Suurendage liiget 15 kella

Kui kellelgi tekkis suurem huvi riigikogu «vaiksel tunnil» kõneldu kohta, siis avaldab Elu24 vaba mikrofoni ajal kõneldu ka täismahus. Siret Kotka riigikogus tööl. Sündmused Kell 11 — Riigikogu Eesti-Mongoolia parlamendirühm kohtub videosilla vahendusel Mongoolia parlamendi Mongoolia-Eesti parlamendirühmaga. Valitsuse algatatud audiitortegevuse seaduse, raamatupidamise seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu SE algatamise tingis Euroopa Komisjoni hinnang, et Eesti ei ole Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastava direktiivi teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta käivaid sätteid nõuetekohaselt üle võtnud. Näiteks korrastatakse kriminaalmenetluse efektiivsuse suurendamiseks tõendite süstemaatikat, täpsustatakse tähtaegade regulatsiooni, soodustatakse kannatanu ja süüdlase leppimist ning tehakse mitmeid muudatusi, mis on suunatud menetlusressursi säästmisele.

Head riigikogu liikmed! Eesti inimeste arv on viimaste aastakümnendite jooksul drastiliselt kahanenud.

Suurendage liiget 15 kella Alalise liikme suurus

Selle peamiseks põhjuseks on olnud eelkõige madal sündimus. Naised lükkavad sünde edasi või loobuvad lõpuks üldse sünnitamisest. Tänu sellele on Paljud inimesed lahkuvad Eestist, et käia tööl või koolis välismaal.

Tartu Linnavolikogu istung 17. detsember 2020

Lisaks sellele tõuseb inimeste keskmine vanus, sest eakaid on üha rohkem. Rahvastikukriisi ei saa ära lahendada ühe-kahe aastaga, nagu seda saab teha majanduskriisiga, pigem kulub selleks põlvkondi. Küll on aga mul täna väga hea meel tõdeda, et viimaste andmete kohaselt on Eesti rahvastiku arv tõusuteel.

Navigeerimismenüü

Jah, see on pigem veel täna rände arvelt. Eestist lahkub inimesi vähem, kui tuleb tagasi või juurde teistest riikidest, aga ka sündide arv on oodatust parem. Kindlasti on selles oma osa töö- ja pereelu ühildamise poliitikas, nagu meie paindlik vanemahüvitise süsteem ja kolmanda lapse toetuse suurendamine.

Eesti rahvaarv kasvab juba kolmandat aastat järjest.

22/01/08 (Tallinn)

Olen aga arvamusel, et me ei tohi heale õnnele lootma jääda, vaid peame edasi liikuma. Siiani on keskvõim keskendunud pigem laste arvule ja seetõttu on pere loomise, kasvatamise ja arengut toetava keskkonna panustamine jäänud tagaplaanile.

Riigikogu eelinfo kolmapäevaks, Kaja Kallas vastab küsimustele tervisekriisi, tsiviilkontrolli, kriisi juhtimise, koroonakriisi, rahvusvahelise olukorra, piirangute ja nende leevendamise võimaluste, välispoliitika ning politseiameti autonoomsuse kohta. Urmas Kruuse vastab küsimustele esmatootmises tekkivate toidujäätmete ja -kadude ning aktsiiside kohta.

Piisavalt ei ole märgatud ka üksikvanemaid või vähekindlustatud ja puudega lapsi kasvatavaid peresid. Samas vajavad just need pered riigilt kõige rohkem nii majanduslikku kui ka vaimset tuge. Tulevikus on kindlasti tarvis pakkuda ka erinevaid nõustamis- ja teraapiateenuseid, et pered saaksid raskustest kiiremini ja kergemini üle ning perekondlikud suhted, nii suhted lastega kui ka vanemate vahelised suhted ei kahjustaks pereliikmeid.

Jah, Eesti on palju teinud töö- ja pereelu ühildamiseks, aga aeg on minna nüüd edasi, sest senisest enam: rahvaarvu on vaja kasvatada loomuliku iibega. Jõudu meile Eesti rahvaarvu kasvatamisel! Esimees Henn Põlluaas Marko Šorin riigikogus ametivannet andmas. Head kolleegid! Täpsustuvad ka laiendatud tootjavastutusega seotud kohustused.

Rakvere linnas puudub praegu atraktiivne maamärk, mis köidaks välisturiste. Muusikamajas korraldatavad üritused annavad võimaluse pikendada külaliste kohapeal viibimise aega, mis omakorda elavdab kohalikku ettevõtlust. Siret Kotka sõnul suurendavad lähituleviku investeeringud oluliselt Rakvere atraktiivsust ja ümberkaudsete elanike heaolu. Lisaks kavandatakse Rakvere kesklinna kõrghoone ehitamist.

