Liikmete suuruse lapsed,

Kui kahe lapse vanusevahe on alla kolme aasta ja lapsevanem ei saanud uue lapse sünnile eelneval vanemahüvitise arvestusperioodil sotsiaalmaksuga maksustatud tulu või see oli väiksem kui eelmise lapse vanemahüvitise arvutamise aluseks olnud tulu, võtame uue lapsega seotud vanemahüvitise arvutamisel aluseks samad summad, mida arvestasime eelmise lapsega seoses. Ka juhul, kui vanemahüvitist taotleb lapse isa, arvutame tema hüvitise sama perioodi põhjal. Võtame vanemahüvitise arvestamisel aluseks selle tulu ja arvestame, nagu oleksid saanud sama tulu ka Soomes töötamise ajal.

ELVL-i eesmärgid on veel: Aidata lapse vanemaid olla paremad vanemad. Olla erinevatele institutsioonidele partneriks lapsi puudutavates küsimustes, seda eriti hariduse ja vaba aja sisustamise valdkondades. Muuta haridusasutus kohaks, kus lapsel on hea ja turvaline olla.

Mittetulundusühing laste ja noorte kriisiprogramm põhikiri

Toetada Suurenenud fotoliige parast ja isiksuse arengut. Seista laste tervise ja tervislike eluviiside eest.

Väljendab oma seisukohti, kasutades massimeediat, üritusi, infomaterjale, isiklikke kontakte ja muid vahendeid. Kirjastab oma vaadete ja info levitamiseks vajalikke materjale.

Keelevahetuse vaikeväärtus

Korraldab uuringuid, koolitusi, koosolekuid ja konverentse ning muid teaduslikke ja populaarteaduslikke ettevõtmisi. Arendab koostööd teiste mittetulundusühingutega, avaliku sektori asutustega, äriühingute, teadus- ja haridusasutustega kodu- ja välismaal.

Astub vajadusel liitudesse, asutab äriühinguid või on äriühingutes osanik või aktsionär. Maksab oma tegevusvaldkondades õppe- ja teadustööks ning loominguliseks tegevuseks stipendiume Arendab muud tegevust, mis on kooskõlas ELVL-i eesmärkidega. ELVL-i liikme liikmelisus, sh ka toetajaliikmelisus, lõpeb vastavalt seaduses sätestatule.

Perehüvitiste liigid

Esindama väärikalt ELVL-i põhimõtteid avalikkuse ees. Informeerima ELVL-i oma programmidest, projektidest ja muust tegevusest, mis on seotud lastevanemate ja laste huvide ja õiguste alase tegevusega.

Osakondadel, töörühmadel ja muudel allüksustel on oma kodukorrad kooskõlas ELVL-i põhikirjaga. Osakonnad, töörühmad ja muud allüksused valivad endale juhatuse või vanema, kelle kinnitab üldkoosolek.

Ühingu üldkoosolekul on ôigus kehtestada liikmetele täiendavaid kohustusi.

Igal täisliikmel on üks hääl. Liiget võib lihtkirjaliku volikirja alusel esindada üldkoosolekul teine ELVL-i täisliige. Vähemalt ühe kümnendiku liikmete kirjalikul nõudmisel. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut eelnimetatud taotlusel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

Kuidas suurendada liikme teismelist

Teade üldkoosoleku toimumise kohta avaldatakse ELVL kodulehel www. Võtab Liikmete suuruse lapsed ja muudab ELVL-i põhikirja.

Otsustab juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise ja määrab selles tehingus või nõudes ELVL-i esindaja.

Ühingu asukohaks on Tartu, Eesti Vabariik. Oma tegevuses juhindub ühing Eesti Vabariigi Põhiseadusest, mittetulundusühingute seadusest ning käesolevast põhikirjast.

Otsustab muid küsimusi, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse. Kinnitab liikmemaksu ülempiiri. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija, samuti iga üldkoosolekul füüsiliselt kohal olev liige või liikme esindaja §23 Liikmetel on õigus vastu võtta otsuseid üldkoosolekut kokku kutsumata.

Selleks saadab juhatus otsuse eelnõu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kõigile liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul liige peab esitama selle kohta oma seisukoha kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Kas liige suureneb

Liikmetele seisukoha andmiseks antav tähtaeg peab olema vähemalt seitse päeva. Hääletustulemuste kohta koostab juhatus hääletusprotokolli lisades sinna liikmete seisukohad ja saadab selle viivitamata liikmetele.

  1. Suurendage liikmeliikme kasutamist
  2. Mis ja kuidas suurendada peenise foto suurust
  3. Põhikiri — Lapsed õue
  4. Ühingu liikmel on kohustus: 1.
  5. Peenise suurused ja ajad

Juhatuse koosoleku võib kokku kutsuda iga juhatuse liige. Juhatuses on vähemalt kolm liiget. Juhatuse otsuse vastuvõtmisel taotletakse konsensust, teine eelistus on juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

Kui hääled jagunevad pooleks, on otsustav esimehe või teda asendava juhatuse liikme hääl. ELVL-i liikmetel on juurdepääs juhatuse protokollidele. Kutsub kokku üldkoosoleku, teatades ELVL-i liikmetele koosoleku toimumise ajast, Liikmete suuruse lapsed ja päevakorrast vähemalt ühe nädala ette. Otsustab liikmeksoleku küsimused.

Moodustab toimkondi ja asutab allüksusi.

ELPL liikmesorganisatsioonid

Kinnitab allüksuste töökorra ning koordineerib nende tegevust. Määrab kindlaks palgaliste töötajate koosseisud. Sõlmib ja lõpetab töölepingu ELVL-i palgaliste töötajatega. Volitab ELVL-i esindajaid teiste sh rahvusvaheliste organisatsioonide juurde. Esimees ja juhatuse liikmed annavad aru ELVL-i üldkoosolekule. Füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest; Projekti jm taotlustele eraldatud sihtotstarbelistest vahenditest; Majandustegevusest ja ürituste korraldamisest laekunud tuludest; Muudest seaduses lubatud sissetulekutest.

Muudid liikme suurendamise kohta

Käesolev põhikiri on vastu võetud Eesti Lastevanemate Liidu erakorralise Üldkoosoleku poolt Share this:.