Garantii suurendamise liige

TELLI LEPING Garantiikiri on ühe ettevõtte garantii andja ühepoolne ja tagatava nõudega mitteseotud kohustus teise ettevõtte garantii saaja suhtes, millega garantii andja tagab võlgniku kohustuse täitmist garantii saaja ees. See ei välista muid nõudeid juhatuse liikme vastu. Liikmel on õigus saada juhatuselt üldkoosolekul teavet ühistu tegevuse kohta. Liikmed teostavad oma õigusi ühistu suhtes üldkoosolekul, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti. Liikmesuse lõppemisel on liikmel õigus saada tagasi tasutud osamaks.

Garantii suurendamise liige

Hoiu-laenuühistu juhatuse ja nõukogu liikmetele esitatavad nõuded 1 Hoiu-laenuühistu juhatuse ja nõukogu liikmeks ei tohi olla pankrotivõlgnik ega isik, kelle varasem tegevus või tegevusetus on põhjustanud äriühingu pankroti või sundlikvideerimise või tegevusloa tühistamise või kellelt on seaduse alusel ära võetud õigus olla ettevõtja. Hoiu-laenuühistu revisjonikomisjon 1 Hoiu-laenuühistul on kolmeliikmeline revisjonikomisjon, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suuremat liikmete arvu.

Hoiu-laenuühistu revisjonikomisjoni õigused ja kohustused 1 Revisjonikomisjoni liikmel on õigus ja kohustus kontrollida hoiu-laenuühistu vara, arveldus- ja väärtpaberikontosid, raamatupidamisdokumente, laenukomitee tegevust kajastavaid dokumente ning õigus nõuda selgitusi ja kõikvõimalikku abi oma ülesannete täitmiseks.

Garantii suurendamise liige

Hoiu-laenuühistu revisjonikomisjoni ülesanded 1 Revisjonikomisjon viib läbi ühistu majandusaasta aruande revideerimise, koostab revisjoniaruande ja esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks. Hoiu-laenuühistu revisjonikomisjoni tegevus hoiu-laenuühistu usaldusväärsuse tagamise nõuete rikkumise korral 1 Hoiu-laenuühistu usaldusväärsuse tagamise meetmete ja laenudele Garantii suurendamise liige nõuete rikkumisest teatab revisjonikomisjon juhatusele.

Hoiu-laenuühistu audiitor 1 Hoiu-laenuühistul peab olema audiitor.

Garantii suurendamise liige

Hoiu-laenuühistu jagunemine ja ühinemine 1 Hoiu-laenuühistu jagunemine ei ole lubatud. Ühinemine võib toimuda uue hoiu-laenuühistu asutamisega või hoiu-laenuühistu ühinemise teel teise hoiu-laenuühistuga.

Garantii suurendamise liige

Ühinemislepingu audiitorkontroll 1 Hoiu-laenuühistute ühinemislepingut ja kõiki ühinevaid hoiu-laenuühistuid kontrollib üks ja seesama audiitor. Hoiu-laenuühistute ühinemine ühistupanga asutamiseks 1 Hoiu-laenuühistud võivad ühineda selliselt, et asutavad ühistupanga vastavalt krediidiasutuste seaduse sätetele.

Garantii suurendamise liige

Ühinevad hoiu-laenuühistud loetakse sel juhul lõppenuks. Hoiu-laenuühistu lõpetamine.

Garantii suurendamise liige