Tohus liige tahendab, Tõhus vanemate kvoorum

Tihtipeale kiputaksegi arvama, et juhtimine on imelihtne. Iga liige vajab pidevat vaimset toitu, mida annab tunne, mis tekib mõne puuduses olija teenimisel. Õppige oma inimesi tundma Üks kõige tähtsam ja tõhusam asi, mida juht teha saab, et oma sooritust parandada ja inimesi rohkem hoida, on pühendada aega oma otseste alluvate tugevate ja nõrkade külgede tundmaõppimisele.

Seitsmekümnest Neljas artikkel sarjast, mis käsitleb preesterluse kvoorumeid ja nende eesmärke. See tähendab seda, et vaikonna juhatajad ja piiskopid loodavad tugevatele vanemate kvoorumitele Kiriku missiooni täitmisel — milleks on kutsuda kõiki tulema Kristuse juurde ja saama Temas täiustatud — evangeeliumi kuulutamise, pühade täiustamise ja surnute lunastamise kaudu.

Neli määrava tähtsusega juhtimiskäitumist

Tugevate kvoorumite ülesehitamisel on suured väljakutsed. Kvoorum muutub pidevalt. Tõenäoliselt jääb koduõpetuse tegemisel puudu aktiivsetest liikmetest. Kirikusse pöördunud täiskasvanud mehed kolivad sageli ära või ei suudeta nende asukohta kindlaks teha.

Seitsmekümnest Neljas artikkel sarjast, mis käsitleb preesterluse kvoorumeid ja nende eesmärke. See tähendab seda, et vaikonna juhatajad ja piiskopid loodavad tugevatele vanemate kvoorumitele Kiriku missiooni täitmisel — milleks on kutsuda kõiki tulema Kristuse juurde ja saama Temas täiustatud — evangeeliumi kuulutamise, pühade täiustamise ja surnute lunastamise kaudu. Tugevate kvoorumite ülesehitamisel on suured väljakutsed. Kvoorum muutub pidevalt. Tõenäoliselt jääb koduõpetuse tegemisel puudu aktiivsetest liikmetest.

Potentsiaalseid vanemaid on sageli rohkem kui aktiivseid vanemaid. Ustavad vanemad reisivad või kolivad sageli mujale töö või hariduse pärast. Mõned kutsutakse ülempreestriteks või saavad endale suured kvoorumivälised ülesanded. Küsimus on niisiis selles, kuidas saab alaliselt muutuv preesterluse kvoorum tugevamaks? Preesterluse mehed õpivad seal evangeeliumi põhimõtteid, panevad aluse tõelisele vendlusele ja viivad edasi Kristuse tööd.

See on Jumala antud ühing, millest nad saavad elus rohkem kasu, kui ühestki teisest meie ühis-konna vennaskonnast.

Kuidas ma saan suurendada sugu munn kodus

Selle peaeesmärgiks on inimese julgustamine ja kaitsmine. Peamiste õpetuste ja preesterluse kohustuste selgeksõppimine. Kogu kvoorumit kaasavate teenimisülesannete täitmine.

Keskerakondlasest riigikogu liige sõidab otsa meeleavaldajale

Järgnevalt on toodud mõned praktilised soovitused nende kvoorumit üles ehitavate tegevuste elluviimiseks: 1. Vendlussidemete tugevdamine kõikide kvoorumi liikmete vahel Kaasake kõik kvoorumisse määratud liikmed. Keegi ei tohiks mingil juhul välja jääda. Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi tegevjuht vanem Boyd K.

Kvoorum vastutab alati ja jätkuvalt iga oma liikme eest. Kui ebaaktiivset liiget ignoreeritakse ning tema vastu ei näidata huvi ja temaga ei võeta ühendust, Inimesed toesti suurendas liige see tema kui preesterluse hoidja õiguste [minetamist]. Vanemate kvoorumite juhatused räägivad kogu maailmas, et nende eraviisilistel külaskäikudel on kestev mõju kõikide liikmete toomisele kvoorumi vendade sekka.

Liige 5 cm suurus

Need külastused on oodatuimad, kui neis nähakse tõelist sõprust ja siirast huvi. Sageli kutsutakse külastatuid aktiivselt kvoorumis osalema ja kodule jäetakse palves põlvitades õnnistus.

Asjaolu suurendada liikme

Andke igale liikmele mingi töö. President Gordon B. Iga liige vajab pidevat vaimset toitu, mida annab tunne, mis tekib mõne puuduses olija teenimisel. Peamiste õpetuste ja preesterluse kohustuste selgeksõppimine Õppige juhtidelt.

Vanemate kvoorumi juhataja peaks õpetama kvoorumi liikmetele, mida ta ise on õppinud.

Kuidas suurendada peenise valutult

Vaimu õpetused võivad tulla kogu nädala jooksul talle mõttesse ja südamesse. Ta peaks need kirja panema. Nõupidamisel istumine võib leida aset eraviisiliselt kodukülastuste ajal või perioodilistel vestlustel või võib see toimuda rühmana, kus terve kvoorum on koos.

Õppige neilt, kes õpetavad.

