Ettevalmistused liikmeks panustades, Eesti Raamatupidajate Kogu

Võrdluseks leiad kõigi Eesti pensionifondide info pensionikeskusest. Nõukoja liikme eeliseks on võimalus otseselt rääkida kaasa arvestusala arengutes. Olen kaasatud mitmete raamatupidamisprogrammide juurutamisse ning aktiivselt tegev raamatupidajatele mõeldud tööhaldustarkvara Uku arendamisel.

Olen omandanud kogemused ja teadmised ning näen võimalikke kitsaskohti, kus saaksin kaasa aidata ja panustada. Tunnetan, et on vaja tõsta meie klientide teadlikkust raamatupidamiseteenuse kvaliteedi olulisusest ninget raamatupidaja kutseoskused on tähtsad nii tööandja kui ka töötellija jaoks.

Et eelkõige meilt töö tellija oskaks ka neile asjaoludele tähelepanu pöörata. Kui praegu pankades uuritakse näiteks, et kes on sinu audiitor, siis me võiksime tulevikus jõuda ka sinnamaani, et pank uurib ka kes on sinu raamatupidaja. Kasvatada ettevõtjas arusaamist, et kvaliteetne finantsaruandlus on ettevõtte edu tagamiseks oluline ja see algab õige koostööpartneri või töötaja valikust. Töötanud olen nii ökonomisti, pearaamatupidaja kui ka finantsjuhina.

Milleks me liitumistasu kasutame?

Hariduselt olen Tallinna Polütehnilise Instituudi tehnoloogiainsener. Esmased raamatupidamisteadmised sain omaaegses Liha-ja Piimatööstuse KTB-s, edasi olen end täiendanud erinevatel raamatupidamis- ja maksualastel kursustel.

Kandideerin ERK-i nõukotta Samuti olen ERK-i juures oleva kutsekomisjoni liige alates Kutseeksamite ettevalmistamise ja läbiviimisega olen tegelnud alates esimestest eksamitest. Kutsekomisjonis olen olnud nii lihtliikme kui ka komisjoni esimehe ja aseesimehe rollis. Viimastel aastatel olen olnud peamiselt seotud raamatupidaja 6.

Minu eesmärk nõukoja liikmena on pühenduda jätkuvalt järgneva kolme aasta jooksul kutsekomisjoni töösse ning aidata kaasa, et saaksime kutseeksameid hakata läbi viima digitaalselt. Tööd on nii nagu enamikel avaliku sektori finantsinimestel seinast seina — alustades arvetest ja lõpetades aastaaruandega, vahepeal veel eelarve, võlad, varad jne.

Foto keskmise suurusega meessoost liikmetest

Olen väga seda meelt, et raamatupidajad peavad saama taaskasutada sisestatud andmeid ehk siis ei peaks kusagil olema topelt sisestamist või andmete edastusi. No sellele aitas kaasa ka see, et nende ettevõtjate arved kohe tasuti. Eesti Raamatupidajate Kogu nõukojas olen olnud kaks hooaega ning selle aja jooksul on kohalike omavalitsuste baasil meil tekkinud väike Kesk-Eesti grupp, kes kuni eelmise aasta märtsini vähemalt kord kvartalis kas kogunes mõtete vahetuseks või korraldasime siis koolitusi ja seda Türil.

Et Paraku on Covid 19 sellele väikese pausi sisse tekitanud. Soovin jätkata panustamist avaliku sektori raamatupidamisse ning finantsjuhtimisse ja seda siis ERK nõukoja liikmena. Enamus aega kohalikes omavalitsustes, nii suuremates kui ka väiksemates, kus palju erinevaid asutusi ja toredaid inimesi. Praegu olen tegev Rae valla 21 asutuse raamatupidamisega. Olen tegutsev ka mikroettevõtjana, osutan raamatupidamisteenust erinevatele ettevõtetele, see aitab mul arvestusvaldkonnaga veelgi paremini kursis olla.