Näiteks tõstetakse pakendiaruande audiitorkontrolli kohustuslikku piirmäära, et suunata ressurssi just nendele pakendiettevõtjatele, kes lasevad turule suurema osa pakendimassist, ning vähendada väikeste pakendiettevõtjate ressursikulu. Seni pidid audiitorkontrolli läbima ettevõtted, kes lasevad turule pakendeid üle 5 tonni aastas, kuid edaspidi on piirmäär 20 tonni aastas.

  • Siret Kotka riigikogus tööl.
  • Puudus 33 volikogu liiget või nende asendajat registreerimislehed lisatud.
  • Suurendada liikme voi peenise

Need pakendiettevõtjad, kelle pakendiarvestus on korras, peavad edaspidi läbima audiitorkontrolli alles kolme aasta tagant. Probleemtoodete tootjate ja tootjate ühenduste puhul võib audiitorkontrolli nõuda vajaduse korral Keskkonnaamet.

Ühtlasi täpsustatakse vastutussätete sõnastusi ja tõstetakse maksimaalseid võimalikke karistusmäärasid juriidilistele isikutele.

Tagasiside

Senise 32 euro asemel on edaspidi maksimaalne karistusmäär eurot. Teine lugemine — kaks eelnõu: Valitsuse algatatud tolliseaduse muutmise seaduse eelnõuga SE tehtavate muudatustega sätestatakse riigisisesed rakendusnormid Euroopa Liidu õiguse sujuvamaks ülevõtmiseks kahes valdkonnas, milleks on liiduvälistest riikidest, eelkõige e-poodidest tellitud väikese väärtusega posti- ja kullersaadetiste tollivormistuseeskirjad ning sularaha sisse- ja väljaveo kontrollieeskirjad.

Nende saadetiste maksustamine võib kaasa tuua esitatavate tollideklaratsioonide hulga mitmekordistumise. Selleks, et tagada saadetiste kiire liikumine tellijani ning vältida posti- ja kullersaadetiste veoga tegelevate ettevõtjate vajadust suuremahuliseks saadetiste ladustamiseks, millega paratamatult kaasneks tellijale lisakulu, luuakse isikutele võimalus esitada tollideklaratsioon juba enne saadetise Eestisse saabumist.

Sularaha kontrolliga seoses jäetakse kehtivast tolliseadusest välja sätted, mis reguleerivad Eestisse toodava või siit välja viidava üle 10 euro sularaha deklareerimise korda.

Lisaks pikendatakse võrreldes kehtiva normiga, milleks on 48 tundi, sularaha tolli poolt kinni pidamise õigust kolme tööpäevani.

Antanas Smetona oli üks

Liidu õigus annab liikmesriikidele võimaluse sätestada kinnipidamise ajaks kuni 30 päeva. Valitsuse algatatud audiitortegevuse seaduse, raamatupidamise seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu SE algatamise tingis Euroopa Komisjoni hinnang, et Eesti ei ole Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastava direktiivi teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta käivaid sätteid nõuetekohaselt üle võtnud.

Eelnõuga täpsustatakse audiitori kohustusi keskmise suurusega ettevõtja, suurettevõtja ja avaliku huvi üksuse auditeerimisel. Audiitor on edaspidi kohustatud auditi aruandes kinnitama, kas tegevusaruanne vastab finantsaruandele ja seaduses kohaldatavatele nõuetele. Muudatuse eesmärk on tugevdada investorite ja teiste huvitatud isikute usaldust ettevõtja tegevusaruandes avaldatud informatsiooni vastu.

Lisaks täpsustatakse nõudeid informatsiooni osas, mida peab üle töötajaga avaliku huvi üksusest suurettevõtja kajastama oma tegevusaruandes.

Suurendage liiget 15 kella Suur liikme suurus anaalseks

Analoogsed muudatused tehakse ka konsolideeritud aruannete osas. Muudatuste eesmärk on paremini tuvastada jätkusuutlikkuse riske ning suurendada investorite ja tarbijate usaldust. Eelnõu tulemusel kallineb vähesel määral keskmiste ja suurettevõtjate audititasu ning vähesel määral kasvab mõnede suurettevõtjate aruandluskohustuse maht. Esimene lugemine — neli eelnõu: Valitsuse algatatud infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu SE. Eelnõu olulisemate muudatuste hulgas määratakse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teostama järelevalvet veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate ja otsingumootorite üle.

Päevakorra eelnõule täiendusettepanekuid ei esitatud. Pedagoogide palga alammäärade kehtestamisest Kutsutud Tõnis Lukas, haridus- ja teadusminister 2.

Eesti Linnade Liidu Jüri Võigemast, Urmas Kruuse 3. Läbirääkimiste ajakava; 3. Linnade Liidu põhiseisukohtade kujundamine seoses Riigi eelarvestrateegia dokumendi ettevalmistamise protsessiga.

Linnade Liidu põhiseisukohtade kujundamine seoses Tallinna esindajate muutmisest Koostöökogu ja läbirääkimiste töörühmade koosseisus 4.

Suurendage liiget 15 kella 20 suvekuuna liige

Linnade Liidu