Liikmete mootmed ja nende suurenemine. AS Eesti Telekom grupi majandusaasta aruanne EEK

Kui liige soovib ÜHISTULE tasuda osamaksust suuremat summat, siis määratakse selle suurus ja tasumise kord kindlaks liikmeks astumisele järgneva üldkoosoleku otsusega. Vastavalt Sideameti Teenuse eesmärk on teha harivad sisuteenused kättesaadavaks võimalikult laiale ringile.

Lisainfo ja kontakt EESMÄRK Tootjarühmade loomise meetme üldeesmärk on Eesti maaelu arengukava MAK alusel põllumajandusega tegelevate ettevõtjate ja erametsaomanike konkurentsivõime tõstmine ja turujõu suurendamine läbi nende ühise majandustegevuse edendamise. Tunnustatud tootjarühmade teke aitab parandada põllumajandustootjate konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust läbi ühise majandustegevuse soodustamise ja põllumajandustootjatele suurema turujõu loomise.

Meetme spetsiifilisteks eesmärkideks on administratiivselt ja majanduslikult jätkusuutlike tootjarühmade loomine ja arendamine, nende müügitulu ja liikmete arvu kasv, põllumajandus- ja metsandustoodete ühisturustuse osatähtsuse Liikmete mootmed ja nende suurenemine põllumajandus­sektori ja metsandussektori müügitulus, ühiselt müügiks ettevalmistatud ja töödeldud põllumajandus- ja metsandustoodete osatähtsuse suurenemine tootjarühmade müügitulus ning tootjarühmadesse kuuluvate tootjate tootmise ja toodangu turunõuetele vastavaks viimine, äri- ja turundusoskuste arendamine ning uuendusprotsesside korraldamine ja lihtsustamine.

liige tahab rohkem suurust

Põllumajandussektori tootjarühma eesmärgiks on turustada oma liikmete toodetud põllumajandustooteid või liikmete omatoodetud põllumajandustoodete töötlemisel saadud tooteid.

Metsandussektori tootjarühma eesmärgiks on turustada oma liikmete toodetud puitu ning selle töötlemisel saadud tooteid.

Taotlusi võetakse vastu Elektrooniliselt esitatavad digitaalselt allkirjastatult Liikmete mootmed ja nende suurenemine palume saata e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee. Sellel aadressil palume taotlusi mitte saata. Kui esitate taotluse elektrooniliselt aadressile info [at] pria [dot] ee, siis aadressile andmed [at] pria [dot] ee täiendavalt taotluse vorme enam saatma ei pea.

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole nõuetekohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul.

Kuidas suurendada liikmeid ise

Kui taotluste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevaid puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata seda ei hakata sisuliselt menetlema.

Tootjarühm tunnustatakse tähtajatult. Ühekordselt saadav tunnustus annab neile edaspidi kasulikke võimalusi ühisteks tegevusteks ja nende rahastamiseks.

Keskmise suurusega video

Esimene ja peamine põhjus on see, et ühiselt on parem leida partnereid oma toodangu töötlemiseks ja realiseerimiseks, viia ellu suuri investeeringuid nõudvaid projekte.

Tunnustamist taotlev või tunnustatud tootjarühm turustab oma liikmete toodetud põhitoodet.

Tootjarühma põhitoode peab olema Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud toode või selle töötlemisel saadud toode. Tootjarühmal on eeskiri oma liikmete sellise põllumajandustoote tootmiseks, mille kohta tootjarühm on tunnustatud või taotleb tunnustamist, ning viie aasta tegevuskava põllumajandustoodete tootmise, töötlemise ja turustamise kavandamiseks.

Juhime teie tähelepanu, et toodud nõuete loetelu ei ole lõplik. Täpsemalt palume nõuetega tutvuda määrusest.

Anal sex liikme suurus

Tunnustamise taotlemiseks esitab tootjarühm PRIA-le vormikohase kirjaliku taotluse, märkides ära põllumajandustoote, mille kohta tunnustamist taotletakse, ning vajaduse korral ka tootmisviisi. Tunnustamist taotlev põllumajandussektori tootjarühm esitab taotluse, mille osadeks on määruse vormikohane avaldus määruse lisa 6 ning järgmised dokumendid: Vormikohane tootjarühma ja tema liikmete majandustegevuse arvestus Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus määruse lisa 1 Vormikohane tootjarühma äriplaan Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus koos ärakirjaga üldkoosoleku või volinike otsusest, millega äriplaan vastu võeti määruse lisa 2 ; Vormikohane tootjarühma liikmete kohustuslik tootmiseeskiri määruse lisa 3 ; Audiitori või revidendi arvamus selle kohta, kas tootjarühm on taotluse esitamise aastale vahetult eelneval majandusaastal kohelnud oma liikmeid võrdsetel asjaoludel võrdselt.

Tootjarühmade tunnustamine | PRIA

Ärakiri üldkoosoleku või volinike otsusest, millega on määratud tootjarühma põhitoode; Ärakiri üldkoosoleku või volinike otsusest, millega on määratud tootjarühma liikme kohustused põhitoote tootmisel, töötlemisel ja turustamisel; Tootjarühma liikmete nimekiri mitte hilisema kui taotluse esitamisele eelneva kuu viimase päeva seisuga. Nimekirjas peavad olema esitatud järgmised andmed: liikme nimi, isiku- või registrikood, isikukoodi puudumisel sünnipäev, -kuu ja -aasta; tasutud liikmemaksu suurus ja tasumise aeg; liikmeks vastuvõtmise, tootjarühmast väljaastumise või väljaarvamise kuupäev.

Foto 14 cm liige

Tunnustamist taotlev metsandussektori tootjarühm esitab taotluse, mille osadeks on määruse vormikohase avaldus määruse lisa 6 ning järgmised dokumendid: Vormikohane tootjarühma ja tema liikmete majandustegevuse arvestus Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus määruse lisa 4 ; Vormikohane tootjarühma äriplaan Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus koos ärakirjaga üldkoosoleku või volinike otsusest, millega äriplaan vastu võeti määruse lisa 2 ; Vormikohane tootjarühma liikmete ühine metsaraiete tegemise ja uue metsa istutamise eeskiri, mis aitab liikmetel taastada metsa potentsiaali ning tagada keskkonnahoidu määruse lisa 5 ; Audiitori või revidendi arvamus selle kohta, kas tootjarühm on taotluse esitamise aastale vahetult eelneval majandusaastal kohelnud oma liikmeid võrdsetel asjaoludel võrdselt; Tootjarühma liikmete nimekiri mitte hilisema kui taotluse esitamisele eelneva kuu viimase päeva seisuga.

Juhime teie tähelepanu, et antud tutvustuse kirjeldus ja toodud tingimuste loetelu ei ole ammendav.

AS Eesti Telekom grupi majandusaasta aruanne 2007 EEK

Täpsemalt palume tutvuda vastavast ministri määrusest. Äriplaani realistlikkuse hindamiseks moodustab PRIA peadirektor komisjoni. PRIA teeb tootjarühma tunnustamise või tunnustamata jätmata otsuse 70 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast.

Tunnustatud tootjarühm teavitab PRIA-t kirjalikult oma liikmeskonna muutumisest ning põhikirja või tunnustamise aluseks olevate muude dokumentide ja andmete muutumisest.

Stock Foto Normaalne Suurus Dick