Ajaloolisel esimesel korral, Kõik Eesti kuus saadikut moodustasid toona tegusa ja kokkuhoidva seltskonna, kirjutab Marianne Mikko. Euroopa Parlamendi liikme nö kullaproovi saab teada, kui uurida, mitu korda on poliitik sõna võtnud, kas tal on komisjoni raames raporteid loe: seaduseelnõusidmilline on tema poliitiline võitlus üldiselt ning kuivõrd on see teada tema kolleegide hulgas ja kuidas see kajastub Euroopa meedias. Minu sügav veendumus on, et europarlamendis tuleb alustada tööd kohe pärast valituks osutumist.

Kvoorumi liikme huvitatus ja osalemine sõltub osaliselt tõhusalt õpetamisest ja õppimisest. Kuigi paljud tulevad kohale austusest oma lepingute vastu, otsustavad teised osalemise üle selle alusel, millist väärtust nad esitatud õppetunnis näevad. Õpetajad peaksid pidama õppetundide ettevalmistamisel ja esitamisel meeles liikmete vajadusi ja osalust.

Juhi peamised ülesanded on saada tulemusi ja hoida inimesi

Õpetajad peaksid õpetama ka vaimse volituse ja juhatuse alusel, nagu selgitatakse Õpetuse ja Lepingute Kogu kvoorumit kaasavate teenimisülesannete täitmine Aidake kaasa kvoorumi liikmete majanduslikule sõltumatusele. Vanem J. Konkreetse näitena — piiskop annab abi kuni käsitööline või oskustööline on töötu ja kannatab puuduse käes; preesterluse kvoorum aitab tal leida tööd ja püüab kindlustada tema osalust, kuni ta suudab täiel määral iseenda eest hoolitseda ja täidab aktiivselt oma preesterluse kohustusi.

Vanem L. Tom Perry Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist andis väärt nõu Ta rääkis väikestest Kiriku üksustest.

Mis on kondoomi suurus 14 cm liige

See nõu on kohane ka siis, kui koduõpetajaid pole eriti palju. Aktiivsed koduõpetajad tuleb määrata vastavalt vajadusele, keskendudes esmalt uutele pöördunutele.

2. Peamiste õpetuste ja preesterluse kohustuste selgeksõppimine

Mõnda aega pole võimalik ehk kõiki õpetada. Ehk defineeris president Spencer W. See tähendab isale tema õige koha tagastamist pere eesotsas, ema koju toomist seltsielu ja töö juurest, laste naasmist vaata et üksnes hullamast ja lõbutsemast.

Koduõpetuse programm koos oma krooniva tegevuse, pereõhtuga, neutraliseerib haigustunnused, kui inimesed vaid seda ravi rakendavad.

Sageli õpitakse juhtimist katse ja eksituse meetodil, aga kiirem ja tõhusam on õppida juba teada faktidest ja läbitehtud kogemustest. Mark Horstmani sõnul loete tema raamatut osalt kindlasti just seepärast, et te polnud vähimatki juhikoolitust saanud, enne kui sellesse rolli tõusite. Tihtipeale kiputaksegi arvama, et juhtimine on imelihtne. Ja mõnd juhtimisõpikut lugedes võibki selline mulje jääda, justkui heaks juhiks saamiseks tuleb vaid õigesti planeerida, organiseerida, olla eestvedajaks ning kontrollida.

Me oleme väga õnnistatud, et saame jätkuvalt nõu elavatelt apostlitelt ja prohvetitelt. Vanem Boyd K. Packer on rääkinud vastustest, mida saadakse Kiriku käsiraamatutest, pühakirjadest, elavate Suurenenud liige ainult laiuses minevikunõuannetest ning võtmetest ja õigusest jätkuvale isiklikule ilmutusele. Jumal õnnistagu neid rikkalikult nende jõupingutuste juures.

Ma olen valmis aitama oma vendi kõigis nende vajadustes ja ma olen kindel, et nemad on valmis aitama mind minu vajaduste juures.

Koostööd tehes Tohus liige tahendab me vaimselt Jumala lepingupoegadena.

Marinane Mikko: Eesti eurosaadik peab olema sama tõhus kui sakslane

Koostööd tehes võime me seista ilma piinlikkuse ja hirmuta iga puhuda võiva vaenutuule Tohus liige tahendab, olgu see siis majanduslik, sotsiaalne või vaimne. Ta asetati vanemaks ja oli veidi aega aktiivne, enne kui ta Kirikust eemale jäi. Tal ei olnud Kirikuga mingit ametlikku kontakti ligikaudu 50 aastat.

Ta oli mitu korda kolinud.

Post navigation

Ja siis, kui ta oli aastane ja elas üksinda tervise halvenedes Kalifornia lõunaosas, koputasid ühel pühapäevahommikul tema uksele kaks meest. Need mehed viisid mu isa kirikusse, mida tema kolm aktiivset poega polnud kunagi suutnud, kui erilised sündmused välja Tohus liige tahendab.

Nad on heaks näiteks sellest, kuidas preesterluse kvoorumi liikmed peaksid puudusesolijad üles otsima. Minu pere on igavesti tänulik selle kvoorumi meestele.

Liige suurendab kiiresti

Vanem Dale E. Miller Seitsmekümnetest.