Suurenda peenise Video treening

Viimasest sain magistrikraadi ning lisaks olen osalenud arvukatel erialastel seminaridel. ERK liige olen alates Pean oluliseks raamatupidaja eriala väärtustamist, erialaste teadmiste pidevat täiendamist. Viimasel ajal on üha enam olulisemaks muutunud raamatupidajate digioskuste arendamine ja kasutamine.

Julgustan raamatupidajaid õppima ja teadmisi täiendama ning kutseeksamit sooritama. Pean oluliseks, et ERK-s oleks esindatud kõikide raamatupidajate huvid — nii mikroettevõtjate kui ka suurte teenusepakkujate büroode. On oluline edaspidigi koolitada oma liikmeid ja teisi huvilisi. Arvan, et raamatupidamisteenuste tegevuslubade süsteemi kehtima hakkamisel võiks tegevusload olla valdkonna põhised.

Olen ka Eesti Maksumaksjate Liidu liige üle 10 aasta.

Kandideerin ERK nõukotta esimest korda ja seepärast, et soovin kaasa rääkida maksude ja raamatupidamisteenuste toimkonnas. Samuti olen raamatupidamist korraldanud mittetulundusühingutes: erinevad spordiliidud; korteriühistud; Eesti Olümpiakomitee; ERK. Korraldasin meie ERK raamatupidamist, teabepäevi ja muid suuremaid ning väiksemaid kohtumisi. Olen osalenud ka kutseeksamite läbiviimisel.

Julgen öelda, et tunnen meie organisatsiooni nagu oma viit sõrme. Olen hariduselt insener-ökonomist, lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi majandusteaduskonna. Eluga sammu pidamiseks olen täiendanud end erinevatel raamatupidamis- juhtimis- ja maksualastel kursustel. Pean oma südamesjaks, et ERK seisaks võrdselt ja õiglaselt kõigi raamatupidajate huvide eest olenemata nende töösuhte vormist. Kuna tunnen meie organisatsiooni hästi, siis pean oluliseks nõukoja liikme kui Üldkoosoleku esindaja rolli ka meie igapäevaste küsimuste lahendamisel.

Valituna nõukotta soovin elavdada ja kaasa rääkida seeniorliikmete koolitamisküsimustes ja nende aktiivsuse tõstmisel meie tegevustes. Soovin, et meie raamatupidajad oleksid targad, tunneksid seadusi ja oskaksid orienteeruda üha muutuvas maailmas sh digimaailmas. Mul on olnud au olla raamatupidajaks Abielulahutuse suurendamine liige tolleaegse NSV Liidu esimeses väikeettevõttes ja seoses sellega juurutada uus raamatupidamisarvestuse süsteem väikeettevõtetele, mis erines tunduvalt seni kasutusel olnud süsteemist.

Sellest Ettevalmistused liikmeks panustades olen abistanud kiiresti juurde tekkivate ja erinevates valdkondades tegutsevate väikeettevõtete raamatupidajaid nende raamatupidamisarvestuse juurutamisel. Raamatupidamisteenust osutava väikeettevõtte raamatupidajaid olen juhtinud ja juhendanud üle 20 aasta.

Tartu Ülikooli külalisõppejõud olin 13 aastat õpetades raamatupidamise algteadmisi nii neile, kes alles alustasid oma tegemisi raamatupidajatena kui ka neile, kes olid raamatupidamise tarkusi omandanud omal käel ning soovisid lisada oma teadmiste pagasisse ka raamatupidamise teooria alustõdesid.

Olin 18 aastat Raamatupidamise Toimkonna liige ja ERK esindajana selles, pidasin koostöös teiste Toimkonna liikmetega alati oluliseks lahenduste otsimist nii globaalsetele probleemidele kui ka raamatupidajate igapäevastele muredele.

Päästmistöö kiirendamine

Olles nüüd juba ka üle 20 aasta vandeaudiitor, olen jaganud oma teadmisi ja praktikast tulenevaid tähelepanekuid raamatupidajatele läbi oma koolituste. Olen seadnud endale eesmärgiks raamatupidajatele selgitada ehk kõige tähtsama raamatupidamise põhiprintsiibi — sisu ülimlikkuse printsiibi — järgimise olulisust raamatupidaja töös. Olen osalenud Riigiraamatupidamise, metoodika ning maksude toimkondade töös.

