnangul võib kopsude röntgenuuring olla vajalik diferentsiaaldiag- nostilistel eesmärkidel, kuid astma diagnoosimiseks ei ole kopsude röntgenuu- ring vajalik.

Suurenenud liikme 3 cm 4 nadala jooksul