Liikmelisuse ulevaate liige

Siin näed sa klubi Ülevaadet, kuhu sul on võimalik lisada vidinaid, et olla kursis klubis toimuvaga. Täiendavate suvandite nagu Ülemine kaasautorid ja Ühe liikme Viewpakub. Toetajaliikmeks võib olla iga füüsiline ja juriidiline isik, kes soovib toetada rahaliselt ja muul moel ICOMi ja tema eesmärke. Liidu organid on liikmete üldkoosolek edaspidi tekstis üldkoosolek ja liidu juhatus edaspidi tekstis juhatus. Alates detsembrist võtame vastu avaldusi järgmise aasta liikmeks saamiseks.

Mittetulundusühingu nimi on Eesti Tõlkemagistrite Liit edaspidi tekstis liit. Liidu asukoht on Harjumaa, aadress Veskitammi 11a-6, Laagri Liit on asutatud eesmärgiga koondada tõlkimisalase magistrikraadiga inimesi nende ühiseid huve esindavasse mittetulundusühingusse, mille eesmärgid on: 1.

20 suvekuuna liige Liikme suurus valemiga

Liidu eesmärk ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine ja liidu tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Liit ei või jaotada majandusaastal tekkinud kasumit oma liikmete vahel. Liidu organid on liikmete üldkoosolek edaspidi tekstis üldkoosolek ja liidu juhatus edaspidi tekstis juhatus. Liidu majandusaasta algab Liit on asutatud määramata ajaks.

Liidu liikmeks võib olla füüsiline isik, tõlk või tõlkija, kes on omandanud tõlkemagistrikraadi ja kes pidevalt tegutseb või osutab teenust tõlgi või tõlkijana.

Liidul peab olema vähemalt kolm 3 liiget.

Liikmelisus

Liidu liikmeks vastuvõtmise ja liidust väljaastumise otsustab juhatus taotleja kirjaliku avalduse alusel. Juhul, kui juhatus keeldub taotlejat liidu liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.

Liidu liikmel on õigus: 2. Liidu liikme kohustused: 2. Liikmeks vastuvõtmine: 2. Liidu liikmeks astumisel peab kandidaat kirjutama lihtkirjaliku sooviavalduse ja lisama sellele ülevaate oma senisest tõlkealasest tegevusest. Liitu vastuvõtmisel tasub kandidaat liidu üldkoosoleku poolt kinnitatud sisseastumistasu.

Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab sooviavalduse ja sellele lisatud ülevaate põhjal juhatus ühe 1 kuu jooksul alates liikmeks astumise taotlemise kätte saamisest. Liikmekandidaat loetakse liidu liikmeks juhatuse otsuse tegemise päevast, kui vastav kandidaat ja Liikmelisuse ulevaate liige ei lepi kokku teisiti.

Liikmelisuse lõpetamine liidus: 2. Liidu liikmel on õigus juhatusele esitatava taotluse alusel liidust välja astuda. Vastav taotlus tuleb esitada juhatusele mitte vähem kui üks 1 kalendrikuu enne väljaastumist. Liige loetakse liidust väljaastunuks pärast nimetatud etteteatamisaja möödumist. Liidust väljaastumine ei anna liikmele õigust nõuda tasutud liikmetasu tagastamist, ega vabasta teiste rahaliste kohustuse täitmisest liidu ees, mis on tekkinud liikmeks oleku ajal.

Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, peab liige ettenähtud liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta eest. Liikme väljaarvamine liidust: 2. Liikme saab liidust välja arvata juhatuse põhjendatud otsusega. Liikme võib liidust välja arvata juhul, kui liidu liikme tegevus on vastuolus liidu põhikirja või liidu organite seaduslike otsustega ja liidu liige ei lõpeta vastuolulist tegevust, või liidu liige on pahatahtlikult rikkunud liidu põhikirja, organite otsuseid või kahjustanud liidu mainet.