Pean oluliseks, et majandusarvestust reguleeriv seadusandlus oleks selgelt läbipaistev ning arvestuse mõttes optimaalne. Viimastel aastatel olen aktiivselt tegelenud Aruandlus3 projekti elluviimisega, et vähendada aruandluse ülebürokratiseerimist. Kandideerin ERK nõukoja liikmeks ka Kõige pikemalt Sellest viimasest olen ma õppinud, et nii mõnedki meie jaoks tavalised ja selged asjad võivad reaalelus, st raamatupidajate töö tulemuste peamiste tarvitajate, juhtide peas hoopis teise tähenduse leida.

Ettevalmistav materjal

ERK nõukojas olen ma olnud kõige esimesest koosseisust alates, juhatuses 5 korda ja üks kord ka juhatuse esimees. Olen käinud kaasas kogu ERK elutsükliga ja näinud nii paremaid kui kehvamaid aegu. Viimaste aastate arengud teevad mind ühtaegu nii rõõmsaks kui kurvaks. Rõõmsaks seetõttu, et ERK on leidnud uusi väljundeid ja tegevussuundi IT, raamatupidamisbürood, välissuhtlus jne ning suutnud edukalt majandada isegi raskete aegade kiuste.

Kurvaks aga seetõttu, et kõige selle juures kipuvad kohati kaduma mõned vanad kombed ja väärtused. Vaevalt, et minust nõukojas enam suurt eestvedajat saab, küll aga tahaksin lüüa kaasa metoodika toimkonnas.

Sissejuhatus

Veel näen ma oma rolli omamoodi stabilisaatorina, kes tuletab kiirete pöörete vahel aeg-ajalt meelde, et kuskil seal on veel olemas ka need äriühingute raamatupidajad, kelle poolt ja jaoks ERK algselt loodi.

Kutsun ärisektori raamatupidajaid kandideerima. Päästmistöö kiirendamine Sissejuhatus Viimastel aastatel on Kiriku juhid rõhutanud Issanda prohvetlikku kuulutust, et Ta kiirendab oma tööd vt ÕL Päästmistöö hõlmab liikme misjonitööd, pöördunute aktiivsena hoidmist, vähem aktiivsete liikmete aktiveerimist, templi- ja pereajalootööd ning evangeeliumi õpetamist.

See õppetund aitab õpilastel paremini mõista Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmete vastutust selles töös osaleda.

Mis suurus on koige tavalisem liige

Ettevalmistav materjal Päästmistöö kiirendamine. Õpetamissoovitused Õpetus ja Lepingud —56 Issand kiirendab oma tööd Rääkige õpilastele, et veidi aega enne oma surma nägi president Joseph F.

Smith nägemust vaimumaailmast, mis on kirjas Õpetuse ja Lepingute Ta sai teada, et viimase evangeeliumi ajajärgu juhid ja paljud teised valmistati nende maisteks kohutusteks ette surelikkusele eelnevas maailmas. Paluge ühel õpilasel lugeda ette Õpetus ja Lepingud —56 ja teistel teksti jälgida, et leida, millised kohustused anti neile juhtidele surelikkusele eelnevas maailmas.

Millised kohustused anti neile juhtidele surelikkusele eelnevas maailmas? Millise ettevalmistuse nad seal said?

Sinu liitumistasu aitab läbimõeldud, suure mõjuga ideed otsustajateni viia.

Millised kohustused võidi teile anda surelikkusele eelnevas maailmas? Millise ettevalmistuse võisite teie seal saada? Kui õpilased jagavad oma mõtteid, aidake neil leida järgmist põhimõtet: meid valmistati surelikkusele eelnevas elus tulema maa peale aegade täiuse ajajärgul ja tegema tööd inimhingede päästmiseks. Näidake president Thomas S. Monsoni järgnevaid sõnu ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda.

Vähem kui 30 aastat hiljem oli vaiade arv kasvanud juba ni.

Ja kõigest kaheksa aasta pärast oli Kirikus juba vaia. Vabatahtlikele noortejuhtidele on oluliseks abiks igasugune lapsevanemate toetus, alates kasvõi usaldusest. Lääne maleval on välja kujunenud pikaajalised traditsioonid, mis aitavad säilitada isamaalisi väärtusi. Septembris tähistati Läänemaal Puise rannal 76 aasta möödumist suurpõgenemisest. Lääne maleva kaitseliitlased koos isamaaliste organisatsioonidega tähistavad aasta jooksul mitmeid mälestusüritusi — tähistame neid päevi selleks, et mäletaksime veel kaua oma eelkäijaid, kes andsid elu selle vabaduse ja iseseisvuse eest, milles täna elame.

Lääne maleva liikmetena peame olema tugevad ja järjekindlad, et hoida seda, mis meil on. See, et me oleme vabad, ei ole iseenesestmõistetav, vaid selle nimel tuleb pingutada. Kokkuvõtteks — vaid koos sinuga maleva arengusse panustades liigume otsustavalt edasi, ükskõik, kui raske see ka ei tundu. Oleme teinud aasta jooksul palju toredat ja vastutusrikast.

Oleme malevana tõestanud partneritele ja riigile, et oleme tõsiselt võetavad ja kriisiolukorras olemas. Malevapealikud tulevad ja lähevad, aga allüksused jäävad — mida paremini on korraldatud sisemised tegevused, seda lihtsam on eri olukordadega hakkama saada. Liikmete aktiivsuse tõstmisega on vaja veel palju tööd teha ning soovin meile selleks palju jõudu ja kannatust. Kutsun vabatahtlikke leidma endas soovi ja tahet võtta teadlik vastutus ja kohustus, kuuludes kaitseliidu organisatsiooni.

Kui malevkonna või üksikkompanii pealik või jaoskonna esinaine pole sinuga juba pikka aega ühendust võtnud, siis kindlasti ei väldi ta sind tahtlikult. Tuleva asutajad on ise veendunud, et euro suurune liitumistasu tasub ennast kuhjaga — aga lubadustest hoidume. Kuidas liikmeboonust arvutatakse? Tuleva on ärksate inimeste kogukond. Igal ühistu liikmel on õigus hääletada üldkoosolekul ja valida Tuleva juhtimis- ja kontrollorganeid Ettevalmistused liikmeks panustades neisse Ettevalmistused liikmeks panustades.

See on Suurenda liikme hindade video osa ja väga tähtis. Igapäevaselt jagame Tuleva liikmete vahel teadmisi ja vahetame mõtteid Tuleva liikmete facebook-i grupis, e-maili ja telefoni teel ning töögruppides. Meie kogukonnas on ühiskondliku närviga erinevate eluvaldkondade tippspetsialiste ja tavalisi inimesi, kes on valmis võtma vastutuse, et leida paremaid võimalusi oma tuleviku kindlustamiseks.

Tuleva tiim kuulab liikmete tagasisidet ja ettepanekuid väga tõsiselt. Me oleme alles alguses ja usume, et mitme tuhande ärksa inimese tarkuses on jõud, mida me alles õpime meie ühise kasu ja Eesti arengu nimel rakendama.

Kuidas kasutame küpsiseid? Juhime teie tähelepanu asjaolule, et kasutame oma õigustatud huvi alusel Ühistu ja Fondivalitseja veebilehel küpsiseid cookies. Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab teie arvutisse või mobiiliseadmesse, kui te veebilehte külastate. Küpsised annavad meile statistilist teavet, mis aitavad analüüsida meie veebilehe külastajate käitumismustreid ning kasutada seda turunduses. Veebilehel kasutatakse järgnevaid küpsiseid: Veebilehel kasutatavad küpsised jagunevad sessiooni- ja püsiküpsisteks.