Kuidas suurendada ennast folk oiguskaitsevahendite liige Liige 15 cm paks foto

Liikme võib liidust välja arvata juhul, kui liidu liige ei ole korduvalt Peenise suuruse patoloogia liikmetasu ning meeldetuletustest ja sellekohastest teatistest hoolimata ei täida nimetatud kohustust või täidab kohustuse nõuetele mittevastavalt.

Liikme võib liidust välja arvata juhul, kui liidu liige kahjustab oma tegevusega olulisel määral liidu mainet avalikkuse ja teiste liidu liikmete ees, sealhulgas kahjustab teiste liidu liikmete mainet.

Liidu liikmeks vastuvõtmise, liikmelisuse lõpetamise Liikmelisuse ulevaate liige liidust väljaarvamise kohta on üldkoosolekul õigus kehtestada täiendavaid tingimusi ja kehtestada kord liidu kodukorras. Liikmelisust liidus ei saa üle anda ega pärandada. Liikme väljaastumisel või liikme surma korral tema liikmelisus liidus lõppeb. Isikul, kelle liikmelisus on lõppenud ei ole õigust Liikmelisuse ulevaate liige varale liidu lõpetamisel.

Toetajaliikmeks saamiseks esitab kandidaat liidu juhatusele kirjaliku avalduse, millele lisab liidu poolt nõutavad dokumendid oma erialase tegevuse tõendamiseks. Liidu juhatus vaatab toetajaliikme avalduse läbi kolmekümne 30 kalendripäeva jooksul arvates avalduse esitamisest. Juhatus kontrollib kandidaadi tõlkealast Liikmelisuse ulevaate liige ja kogemusi ning sobivust liidu eesmärkidega.

Toetajaliikme kandidaat loetakse liidu toetajaliikmeks juhatuse otsuse tegemise päevast. Toetajaliige on kohustatud ühe 1 kalendrikuu jooksul peale juhatuse otsusest teada saamist tasuma üldkoosolekul kehtestatud sisseastumistasu ja toetajaliikme liikmeannetuse.

Toetajaliikmete arv ei ole piiratud. Toetajaliikme õigused: 3.

  • JANJISLOT: Situs Daftar Judi Slot Online Terpercaya & Agen Casino Online
  • Liikmeks astumine
  • Mittetulundusühingu nimi on Eesti Tõlkemagistrite Liit edaspidi tekstis liit.
  • Kuidas saavad klubi liikmed Sportlyzeri abil liikmelisuse lepingut allkirjastada?

Toetajaliikme kohustused: 3. Toetajaliikmel on õigus loobuda toetajaliikme staatusest, esitades liidu juhatusele vastavasisulise avalduse. Juhatus rahuldab taotluse kolmekümne 30 kalendripäeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates juhatuse otsusega.

Toetajaliikme staatusest loobumine ei anna toetajaliikmele õigust nõuda tasutud liikmeannetuse tagastamist, ega vabasta teiste rahaliste kohustuse täitmisest liidu ees, mis on tekkinud liikmeks oleku ajal.

Kui toetajaliikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, peab toetajaliige ettenähtud liikmeannetuse tasuma kogu Koige suur liige eest. Toetajaliikmel puudub hääleõigus liidu üldkoosolekul. Liidu juhatusel on õigus ära võtta toetajaliikme staatus juhul, kui: 3.

Kogukonnafoorum tundliku teabe jaoks, kus soovite piirata osalust teatud kasutajate või rühmadega.

Liidu kõrgemaks organiks on liikmete üldkoosolek. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides liidu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse pädevusse. Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 4. Üldkoosolek tuleb kokku kutsuda vähemalt üks 1 kord aastas majandusaasta esimese kuue Liikmelisuse ulevaate liige kuu jooksul. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses või põhikirjas ettenähtud juhtudel ja korras ning samuti siis, kui liidu huvid seda nõuavad.

Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama mitte vähem kui neliteist 14 kalendripäeva Liikmelisuse ulevaate liige koosoleku toimumist. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku punktis 4. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus mitte varem kui kahe 2 nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Liikmelisuse ulevaate liige üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt viis 5 hääleõiguslikku liidu liiget.

Igal liidu liikmel on üldkoosolekul üks hääl. Liidu liige ei või hääletada, kui üldkoosolek otsustab temaga või temaga võrdväärset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist, temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

Liikmeks astumine

Üldkoosolek võtab otsused vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud juhul, kui seadus või liidu põhikiri näeb ette suuremat häälteenamust. Liidu tegevust juhib juhatus, mis koosneb kolmest 3 kuni seitsmest 7 liikmest. Juhul, kui juhatuse liikmed ei saa püsivalt osaleda juhatuse töös, mille tõttu langeb juhatuse liikmete arv alla kolme 3kutsub juhatus kokku erakorralise üldkoosoleku, kes nimetab ametisse uued juhatuse liikmed.

Juhatus valitakse üldkoosoleku poolt tähtajaga 3 kolm aastat. Juhatuse liikmed valitakse lihthäälteenamusega. Liitu võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige. Juhatuse pädevusse kuulub: 5.

Kuidas saavad klubi liikmed Sportlyzeri abil liikmelisuse lepingut allkirjastada?

Juhatus peab liitu juhtima vajaliku hoolsusega ning informeerima liikmeid raamatupidamise aastaaruande esitamisel liidu majanduslikust olukorrast põhjalikult.

Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt liidu vajadustele, kuid mitte vähem kui neli 4 korda aastas.

Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees omal algatusel või juhul, kui seda nõuavad vähemalt pooled juhatuse liikmetest. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poolte juhatuse liikmetest.

Voitlejate liikmete mootmed otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalevate juhatuse liikmete poolthäälteenamus. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav juhatuse esimehe hääl. Juhatuse liige ei või hääletada, kui juhatus otsustab temaga või temaga võrdväärset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist, temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist. Juhatuse õigused, kohustused ja nende töö tasustamise kord määratakse kindlaks nendega sõlmitavas lepingus.

Lepingu sõlmib, muudab ja lõpetab üldkoosolek. Liidul on õigus oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vallata, kasutada ja käsutada vara. Liidu vara moodustub sisseastumistasudest, liikmetasudest, varalistest või rahalistest annetustest ja põhikirjalise tegevuse tulemist. Liidule üle antud sihtotstarbelisi annetusi kasutatakse vastavalt annetaja soovile või selle puudumisel vastavalt liidu põhieesmärkidele.

Liidu kontrollorganiks on revisjonikomisjon edaspidi tekstis revisjonikomisjon.

Revisjonikomisjon kontrollib liidu majandustegevust ning esitab üks 1 kord aastas, hiljemalt neli 4 kuud pärast majandusaasta lõppu- üldkoosolekule revisjonikomisjoni järeldusotsuse liidu majandustegevuse kohta. Liidu üldkoosolek valib kolmeks 3 majandusaastaks liidu liikmete hulgast kolmeliikmelise revisjonikomisjoni.

Valitud revisjonikomisjon valib oma liikmete hulgast komisjoni esimehe. Üldkoosolekul on õigus revisjonikomisjoni liikmeid tagasi kutsuda. Juhatus korraldab liidu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja raamatupidamise headele tavadele. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks.

Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkoosolek.

Kogukonnafoorumi liikmelisuse haldamine

Kinnitatud majandusaasta aruandele peavad alla kirjutama kõik juhatuse liikmed. Liidu ümberkujundamine teist liiki juriidiliseks isikuks ei ole lubatud.

Suurenenud liige haigla Kuidas suurendada oma peenise ilma

Liidu likvideerimine, ühinemine ja jagunemine toimub mittetulundusühingute seadusega sätestatud korras. Liidu likvideerijateks on juhatuse liikmed. Liidu likvideerimisel jaotatakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist allesjäänud vara üldkoosoleku otsusega määratud õigustatud isikute vahel.